07.10.2014

Hankeuutisia: Valko-Venäjän PRESTO-hanke valmistui, lisärahoitusta Udarnikin kanalaan ja useita uusia hankkeita esiselvityksessä

Valko-Venäjän EU-rahoitteinen PRESTO-hanke valmistui

PRESTO-hankkeessa (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon kolmen valkovenäläisen kaupungin jätevedenpuhdistamolla: Grodnossa, Vitebskissä ja Molodetšnossa. Säätiö vastasi projektissa tehostettuun ravinteidenpoistoon liittyvistä investoinneista ja niiden teknisestä suunnittelusta. Rakennustyöt ja laitteiden asentaminen puhdistamoille käynnistyivät syksyllä 2013 ja saatiin valmiiksi elokuun 2014 lopussa. PRESTO-hankkeen investoinneilla pienennetään vesistöihin päätyvää fosforikuormaa usealla sadalla tonnilla vuodessa.

BSAP Trust Fund myönsi lisärahoituksen Udarnikin riskikanalan vuotojen käsittelyyn

John Nurmisen Säätiö ja Leningradin alueella, Pobedan kylässä noin 50 kilometrin päässä Viipurista sijaitseva Udarnikin kanala ovat selvittäneet yhdessä vaihtoehtoja, joilla minimoidaan kanalan lanta-altaiden vuotoriskit ympäristöön. Ongelmana on alueelle kymmenien vuosien toiminnan aikana kertynyt valtava lantamäärä, jonka säilytyksestä vapautuu lähistöllä sijaitsevaan Vammeljokeen arviolta 10-20 tonnia fosforia vuodessa. Pahimmillaan päästö voi siis olla lähes Helsingin Viikinmäen puhdistamon vuotuisten fosforipäästöjen suuruinen. Tästä noin puolen arvioidaan päätyvän vesistöjen kautta Suomenlahteen. Kanala onkin nimetty Itämeren suojelukomission HELCOMin tutkimuksissa yhdeksi Itämeren alueen pahimmista ympäristöriskin aiheuttavista eläintiloista.

Ruotsin ja Suomen valtioiden rahoittama Baltic Sea Action Plan Trust Fund on myöntänyt elokuussa 2014 hankkeelle lisärahoituksen, jonka avulla kanalaan voidaan toimittaa valumavesien suodatusjärjestelmä. Noin 200 000 euron arvoisen järjestelmän avulla voidaan käsitellä lanta-altaiden valumavedet ja siten vähentää ravinnepäästöjä ympäröiviin vesistöihin. John Nurmisen Säätiö vastaa hankkeen johtamisesta ja teknisestä suunnittelusta ja Udarnikin kanala suodatusjärjestelmän rakennustöistä.

Uusia hankkeita ravinnekuorman leikkaamiseksi

Säätiö valmistelee parhaillaan useita uusia rehevöittävän ravinnekuorman vähentämiseen tähtääviä hankkeita, jotka liittyvät jätevesien puhdistuksen tehostamiseen etenkin Puolassa, Baltiassa, Valko-Venäjällä ja Kaliningradin sekä Leningradin alueilla Venäjällä.

Yksi valmistelun alla oleva hanke on EU-rahoitteinen BEST (Better Efficiency for Sewage Treatment), jossa pääyhteistyökumppanina on Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Muita tärkeitä kumppaneita ovat Varsovan kaupunki sekä useat puolalaiset, valkovenäläiset ja Baltian maiden vesilaitokset sekä viranomaiset. EU:n Itämeristrategia nimesi BEST-hankkeen kesäkuussa potentiaaliseksi lippulaivahankkeeksi. Tämä tarkoittaa, että hanketta pidetään EU:ssa yhtenä tärkeimmistä aloitteista Itämeren ravinnekuorman leikkaamiseksi.  Hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n Itämeriohjelmasta vuonna 2015 heti uuden rahoituskauden avautuessa.

Ravinnepäästökauppaselvitys lahjoituksena

Joulukuussa 2013 säätiön palveluksessa aloittanut Martin Grotenfelt on työskennellyt vuoden 2014 ajan kaksi työpäivää viikossa rehevöitymishankkeiden esiselvitystyössä pro bono -lahjoituksena. Grotenfelt on tehnyt mittavan työn uuden, ravinnepäästökauppaan liittyvän hankkeen rakentamisessa.

Ravinnepäästökauppaa on jo pitkään pidetty lupaavana mahdollisuutena vähentää kustannustehokkaasti Itämeren ravinnekuormitusta. NutriTrade hankkeen tarkoituksena on edetä asiassa suunnitelmista käytäntöön ja ensimmäisen kerran käynnistää koko Itämeren laajuinen vapaaehtoinen ravinnepäästökauppa. Päästökaupan osapuolia voivat olla toimijat, jotka ovat valmiita vähentämään Itämeren ravinnepäästöjä omilla selkeästi todennettavilla ja mitattavilla toimillaan – mm. vesilaitokset, jotka ovat halukkaita parantamaan jätevesien puhdistusta yli vaaditun minimitason. Päästöjen ostajina voivat olla kaupungit, kunnat, yksityiset yritykset ja kansalaiset, jotka haluavat parantaa Itämeren tilaa ja neutraloida oman fosforijalanjälkensä.

Kuten aiemmin mainitulle BEST-hankkeelle, EU:n Itämeriohjelma myönsi syyskuun lopussa potentiaalisen lippulaivastatuksen myös NutriTrade-hankkeelle, mikä nostaa sen Itämeren tärkeimpien rehevöitymistä vähentävien hankkeiden joukkoon.

Myös kotimainen Saaristomeren alueen hanke selvityksessä

Säätiö selvittää mahdollisuutta käynnistää uusi Saaristomeren lähikalaresurssin hyödyntämiseen liittyvä hanke, jolla voitaisiin poistaa ravinteita Saaristomeren ekosysteemistä. Hanketta on selvitetty keväästä alkaen yhdessä Suomen johtavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, jotka tekevät Itämereen sekä kalatalouteen liittyvää tutkimusta. Lisäksi hankkeesta on keskusteltu laajapohjaisesti asiaan liittyvien sidos- ja intressiryhmien kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu