20.03.2015

Haemme sopimuskalastajia Lähikalahankkeeseen vuodelle 2015

John Nurmisen Säätiö hakee Saaristomeren Lähikalahankkeeseen sopimuskalastajia. Vuodelle 2015 hankkeeseen voidaan valita 2-5 kalastajaa. Haku avautuu pe 20.3.2015 ja sulkeutuu pe 27.3.2015 klo 16.00. Hakuun voivat osallistua kaikki Saaristomeren kalatalousalueen rekisteröityneet ammattikalastajat. Saman alueen kalastajat voivat tehdä ryhmänä yhteisen hakemuksen. Hankkeeseen voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee kuitenkin selvästi eritellä hankkeen valintakriteereissä mainitut tiedot. Hakemuksessa tulee lisäksi esittää arvio keskimääräisestä saaliista, jonka kalastaja/kalastajaryhmä voisi vuoden 2015 aikana hankkeelle kalastaa. Vuoden 2015 kokonaistavoite hankkeessa on 200 000kg särkikalaa, erityisesti massattavaksi sopivaa (>500g) lahnaa, jota tulisi olla minimissään 70% keskimääräisestä saaliista.

Säätiö voi tarvittaessa pyytää tarkentamaan hakemuksessa annettuja tietoja. Pyydettyjen tietojen osalta puutteellisia hakemuksia ei voida valinnassa ottaa huomioon. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakemuksia ei määräaikaan mennessä saada, Säätiö pidättää oikeuden avata haku uudestaan tai olla valitsematta lainkaan kalastajia hankkeeseen vuonna 2015.

Hakemukset toimitetaan kirjallisena John Nurmisen Säätiöön:

HAKEMUS – SAARISTOMEREN LÄHIKALAHANKE

Projektipäällikkö Miina Mäki
John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

tai sähköpostitse: miina.maki (a) jnfoundation.fi otsikolla SAARISTOMEREN LÄHIKALAHANKE

Saaristomeren Lähikalahanke

John Nurmisen Säätiön Saaristomeren Lähikalahankkeen tavoitteena on vähentää ravinteita meriekosysteemistä ja tukea Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviä päästövähennystoimia. Lisäksi tavoitteena on parantaa Saaristomeren särkikalojen hyötykäyttöä ihmisravintona ja seurata kalastuksen vaikutusta Saaristomeren hyvinvointiin. Hankkeen pilottivaiheessa kalastetaan kohdennetusti vajaasti hyödynnettyä särkikalaa, erityisesti lahnaa, Saaristomeren alueella.

Särkikalasaalis hyödynnetään kokonaisuudessaan: suurin osa jatkojalostetaan elintarvikekäyttöön ja käyttämätön kala-aines hyödynnetään joko tuotantoeläinten rehuna tai energiantuotannossa. Hankkeeseen osallistuvat kalastajat valitaan avoimen hakumenettelyn kautta, ja kalastus käynnistyy huhtikuussa 2015. Kalan jatkokäsittelystä vastaa pilottivaiheessa Kala-Apu Oy. Ei-elintarvikekäyttöön menevän saaliinosan Kala-Apu toimittaa jatkokäsittelyyn Sybimar Oy:lle. Hankkeessa tapahtuvan kalastuksen on oltava hoitokalastuksen periaatteiden mukaista ja noudatettava hankkeessa määriteltyjä reunaehtoja.

Kalastajien valinnassa otetaan huomioon seuraavat valintakriteerit:

1. Kokemus erityisesti lahnan rysäpyynnistä (kalastuksen kesto ja keskimääräinen saalis).
2. Kerralla saatavien särkikalasaaliiden määrä (arvio keskimääräisestä saaliista/pyydys, kalalajit)
3. Massattavaksi sopivan kalan (>500g) keskimääräinen osuus särkikalasaaliista
4. Pyydysten sijoittelumahdollisuudet: mahdolliset valmiit rysäpaikat ja niistä saatavan saaliin keskimääräinen koostumus (särkikalojen %-osuus saaliista), kalastusoikeudet ja luvat
5. Kalastajan mahdollisuudet toimittaa saaliit jatkokäsittelyn kannalta sopivaan satamaan kalojen jatkokäsittelyn logistiikan sujuvuuden varmistamiseksi hankkeen pilottivaiheessa 2015 (Uudenkaupungin satama tai Turku)

Hankkeeseen osallistuvat sopimuskalastajat valitaan hankkeen pilottivaiheessa vuodeksi 2015 ja särkikalasaaliista vastaan maksetaan kalastajille vuonna 2015 tukea seuraavin perustein:

Tavoitteena on ohjata mahdollisimman suuri määrä kalastetusta särkikalasta elintarvikekäyttöön, minimissään 70% keskimääräisestä saaliista.  Kala-Apu Oy maksaa elintarvikkeeksi menevälle verestetylle saaliinosalle markkinahinnan (n. 80 snt/kg). Kalastajat tekevät sopimukset saaliin myymisestä ja toimittamisesta itse suoraan Kala-Apu Oy:n kanssa.

Perustuki kaikelle särkikalalle on 43 snt/kg, minkä lisäksi maksetaan arvokalakorvaus 5 snt/kg kaiken ns. arvokalan vapauttamisesta.

Elintarvikkeeksi kelpaamattomasta, esim. massauskoneeseen liian pienikokoisesta (<500g) saaliinosasta maksetaan lisäksi 17 snt/kg, kuitenkin vain siihen saakka, kunnes muodostuu kilpailukykyinen markkina tuotantoeläinten rehuksi jalostettavalle kalalle (jolloin kalastaja voi riittävään hintaan myydä kalat esim. sian- tai kalanrehun raaka-aineeksi).

Tuen maksun edellytykset:

1. Raportointi hankkeen raportointilomakkeella (kalastuspäivämäärä, saaliin määrä lajeittain, elintarvikekäyttöön sopiva osuus, pyydykset ja niiden sijainti, pyydyksistä vapautetut kalat lajeittain). Hankkeessa tapahtuva raportointi on julkista ja tiedot voidaan julkistaa hankkeen verkkosivuilla. Raportoinnin on tapahduttava viikon kuluessa kalastuspäivämäärästä tai pyydettäessä 48 tunnin kuluessa kalastusajankohdasta.

2. Lisäksi on toimitettava myyntitositteet elintarvikekäyttöön toimitetun saaliin osalta, sekä punnitustodistus tai muu luotettava tosite ei-elintarvikekäyttöön menevän saaliin osuudesta ja jatkokäsittelyyn toimittamisesta. Tuki maksetaan tositteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa (kesä- ja joulukuussa).

3. Hankkeen tuen piirissä olevaa saalista ei saa läjittää maalle tai varastoida siten, että jatkokäyttö tai jalostus elintarvikkeeksi varastoinnin johdosta estyy.

4. Tukea maksetaan hankesopimuksessa erikseen määriteltävien ajanjaksojen (kevät- ja syyspyynti) aikana pyydettävästä lahna-/särkikalasaaliista. Samana ajanjaksona samalla pyydyksellä ei saa pyytää muuta kuin tuenmaksun piirissä olevaa saalista.

Hankkeen tutkimusosiota varten näytteiksi otetuista kaloista maksetaan lisäksi kalastajalle erikseen määriteltävä korvaus.

Hankkeessa särkikalasaaliista maksettava tuki on ehdollista ja takaisinperittävissä. Allekirjoittamalla hankesopimuksen John Nurmisen säätiön kanssa hankkeeseen osallistuvat kalastajat sitoutuvat seuraaviin reunaehtoihin:

1. Kalat pyydetään rysillä ja saaliista vapautetaan kaloja vahingoittamatta (esim. haavin avulla pyydystä koettaessa) uhanalaiset-, alamittaiset- ja petokalat.
– Uhanalaisiksi katsotaan WWF:n kuluttajan kalaoppaassa punaisella tai oranssilla merkityt lajit: Ankerias, Lohi, Taimen, Meriharjus, Siika
– Muut vapautettavat lajit: Ahven (yli 25cm)*, Hauki, Kuha, Made, Nahkiainen, Toutain, Turska. *Ahvenen suhteen sallitaan satunnaisten saaliiden osalta 1,5% virhemarginaali.
2. Pyyntipaikat eivät saa olla vaelluskalojen käyttämillä reiteillä tai jokisuissa. Tuen maksajan, John Nurmisen Säätiön, tulee hyväksyä pyydysten sijoittelu.
3. Suojelualueet jätetään kalastuksen ulkopuolelle.
4. Pyydyksille on oltava myös vesialueen omistajan suostumus (kirjallisena).
5. Kaikki saalis otetaan talteen, vapautettavia arvokaloja lukuun ottamatta.
6. Saalista tai sen osaa ei saa toimittaa turkistarhauksen rehuksi.
7. Mahdollisimman suuri osa saaliista pyritään toimittamaan ihmisravinnoksi ja nämä kalat verestetään. Saaliin myynnistä on oltava tositteet.
8. Kalastus on hoitokalastuksen periaatteiden ja kestävän kehityksen arvojen mukaista ja hanke on oikeutettu valvomaan pyynnin, saaliin ja toiminnan kestävyyttä tarvittaessa pistokokein ja esim. kameroiden avulla. Kalastaja ottaa pyydettäessä valvojan/hankkeen edustajan mukaan pyydysten kokemiseen.
9. Kalastaja pitää saaliskirjanpitoa sekä talteen otetusta saaliista että pyydyksistä vapautetuista kaloista. Lisäksi raportoidaan pyydykset ja niiden sijainti. Saaliskirjanpito on julkista sekä kalastajien talteen otetun saaliin että vapautettuja kaloja koskevien tietojen osalta. Myös pyydysten sijaintia koskeva tieto on julkista.
10. Hankkeen tuen piirissä oleva saalis ei voi samanaikaisesti olla minkään muun mahdollisen tuetun kalastuksen piirissä.
11. Hankkeessa mukana olevilla pyydyksillä ei saa yhtäaikaisesti saman ajanjakson aikana pyytää muuta kuin hankkeen tuen piirissä olevaa särkikalaa. Vastaanottosatamaan saa tuoda samalla kerralla vain hankkeessa mukana olevien pyydysten saaliin (ei saalista muista pyydyksistä sekaisin).
12. Kalastaja ottaa pyydettäessä hankkeen tutkimusosioon osallistuville tutkimuslaitoksille saalisnäytteet ja ottaa tutkijan mukaan pyydysten kokemiseen ja/tai näytteiden ottoon.
13. Ehtojen rikkomisesta seuraa tuen välitön keskeyttäminen ja jo maksetun tuen takaisinperintä.

Reunaehtojen lisäksi hankkeessa noudatetaan seuraavia toimintatapoja:

– Muun saaliin joukkoon jääneet yksittäiset ja satunnaiset virhesaaliit eivät sellaisenaan aiheuta välitöntä perustetta tuen katkaisulle.
– Myös satunnaiset virhesaaliit raportoidaan muun raportoinnin yhteydessä, ja säätiö pidättää oikeuden tarvittaessa arvioida, milloin virheet lasketaan satunnaiseksi ja päättää mahdollisista seuraamuksista ja toimintatavoista arvionsa mukaisesti.
– Pyydyksistä mahdollisesti tavattavat satunnaiset muut kalalajit on pyrittävä vapauttamaan elävinä.
– Pyydyksistä mahdollisesti kuolleena tavatut, reunaehdoissa vapautettaviksi määrätyt lajit on palautettava veteen.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu