19.05.2016

John Nurmisen Säätiön johtamassa hankkeessa uudistetaan eurooppalaista vesiensuojelupolitiikkaa

Kuva: Taka-alalla professori James Shortle, edessä Marc Ribaudo.

John Nurmisen Säätiön johtamassa NutriTrade-hankkeessa järjestettiin 16.-17.5. 2016 tapahtuma, jossa asiantuntijat Yhdysvalloista, Suomesta ja Ruotsista ideoivat keinoja Itämeren alueen vesiensuojelupolitiikan kehittämiseksi kustannustehokkaampaan, tuloksellisempaan ja joustavampaan suuntaan. Tilaisuutta isännöi Yhdysvaltain suurlähetystö Helsingissä. Tapahtuman jälkeen ideointia jatkettiin 18.5. 2016 koko Euroopasta tulleiden asiantuntijoiden kanssa European Maritime Day -tapahtuman workshopissa Turussa.

Yhdysvalloissa, kuten myös Kanadassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa, on jo useilla vesialueille käytössä joustavia ympäristöpolitiikan ohjauskeinoja, joilla pyritään saavuttamaan vesistöjen hyvä tila mahdollisimman edullisin kustannuksin. NutriTrade-hankkeessa näiden kokemusten pohjalta kehitetään vastaavia kokeiluja ensimmäistä kertaa myös Euroopassa, Itämeren alueella.

”Kustannussäästöt Yhdysvalloissa toteutetuissa ohjelmissa on arvioitu huomattaviksi. Vesistöalueesta riippuen vesistöjen hyvän tilan saavuttamisen kustannuksia voidaan vähentää 27-86 %, mikä on toiminut vahvana kannustimena ohjelmien käynnistämiseen. Olemme oppineet, että ohjelmissa kannattaa keskittyä suurimpiin kustannushyötyihin ja tehdä mekanismeista mahdollisimman yksinkertaisia. Silloin ohjelmien toimivuus ja yhteiskunnallinen kokonaishyöty on suurin”, toteaa professori James Shortle Pennsylvanian yliopistosta.

”Yhdysvalloissa Chesapeake Bayn alueella on kokeiltu sekä Pennsylvanian, Marylandin että Virginian osavaltioiden alueella hyvin erilaisia järjestelyitä, joilla toimijat voivat toteuttaa päästövähennystavoitteensa joustavasti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Niiden perusteella voidaan jo alustavasti arvioida, millaiset järjestelyt ovat toimivia ja mitkä eivät”, kertoo Yhdysvaltain maatalousviraston USDAn osastonjohtaja Marc Ribaudo.

”Itämeren suojelupolitiikan kehittäminen uuteen, joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan on osa NutriTrade -hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda poliittisten päättäjien käyttöön tiekartta, jonka avulla vesiensuojelupolitiikkaan voidaan tuoda sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla lisää vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta. Ideoita testataan myös käytännössä hankkeen pilottitoimien avulla”, kertoo hanketta John Nurmisen Säätiössä johtava Anna Saarentaus.

John Nurmisen Säätiö on tehnyt yli kymmenen vuotta Itämeren suojelutyötä, keskittyen suuriin ja kustannustehokkaisiin päästölähteisiin. Suomenlahden vuotuista fosforikuormitusta on vähennetty  yli 60 %.

”Määrätietoista työtä ravinnekuorman leikkaamiseksi on edelleen jatkettava. Siksi on hienoa olla mukana uudistamassa suomalaista ja kansainvälistä Itämeren suojelupolitiikkaa yhä tuloksellisempaan ja vaikuttavampaan suuntaan. Ilman resurssien tehokasta kohdentamista yli sektori- ja maarajojen Itämeren pelastaminen ei tule onnistumaan, koska se tulee yhteiskunnalle hyvin kalliiksi ja on liian hidasta”, sanoo Puhdas Itämeri -hankkeita säätiössä johtava Marjukka Porvari.

NutriTrade-hankkeessa luodaan uusia ja innovatiivisia välineitä ravinnepäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamiseksi ja edistetään kustannustehokkaita, kansainvälisiä ravinnepäästöjen vähentämistoimia Itämeren valuma-alueella. Hankkeessa luotava NutriTrade-sovellusalusta tuo yhteen tehokkaat ravinteiden vähentämistoimet ja vapaaehtoiset rahoittajat, jotka haluavat kompensoida ravinnepäästöjä ja neutralisoida ravinnejalanjälkensä.

Hanketta toteuttavat John Nurmisen Säätiön lisäksi Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja Sveriges lantbruksuniversitet. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,1 MEUR, josta EU:n rahoitusosuus (EU Interreg Central Baltic Programme) on lähes 1,6 MEUR. Säätiö rahoittaa hanketta yhteensä 256 000 eurolla. Hanke on yksi EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeista, joilla pyritään saavuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä ja siten edistämään Itämeren palautumista hyvään ekologiseen tilaan.

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö tekee vaikuttavaa ja tuloksellista työtä Itämeren ja merellisen kulttuuriperinnön hyväksi. Säätiön Puhdas Itämeri –hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.  

www.johnnurmisensaatio.fi

Lisätietoja:

Anna Saarentaus
Projektipäällikkö, NutriTrade-hanke
+358-40-719 0208
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu