04.06.2018

Bra resultat för John Nurminens Stiftelses projekt i Ryssland: När avloppsvattnet i staden Kingisepp renas på ett effektivt sätt minskar fosforutsläppen i Finska viken med cirka 13 ton

John Nurminens Stiftelse och vattenverket i Kingisepp firade idag sitt framgångsrika samarbetsprojekt som handlat om att starta upp en effektiviserad fosforrening vid avloppsreningsverket i staden Kingisepp i Sydöstra Ryssland. Även stiftelsens olika samarbetspartner och medieföreträdare deltog i festligheterna vid reningsverket i Kingisepp.

Projektet innebär att vattenverket i Kingisepp börjar rena stadens avloppsvatten i enlighet med rekommendationerna från Kommissionen för Östersjöskyddet HELCOM. Inom ramen för projektet har vattenverket förbundit sig att stå för de fastighets- och driftskostnader som knyter an till fosforavskiljningen liksom att månatligen rapportera avloppsvattnets fosforhalter. Projektet har genomförts planenligt och tidtabellen har hållit.

”Glädjande nog har vattenverkets ledning varit aktiv och tagit initiativ i den här frågan. De hade hört om de projekt som genomförts i Hatsina och S:t Petersburg, och kontaktade oss för några år sedan i hopp om att kunna inleda en effektiv fosforrening även i Kingisepp. Vi gick med i projektet för att snabbt och kostnadseffektivt minska den årliga belastningen i Finska viken med mer än hälften jämfört med utsläppen från Viksbacka reningsverk i Helsingfors”, säger Marjukka Porvari som leder stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön.

Stiftelsen har finansierat och skaffat reningsutrustningen som behövs för den kemiska fosforreningen, det vill säga en tank för kemikalier, liksom pumpar, doseringssystem och rör. Stiftelsens totalkostnader för projektet uppgick till 170 000 euro.

Tillbaka i Kingisepp – fabriksbesök en del av festprogrammet

Stiftelsens delegation besökte även gödselfabriken Fosforit eftersom ägaren EuroChem har varit en viktig samarbetspartner för stiftelsen sedan år 2012. Samarbetet inleddes när det år 2012 avslöjandes att gödselfabriken Fosforit, som är belägen i närheten av staden Kingisepp, hade haft ett enormt fosforläckage som via floden Luga rann ut i Finska viken.

Fabriken vidtog åtgärder i rask och takt och utsläppet styrdes snabbt till rening. När det nya reningssystemet stod klart genomförde stiftelsen tillsammans med EuroChem en auditering av systemet. Reningssystemet minskar upp till 95 procent av fosforutsläppen som via floden Luga hamnar i Finska viken, som tidigare i värsta fall uppgick till mer än 3 000 ton per år.

Gödselfabriken Fosforit och staden Kingisepp är även tätt knutna till varandra, eftersom en stor del av befolkningen i arbetsför ålder arbetar på fabriken.

Arbetet för Ett rent Östersjön fortsätter i Ryssland

Stiftelsens första Östersjöprojekt, det vill säga den effektiviserade fosforreningen vid S:t Petersburgs tre största reningsverk stod klart i juni 2011. Efter det har stiftelsen fortsatt sitt arbete med att effektivisera reningen av kommunala avloppsvatten i Sydöstra Ryssland. År 2015 färdigställdes en effektiviserad fosforavskiljning i Hatsina, som efter S:t Petersburg är den största staden i Leningradregionen. I fjol färdigställdes reningssystemet för avrinningsvattnet från spillningsbassängerna vid Udarnik hönsgård i byn Pobeda. Även i Viborg har en effektiviserad fosforrening inletts år 2016, men till följd av förvaltningsreformer har vattenverket där haft utmaningar med systemet.

”Den effektiviserade fosforavskiljningen i Kingisepp är en naturlig fortsättning på tidigare projekt i Ryssland, eftersom Kingisepp, efter S:t Petersburg, Hatsina och Viborg, är en av de största tätorterna i Leningradregionen och hör till dem som mest belastar Östersjön. I och med projektet i Kingisepp renas avloppsvattnet från 50 000 invånare nu på ett effektivt sätt innan det hamnar i Finska viken. Östersjön renas bit för bit”, säger stiftelsens ombud Annamari Arrakoski-Engardt.

De investeringar i infrastruktur som genomförts i S:t Petersburg, liksom det omfattande samarbetet mellan stiftelsen och vattenverket i S:t Petersburg när det gäller kemisk fosforavskiljning samt reningen av fosforutsläppen från gödselfabriken Fosforit har tillsammans lett till att fosforbelastningen har minskat med mer än 75 procent i Finska viken. Samtidigt har övergödningen minskat och resultatet är att vattnet har blivit klarare i synnerhet i östra delen av Finska viken.

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen publicerar fackböcker och delar med sig av maritim information till alla via sin kostnadsfria webbaserade tjänst Loki. Målet för stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön är att förbättra Östersjöns tillstånd med hjälp av sådana konkreta åtgärder som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. www.johnnurmisensaatio.fi

Mer information:

Marjukka Porvari
Direktör, Projekten Ett Rent Östersjön
Tfn 041 549 1535
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör
Tfn 0400 907 809
tuula.putkinen(at)jnfoundation.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit