SEABASED-hanke

Hankkeessa arvioidaan ja etsitään keinoja, joilla voitaisiin poistaa mereen jo kertynyttä fosforia. Uusia menetelmiä pilotoidaan pienimuotoisesti ja paikallisesti. Hankkeen tuloksena kootaan viranomaisille ja päätöksentekijöille suunnattu arvio toimenpiteiden vaatimuksista ja soveltuvuudesta Itämeren eri olosuhteisiin.

Tavoite
Tavoite
Löytää ratkaisuja meren sisäisen fosforikuorman pienentämiseen.
Aikataulu
Aikataulu
2018
2021
Tilanne
Tilanne
Työpajatyöskentely jatkuu, 4 pilottia käynnistetty

SEABASED ­– hanke meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi

Vaikka Itämereen maalta tulevaa kuormitusta on onnistuttu leikkaamaan, meren pohjiin varastoituneet vanhat ravinteet hidastavat meren toipumista sisäisenä ravinnekuormituksena. Säätiö käynnisti maaliskuussa 2018 kolmivuotisen SEABASED-hankkeen (Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Management), jonka tavoitteena on vähentää rehevöitymisen vaikutuksia Itämeressä. Hankkeessa arvioidaan toimia, joilla tähdätään merialueen tilan parantamiseen meren sisäistä kuormitusta vähentämällä. Osalla toimista voidaan myös tukea kiertotaloutta kierrättämällä ravinteita merestä maalle. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan valikoituja toimia rannikkoalueella.

Hankkeessa pilotoitavia toimia ovat mm. sedimentin aktiivisen, happea kuluttavan pintakerroksen poistaminen, ravinteikkaan pohjanläheisen veden kierrättäminen hyötykäyttöön maataloudessa sekä fosforin sitominen merenpohjan sedimenttiin kalkkikivipohjaisen luonnonmateriaalin avulla. Lisäksi Ahvenanmaalla suunnitellaan vesiensuojelurahaston konsepti, joka voi jatkossa toimia yhtenä paikallisena merensuojelun työkaluna ja on sovellettavissa myös muualle.

Yhtenä pilottitoimenpiteenä petokalojen poikasia syöviä kolmipiikkejä koekalastetaan räätälöidyllä nuotalla. Kuva: Rosita Broström

Hankkeen tavoitteena on edistää avointa, yhteiskunnan eri toimijoiden välistä dialogia toimenpiteiden hyödyistä ja riskeistä, sekä näiden toimenpiteiden soveltuvuudesta Itämerelle.

Projektia johtaa John Nurmisen Säätiö, ja yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mukana Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Ahvenanmaan kalankasvattajayhdistys sekä Tukholman yliopisto ja Itä-Götanmaan lääninhallitus. Hanketta rahoittaa EU:n Inter­reg Central Baltic -ohjelma 2,1 miljoonalla eurolla. Budjetti on kokonaisuudessaan noin 2,8 miljoonaa euroa, josta säätiön rahoitusosuudeksi jää kansallisen vastinrahoituksen jälkeen noin 40 000 euroa.

Tutustu SEABASED-hankkeen kotisivuun (englanninkielinen).

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu