30.11.2011

PRESTO-projekti käynnistyy nopeuttamaan jätevesien tehokasta käsittelyä Valko-Venäjällä

260_Prestologo_pieniUusi Itämeren alueen yhteisprojekti tähtää 500 tonnin vuotuiseen vähennykseen vesistöjä rehevöittävässä fosforikuormassa neljässä Valko-Venäjän kaupungissa

PRESTO-projekti (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) saa tänään virallisen lähtölaukauksensa Minskissä Valko-Venäjällä. Projektin käynnistymisen kunniaksi hankkeen yhteistyökumppanit sekä Valko-Venäjän ja monen muun Itämeren alueen maan jätevesisektorin edustajat kokoontuvat Minskissä Valko-Venäjällä. Tapahtuman tarkoituksena on kertoa Itämeren ja sisävesien rehevöitymisestä sekä esitellä kustannustehokkaita ratkaisuja ongelman nujertamiseksi. Juhlaseminaarin jälkeen alkaa ensimmäinen PRESTO-projektin jätevedenpuhdistusta käsittelevä koulutusosio.

PRESTO-projektin tavoitteena on saada aikaan merkittävä myönteinen ympäristövaikutus tukemalla neljää valkovenäläistä kaupunkia jätevesien HELCOM-tasoisen* ravinteidenpoiston saavuttamisessa. PRESTO-projektin puitteissa Baranovitsin, Grodnon, Molodetsnon ja Vitebskin kaupunkien jätevedenpuhdistamot investoivat kukin 500 000 euroa tehostettuun ravinteiden poistoon. HELCOM-tasoisen fosforinpoiston myötä voidaan päästä jopa 500 fosforitonnin vuosivähennykseen vuoteen 2014 mennessä. Tämä on merkittävä saavutus ja vastaa miltei kolmasosaa koko Valko-Venäjän fosforinvähennyspotentiaalista.

Mikhail Durkin HELCOMista toteaa: “Valko-Venäjällä tehtävät toimenpiteet ovat kriittisiä Itämeren tilan kannalta. Valko-Venäjän hallitus vahvisti sitoumuksensa toimia HELCOMin tavoitteiden mukaisesti vuonna 2010. Vuonna 2007 Itämeren vuosittaiseksi fosforikuormitukseksi arvioitiin noin 36 000 tonnia, jolloin HELCOM asetti tavoitteeksi lähes puolittaa tämä kuormitus. Tavoitteesta puuttuu vielä 9 000 fosforitonnia, josta viidennes voitaisiin leikata Valko-Venäjässä tehtävillä toimilla. Ravinnekuormituksen leikkaaminen Valko-Venäjällä motivoi myös jokien alajuoksulla olevia maita parantamaan jätevesien käsittelyään. Itämeren alueella ei ole aiemmin toteutettu tämänlaajuista projektia näiden kolmen merkittävän eurooppalaisen joen yläjuoksulla.”

Union of the Baltic Cities (UBC) on kokonaisvastuussa projektin koordinoinnista. John Nurmisen Säätiö vastaa PRESTO-projektin investointiosasta. Investoinnit tehdään säätiön käynnistämien teknisten selvitysten perusteella. Säätiö myös valvoo investointien toteutusta. Konkreettisten laiteinvestointien lisäksi PRESTO-projektin tärkeänä tavoitteena on valkovenäläisten jätevesiammattilaisten kouluttaminen ja ravinteiden poistoon liittyvän tietotaidon lisääminen. Koulutusosiota johtaa Berliinin teknillinen yliopisto. Mukana koulutusosiossa ovat investointeja tekevien vesilaitosten lisäksi Brestin, Lidan, Polotskin ja Slonimin vesilaitokset sekä valkovenäläisiä teknillisiä korkeakouluja ja suunnittelulaitoksia. Latvian Daugavpilsin ja Liettuan Kaunasin vesilaitokset ovat mukana PRESTO-projektissa jakamassa omia kokemuksiaan jätevedenpuhdistamoiden nykyaikaistamisesta.

UBC-komission puheenjohtaja Mikko Jokinen kertoo: ”PRESTO-projektissa jatkamme vuonna 2009 PURE-projektin (Project on Urban Reduction of Eutrophication) puitteissa alkanutta hyvää yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa. Molemmat projektit tuovat teknisiä parannuksia jätevesien käsittelyyn ja parantavat siten projektikaupunkien ja -maiden kansalaisten elinoloja. PRESTO myös edistää Baltian maiden ja Valko-Venäjän jätevesiammattilaisten välistä tiedonvaihtoa. Lisäksi se kasvattaa tietoisuutta ja kykyä tarttua rehevöitymiseen sekä muihin ympäristöongelmiin foorumien ja koulutusten kautta.”

John Nurmisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen sanoo: “PRESTO on meille sekä yhteistyökumppaneillemme ensimmäinen tämän mittaluokan projekti Valko-Venäjällä. Hyödynnämme projektissa Luoteis-Venäjältä ja erityisesti Pietarista saamiamme oppeja. Meillä on PURE-projektin myötä jo kokemusta hyvästä yhteistyöstä UBC:n kanssa. PRESTO-projekti osoittaa, että julkisen ja yksityisen sektorin toimijat voivat toimia yhteisen päämäärän hyväksi omaa asiantuntemustaan hyödyntäen. Päämäärä on konkreettinen ja lopputuloksena on merkittävä parannus ympäristön tilassa.”

EU:n Itämeriohjelma hyväksyi PRESTO-projektin kesäkuussa 2011. Projektin kokonaisbudjetti on 4,55 miljoonaa euroa, josta jätevedenpuhdistamoilla ravinteiden poistoon käytettävät suorat investoinnit ovat 2 miljoonaa euroa. EU rahoittaa suurimman osan projektista: se kattaa 75-90 % yhteistyökumppanien projektikustannuksista (riippuen missä maassa yhteistyökumppani toimii). Lisäksi Suomen ympäristöministeriö tukee suomalaisia yhteistyökumppaneita John Nurmisen Säätiötä ja UBC:tä yhteensä 185 000 eurolla, mikä kattaa suurimman osan näiden kahden yhteistyökumppanin omista kustannuksista.

Valko-Venäjän kunnallispalveluministeriön apulaisosastonjohtaja Tatjana Meleshko toteaa:
“PRESTO-projektilla on suuri merkitys Valko-Venäjälle. Projektiin osallistumalla valkovenäläiset asiantuntijat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua nykyaikaisiin länsimaisiin jätevedenkäsittely- ja ravinteidenpoistoteknologioihin. Yhteistyön kautta saamme samalla tieteellistä ja käytännön tietoa kunnallisesta jätevedenpuhdistuksesta eurooppalaisilta kumppaneiltamme. PRESTO-projektin tuoma tietotaito auttaa meitä parantamaan Valko-Venäjän jätevedenpuhdistusteknologiaa jatkossakin.

Lisää PRESTO-projektista www.prestobalticsea.eu/index.php/pr:home

* Itämeren suojelukomission HELCOMin suositustaso jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteveden fosforipitoisuudelle on 0,5 mg/l. Typen suositustaso on 10 mg/l yli 100 000 asukkaan jätevesimäärää vastaavilla jätevedenpuhdistamoilla. http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/

Lisätietoja:

Marjukka Porvari
Johtaja, Rehevöitymishankkeet
John Nurmisen Säätiö
Puh: +358 41 549 1535
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
Puh: +358 400 907 809
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Pekka Salminen
Projektikoordinaattori
Union of the Baltic Cities Commission on Environment Secretariat
Puh: +358 44 9075999
sähköposti: etunimi.sukunimi@ubc.net

Osa Valko-Venäjästä sijaitsee Itämeren valuma-alueella. Sieltä tuleva ravinnekuormitus päätyy Itämereen kolmea reittiä: Puolan läpi virtaavan Veikselin mukana, Liettuan läpi virtaavan Niemen-joen kautta, joka kulkee Kaliningradin alueen ja Latvian rajalla, sekä Latvian läpi virtaavan Väinäjoen (Daugava) mukana. Maan puhdistamoinfrastruktuuri on rakennettu Neuvostoliiton aikana, eikä ravinteita nykyisellään poisteta tehokkaasti. Itämeren suojelukomissio HELCOM onkin arvioinut, että Valko-Venäjän ravinteiden poistoa tehostamalla voitaisiin vähentää jopa 1500 tonnia Itämereen päätyvää fosforia.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Rehevöitymishankkeiden tavoitteena on saavuttaa 2 500 fosforitonnin vuotuinen fosforivähenemä vuoteen 2015 mennessä. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI®-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information) vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa toimintansa yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.

www.puhdasitameri.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu