12.09.2017

Borgå vatten investerar i nya metoder för miljöskydd

Borgå vatten planerar att göra en investering i stadens eget avloppsreningsverk. Dessutom utmanar Borgå vatten andra vattenverk till neutralisering av sina egna näringsavtryck.

Skivfiltreringen som är en miljonsatsning driftsätts i nästa år

Borgå stads avloppsreningsverk i Hermansö avlägsnar i nuläget en betydande del av det fosfor och kväve som finns i sina 44 000 kunders avloppsvatten: rengöringsresultatet angående fosfor är 97 procent och angående kväve 78 procent.

I Hermansö avloppsreningsverk kommer skivfiltrering driftsättas för att avlägsna sediment och fosfor effektivare. Filtreringsenheten börjar byggas i höst. Satsningen är värd 2 miljoner euro och tack vare den minskar avloppsreningsverkets årliga fosforbelastning cirka 200 kg.

Fastän satsningen är betydande påverkar den inte märkbart situationen i havsområdet utanför Borgå.  Av havsområdets näringsbelastning kommer 2 – 3 procent från Hermansö reningsverk i Borgå och en lika stor mängd från industrin i Sköldvik. Resten kommer från andra källor, huvudsakligen från jordbrukens utsläpp i Borgå å och Svartå.

Borgå Vattens verkställande direktör Risto Saarinen konstaterar: “Med tanke på kostnadseffektivitet och verkningsfullhet ska blicken nu riktas mot andra åtgärder än satsningar på att rengöra avloppsvatten. Borgå vatten kan i framtiden vara intresserad av att stöda till exempel en minskning av fosforbelastningen inom jordbruket med  hjälp av gipsbehandling, vilket skulle inverka märkbart på de lokala vattendragens situation till en rimlig kostnad. ”

Gipsbehandling är en lovande vattenskyddsåtgärd som för närvarande pilottestas i Egentliga Finland i ett projekt som leds av Helsingfors universitet. Enligt vad man tidigare har kommit fram till kan gipset minska den fosforbelastning som kommer från åkrarna med ungefär hälften, utan några förändringar i odlingspraxis, minskningar av odlingsarealen eller sämre skördar. Utredningar om åtgärdens lämplighet för vattenskydd till exempel i områden liknande Borgå å färdigställs inom år 2017.

Borgå blir en näringsutsläppsneutral stad

I år har Borgå vatten beslutat att neutralisera sina fosforutsläpp i Östersjön genom att stöda fosforreningen i ett avloppsreningsverk i Vitryssland med drygt 1200 euro. Idén är att satsa pengarna på åtgärder i ett reningsverk med svagare effekt, eftersom detta påverkar Östersjön mera än Borgå.

“Det är fint att få havsnära Kotka med och neutralisera fosforutsläppen inom projektet NutriTrade. På mindre än ett år har redan tre vattenverk gått med och fler är på väg. Vi hoppas att Risto Saarinens landsomfattande utmaning återigen inspirerar nya städer att gå med”, säger projektledare Anna Saarentaus som hos John Nurmisens Stiftelse är ansvarig för projektet NutriTrade.

Tidigare har Helsingfors och Kotka gått med i projektet, och dessa städer är också världens första fosforneutrala städer. Kotka gick med i projektet NutriTrade i juli. Helsingfors var den första att pilottesta kompensering i slutet av år 2016.

Crowdfundingplattformen Nutribute som byggs upp inom projektet NutriTrade fungerar som Östersjöns och hela Europaområdets första frivilliga system för handel med näringsutsläpp. Med hjälp av den kan städer, företag och allmänheten neutralisera sina näringsutsläpp.

“Med hjälp av Crowdfundingplattformen som är under uppbyggnad kan allmänhet och organisationer bekanta sig med för dem intressant skyddsprojekt gällande Östersjön och välja vilka Östersjöns skyddsmetoder de vill stöda”, konstaterar Anna Saarentaus som är projektchef för projektet NutriTrade.

Miljöskyddsåtgärder riktas dit en euro åstadkommer mest

Kostnadseffektiviteten i de olika åtgärderna kan också undersökas genom att beräkna priset på ett avlägsnat fosforkilo. Priset är cirka 300 euro på ett fosforkilo som avlägsnats med satsningen i Borgå avloppsreningsverk, medan satsningen i Vitebsk i Vitryssland kan avlägsna ett fosforkilo med 1,4 euro. Bland jordbruksåtgärderna är gipsbehandling av åkrar också en relativt kostnadseffektiv och snabb åtgärd, eftersom priset på ett avlägsnat fosforkilo då är 66 euro.

Ytterligare information:

Borgå Vatten
Verkställande direktör Risto Saarinen, tfn 040 4899 885
fornamn.efternamn@porvoo.fi

John Nurminens Stiftelse
Marjukka Porvari, direktör för projekten Ett Rent Östersjön, tfn 041 5491535

Projektchef Anna Saarentaus, projektet NutriTrade, tfn 040 7190208
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Bakgrundsinformation 

Se Borgå vattens videohälsning (på finska):

Borgå vatten, www.porvoonvesi.fi
Borgå vatten är ett affärsverk ägt av staden och det förser sina kunder med hushållsvatten samt leder och rengör avloppsvatten. Verksamheten startade 1913
. Kunderna är cirka 44 000.

John Nurminens Stiftelse,www.johnnurmisensaatio.fi
John Nurminens Stiftelse grundades 1992. Stiftelsens mission är att rädda Östersjön och dess kulturarv för de kommande generationerna. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön genom konkreta åtgärder som minskar miljöriskerna och belastningen på havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. Inom projektet NutriTrade (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic) skapas en mekanism för att erbjuda och finansiera frivilliga initiativ för gödningsminskning i Östersjöområdet. NutriTrade är EU: s Östersjöstrategins flaggskeppsprojekt och den största bidragsgivaren till projektet är EU Interreg Central Baltic-programmet.
www.nutritradebaltic.eu 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit