19.11.2015

Avloppsreningsverket i Gattjina i nordvästra Ryssland effektiverar avlägsnandet av näringsämnen i samarbete med John Nurminens stiftelse

Utrustningen för kemisk fosforrening som John Nurminens Stiftelse levererade till vattenverket i Gattjina år 2015 tas i dag i bruk vid avloppsreningsverket, där effektiverad fosforrening inleds. Efter detta kommer avloppsvattnet som lämnar vattenverket att innehålla fosfor på den nivå som rekommenderas av Skyddskommissionen för Östersjön Helcom (0,5 mg P/l).

(Bild 5.11.2015. Från vänster: Jaroslav Kononov, Gattjina vattenverk, Elena Kaskelainen, John Nurminens Stilftelse och Grigori Osmanov, Gattjina vattenverk.) 

Arbetet med att installera och bygga fosforreningssystemet har utförts under detta år. Inom projektet som utförts i samarbete mellan vattenverket i Gattjina och John Nurminens Stiftelse har stiftelsen svarat för anskaffningen av utrustning för fosforrening och vattenverket för kostnader för installering, byggarbete och lokal planering.

Den kemikalietank med ett värde av cirka 100 000 euro som behövs för den kemiska fosforreningen har finansierats med stiftelsens kampanj Horisonten som inleddes 2013. Inom kampanjen samlade man in individuella donationer till konstverket Horisonten på Busholmen. Med kampanjen har man hittills samlat in närapå 200 000 euro. Kampanjen avslutas snart eftersom det endast finns knappt 300 stycken metallplattor kvar av konstverkets 4 225 stycken plattor.

Den andra delen av projektet, där utrustning för biologisk rening som stöder fosforreningen och effektiverar kvävereningen levereras till reningsverket, genomförs år 2017.

Samarbetspartner och finansiärer inom projektet är utöver vattenverket och stiftelsen NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), SIDA (Swedish International Development Agency) och NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership), som deltar i förverkligandet av den biologiska reningen för näringsämnen.

Projektet i Gattjina minskar den årliga fosforbelastningen på Finska viken med 25 till 30 ton. Mängden motsvarar de årliga fosforutsläppen i avloppsvattnet från vattenreningsverket i  Viksbacka i Helsingfors. De totala kostnaderna för den första delen av projektet uppgår till cirka 500 000 euro.

”Fosforreningen av avloppsvattnet i Gattjina är en logisk fortsättning på stiftelsens arbete för rengöring av Finska viken i S:t Petersburg, eftersom det är fråga om den näst största staden i Leningrad-området. Fosforreningen i Gattjina är således det mest effektiva sättet att minska näringsbelastningen på Finska viken och i och med detta algblomning i området,” säger direktören för stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt Marjukka Porvari.

Gattjina som ligger sydväster om S:t Petersburg har cirka 80 000 invånare. Stadens avloppsvatten avleds till Izhora-ån som mynnar ut via Neva i Finska viken.

Samarbetet med vattenverket i Gattjina inleddes 2009. I februari 2010 undertecknades ett intentionsavtal för effektiverad fosforrening i stadens reningsverk.  År 2011 finansierade stiftelsen en teknisk plan och anbudshandlingar för fosforavskiljningen vid reningsverket i Gattjina. Stiftelsens styrelse godkände projektet för finansiering 2012. År 2013 undertecknades ett finansieringsavtal för projektet med vattenverket i Gattjina.

Fosforbelastningen på Finska viken har under de senaste åren minskat betydligt. Effektiveringen av rengöringen av avloppsvatten från S:t Petersburg och styrning av fosforläckor från Fosforit-gödselfabriken till rengöring minskade den årliga belastningen på Finska viken med över 60 procent. Utöver projektet i Gattjina driver stiftelsen två andra projekt i Ryssland: ett projekt för rening av avloppsvatten i Viborg samt ett hönseriprojekt i byn Pobeda. Målet är att projekten ska slutföras under 2016.

Mer information:
Marjukka Porvari
Direktör, Projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
tfn: +358 41 549 1535

Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
Tfn: + 358 400 907 809

e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Projekten Ett Rent Östersjön som drivs av John Nurminens Stiftelse förbättrar Östersjöns tillstånd. Blomningen hos de blågröna algerna varje sommar är ett tecken på övergödning, Östersjöns svåraste problem. Det effektivaste sättet att minska övergödningen är att minska den mängd näring som hamnar i havet. Under åren 2005 till 2015 har John Nurminens Stiftelse startat cirka 20 Ett Rent Östersjön-projekt i nordvästra Ryssland, Polen, Baltikum och Vitryssland. Hittills har 14 av projekten avslutats och bidragit till att minska den årliga fosforbelastningen på Östersjön med över 2 000 ton. Inom Närfiskprojektet i Skärgårdshavet samt NutriTrade- och BEST-projekten som inleddes 2015 fortsätter man arbetet för att minska näringsbelastningen på havet. Stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt finansieras genom privata donationer och offentliga medel.

www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit