28.06.2011

John Nurmisen Säätiö ja Pietarin vesilaitos saavat päätökseen Itämeren rehevöitymistä vähentävän ennätysprojektin

28.6. Pietari

– Tehostettu fosforinpoisto vesilaitoksen kolmella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla vähentää Itämeren vuosittaista fosforikuormitusta 1000 tonnilla
– Määrä on noin viidesosa Suomenlahden kokonaisfosforikuormituksesta ja vastaa Suomen vuotuista fosforikuormaa Suomenlahteen ja Saaristomereen.
– Pietarin vesilaitos on ensimmäinen venäläinen vesilaitos, joka on ottanut käyttöön kemiallisen fosforinpoiston jätevedenpuhdistamoillaan

Pietarin vesilaitos ja John Nurmisen Säätiö juhlistavat tänään viisivuotisen yhteishankkeensa päätöstä. Hanke on toteutettu Pietarin kolmella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla. Kyseessä on merkittävin yksittäinen Itämeren rehevöitymistä vähentävä projekti, kun mittarina käytetään merestä poistettua fosforikuormaa.

Säätiö ja vesilaitos aloittivat yhteistyön fosforinpoiston tehostamiseksi vuonna 2005. Kemiallinen fosforinpoisto on jo käytössä Pietarin Keskisellä ja Lounaisella puhdistamolla. Projektin viimeinen vaihe, kemiallisen fosforinpoistojärjestelmän asennus Pohjoiselle puhdistamolle, on nyt saatu päätökseen.

Projektin kokonaiskustannukset ovat noin viisi miljoonaa euroa. Ne on jaettu 50–50 periaatteella säätiön ja vesilaitoksen kesken. Säätiön osuus on rahoitettu yritysten ja yksityisten lahjoittajien varoin. Lisäksi Suomen ympäristöministeriö oli osarahoittajana Keskisen ja Lounaisen puhdistamon investoinneissa. Swedish International Development Co-operation Agency SIDA rahoitti osan hankkeen viimeisestä vaiheesta eli Pohjoisen puhdistamon investoinneista. Säätiö on johtanut ja hallinnoinut koko projektin.

Hanke käynnistettiin vuonna 2005 Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen perusteella. Tutkimuksen mukaan nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää Suomenlahden rehevöitymistä on Pietarin fosforinpoiston tehostaminen käynnistämällä kemiallinen fosforinpoisto kaupungin jätevedenpuhdistamoilla.

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi toteaa: ”Kun arvioidaan eri vesiensuojelutoimia Suomessa ja Venäjällä, Pietarissa jo tehdyt ja lähivuosina toteutettavat toimenpiteet ovat tehokkain ja nopein tapa merkittävästi parantaa Suomenlahden tilaa – sekä ympäristövaikutuksiltaan että kustannustehokkuudella mitattuna.”

Pietarin vesilaitoksen pääjohtaja Felix Karmazinov kommentoi projektin tuloksia Pohjoisella jätevedenpuhdistamolla 28.6. pidetyssä päätösseremoniassa: ”Pietari on Itämeren rantakaupungeista suurin ja meillä on sen vuoksi erityinen vastuu meren tilasta. Olemme lyhyessä ajassa saaneet aikaan merkittäviä tuloksia. Kiitos tästä kuuluu ulkomaisille, erityisesti suomalaisille yhteistyökumppaneillemme. Vielä ennen vuotta 1978 Pietarin jätevesiä ei puhdistettu lainkaan. Vuoden 2011 loppuun mennessä jo 95 % kaupungin jätevesistä käsitellään.

”Pietarin jätevedet puhdistetaan HELCOMin suositusten mukaisesti. Olemme pystyneet merkittävästi vähentämään Suomenlahden fosforikuormitusta käynnistämällä kemiallisen fosforinpoiston jätevedenpuhdistamoillamme. Emme aio lopettaa tähän, vaan haluamme saattaa loputkin jätevedet viemäröinnin piiriin, nykyaikaistaa puhdistamoitamme ja ottaa käyttöön energiaa säästäviä tekniikoita.”

John Nurmisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen painotti puheenvuorossaan, että kiitos saavutuksesta kuuluu säätiön tukijoille ja yhteistyökumppaneille. Säätiön monivuotisten suurtukijoiden eli Fortumin, Nokian, Sanoman ja Suomen ympäristöministeriön lisäksi hän kiitti niitä monia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti lahjoittaneet aikaansa ja työpanostaan säätiölle.

Juha Nurminen totesi: ”Emme jää lepäämään laakereillamme tämän projektin jälkeen. Toimimme Pietarin lisäksi kahdeksassa muussa kaupungissa viidessä maassa. Myös pienemmät Venäjän kaupungit hyötyvät panoksestamme. Luoteis-Venäjällä toimimme tällä hetkellä myös Viipurissa ja Hatsinassa. Haemme aktiivisesti uusia kumppanuuksia koko Itämeren alueella tavoitteenamme nopeat, mitattavat ja kustannustehokkaat toimet, joilla päästään konkreettisiin ja ympäristön kannalta merkittäviin tuloksiin. Yksi kiinnostavimmista kohteista kuormituksen vähentämisen kannalta on Valko-Venäjä. Olemme jo aloittaneet työn Brestissä osana EU-rahoitteista projektia, ja suunnittelemme hankkeiden jatkamista muissa Valko-Venäjän kaupungeissa.”

HELCOMin pääsihteeri Anne Christine Brusendorff toteaa: ”Pietarin kaupunki on tehnyt määrätietoista työtä parantaakseen imagoaan Itämeren ongelma-alueesta ja suurimmasta kuormittajasta vihreämmäksi kaupungiksi. Kaupungin menestystarina kertoo siitä, että poliittinen tahto ja motivaatio ovat tärkeitä, kun tarvitaan ympäristölainsäädäntöä voimakkaampia toimia. Pietari on todella sitoutunut kantamaan vastuuta ympäristöstä. Se tavoittelee päästöjen vähentämisessä parempia tuloksia kuin mitä Venäjä ja Euroopan Unioni edellyttävät – näiden kummankaan päästöstandardit eivät ota huomioon Itämeren haavoittuvaa ekosysteemiä.* Uskomme ja toivomme, että Pietarin kaltaiset menestystarinat houkuttelevat muitakin kaupunkeja parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa.”

*Euroopan Unionin jätevesidirektiivin (Urban Waste Water Treatment Directive) avulla pyritään suojelemaan ympäristöä jätevesipäästöjen haittavaikutuksilta. Direktiivin vaatimukset eivät kuitenkaan ole riittävän tiukkoja Itämeren hälyttävän tilan kannalta. EU-direktiivi sallii 1,0 mg/l fosforipitoisuuden lähtevässä jätevedessä, kun taas Itämeren suojelukomission HELCOMin suositustaso lähtevän jäteveden fosforipitoisuudelle on 0,5 mg/l. http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/

Lisätietoja:

Marjukka Porvari, Johtaja
Rehevöitymishankkeet
John Nurmisen Säätiö
Tel. +358 41 549 1535

Erik Båsk
Asiamies
John Nurmisen Säätiö
Tel. +358 40 825 8071

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
Tel. +358 400 907 809

Pietarin vesilaitos
SUE “Vodokanal St. Petersburg”
42 Kavalergardskaya Street,
St.Petersburg, 191015,
Russia
Tel. +7 812 305 09 09
Fax +7 812 274 13 61
office@vodokanal.spb.ru
www. vodokanal.spb.ru

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri –hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Rehevöitymishankkeiden tavoitteena on saavuttaa 2 500 fosforitonnin vuotuinen fosforivähenemä vuoteen 2015 mennessä. Tämä on kuudesosa HELCOMin asettamasta Itämeren 15 000 fosforitonnin vuosittaisesta vähennystavoitteesta.

Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information) vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa toimintansa lahjoitusvaroin.
Lisää säätiön Pietarin-hankkeesta www.puhdasitameri.fi.
John Nurmisen Säätiön vuosikertomus ja toiminnan kuvaus www.johnnurmisensaatio.fi.

Taustaa Pietarin hankkeesta

John Nurmisen Säätiöllä on rehevöitymishankkeissaan lukuisia yhteistyökumppaneita. Edellytyksenä toiminnan aloittamiselle Pietarissa oli vesilaitoksen pitkäjänteinen yhteistyö kansainvälisten rahoittajien kanssa.* Yhteistyön aikana Pietarin kaupunki on itse investoinut jätevesienkäsittelyyn noin miljardi euroa.

Kun Pietarin jätevesistä suurin osa oli saatu ohjattua jätevedenpuhdistamoille, myös säätiön oli mahdollista lähteä suunnittelemaan pysyvien kemiallisten fosforinpoistojärjestelmien rakentamista ja Pietarin vesilaitoksen sitouttamista saostuskemikaalien jatkuvaan käyttöön.

Säätiö aloitti Pietarin suurten puhdistamoiden fosforinpoiston tehostamisen yhteistyössä Pietarin vesilaitoksen kanssa vuonna 2005, jolloin allekirjoitettiin sopimus fosforinpoiston tehostamisesta Pietarin kolmella suurimmalla puhdistamolla – Keskisellä, Lounaisella ja Pohjoisella.

Säätiön tehtävänä hankkeissa on ollut investointien tekninen suunnittelu, suomalaisen ja venäläisen suunnittelutyön koordinointi, hankintojen johtaminen sekä laitteiden hankinta ja toimitus puhdistamoille. Keskisen ja Lounaisen puhdistamon hankkeiden rahoitukseen osallistui myös Suomen ympäristöministeriö. Pohjoisen puhdistamon hankkeesta osan rahoitti ruotsalainen SIDA (Swedish International Development Co-operation Agency). Säätiön arvioidut kokonaiskustannukset Pietarin suurten puhdistamoiden hankkeessa ovat 2,5 M euroa.

Tehostettu fosforinpoisto saatiin valmiiksi Keskisellä puhdistamolla vuonna 2009 ja Lounaisella puhdistamolla vuonna 2010. Pohjoisella puhdistamolla tehtiin tekninen selvitys fosforinpoiston tehostamisesta vuonna 2010. Kemialliseen fosforinpoistoon liittyvät laitteet toimitettiin puhdistamolle maalis-kesäkuussa 2011.

Monenvälisen yhteistyön tuloksena ja vesilaitoksen omien ponnistusten ansiosta Pietarin suurimmilla jätevedenpuhdistamoilla saavutettiin vuonna 2011 yli 1000 fosforitonnin vuosittainen vähennys vuoden 2005 kuormitustasoon verrattuna. Tämä vastaa Suomen vuosittaista fosforin kokonaiskuormitusta Suomenlahteen ja Saaristomereen.

* Esimerkiksi Suomen ympäristöministeriö aloitti yhteistyön Pietarin vesilaitoksen kanssa jo vuonna 1991 ja on tukenut Pietarin jätevesihankkeita yhteensä 30 miljoonalla eurolla. Ympäristöministeriö on ollut mukana muun muassa viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen perusinfrastruktuurin parantamisessa, puhdistamoiden käytön tehostamisessa, fosforinpoiston koetoiminnassa sekä vesilaitoksen hallinnon kehittämisessä. Ministeriön tuki toimii usein siemenrahana, jolla autetaan hankkeita käyntiin.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu