12.02.2018

En ren skärgård i Ekenäs! Hjälp till att finansiera en ny sugtömningsanläggning

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och dess största miljöproblem är övergödning på grund av alltför stor näringsbelastning. För tillfället gör regionens länder inte tillräckligt för att stoppa övergödningsproblemet genom att begränsa utsläppen av näringsämnen. Därför behövs aktiva aktörer, konkreta projekt som minskar utsläppen samt finansiering av projektens implementering. John Nurminens stiftelse har plattformen Nutribute för gräsrotsfinansiering som svarar på dessa utmaningar genom att omvandla idéer om skydd av Östersjön till konkreta åtgärder.

Nutribute är gratis och öppen för alla aktörer. Skyddsprojektens möjligheter bedöms av en expertpanel innan de läggs upp på plattformen Endast projekt som klarar riskanalysen publiceras på plattformen. Privatpersoner och företag kan med valfritt belopp ge sitt stöd till projekt som publicerats på plattformen.

Håll skärgården ren rf söker genom gräsrotsplattformen stöd för en sugtömningsanläggning. Föreningen gör ett viktigt arbete i de finländska kust- och insjöområdena genom underhåll och service av avfallsstationer, torrtoaletter, sugtömningsanläggningar och besökshamnar. Vi intervjuade generalsekreterare Aija Kaski om bakgrunden till projektet.

Ni söker stöd för en ny sugtömningsanläggning genom gräsrotsplattformen Nutribute. Varför är det fortfarande viktigt att installera nya tömningsstationer? 

Aija Kaski

– Övergödning är fortfarande det största problemet i Östersjön. Det är nödvändigt att täppa till alla möjliga utsläppskällor. Båttrafikanter ska ha möjlighet att tömma båtens septitank på ett korrekt sätt vid en mottagningsstation, och det finns fortfarande inte tillräckligt många sådana.

Hur stor miljöpåverkan skulle uppnås genom en ny sugtömningsanläggning?

– Storleken på den nya sugtömningsanläggningen är enligt planerna 10 m3. Den kan lagra slam som innehåller 5 kg fosfor och 25 kilo kväve. En sådan mängd kväve och fosfor ger algblomningen en tillväxtpotential på 5000 kg alger.

Sugtömningsanläggningen skulle placeras i Ekenäs skärgård. Varför valde ni just den här platsen?

– Finlands mest trafikerade farled för fritidsbåtar går genom Ekenäs skärgård. Trots det finns det långt ifrån tillräckligt med tömningsplatser för septitanken. Det är ganska långt till exempelvis servicen i Ekenäs centrum, särskilt med en långsammare båt.

Avsikten är att tömningsstationen är flytande. Varför fungerar en flytande station bättre än en som finns på land i Ekenäs skärgård?

– Det är lättare att åstadkomma en flytande placering som passar alla. Hamnarna ligger ofta lite avsides. Fördelen med en flytande station är att man kan närma sig den och fästa båten vid den från alla håll, och djupgåendet beräknas så att det passar alla. En flytande station lockar heller inte till förtöjning en längre tid, och efter tömningen blir anläggningen snabbt ledig för nästa användare.

Varför beslutade ni er för att söka finansiering för ert projekt just via gräsrotsplattformen Nutribute?

– Vi har i flera år funderat på hur vi skulle kunna få en flytande sugtömningsanläggning till Ekenäs. Anläggningarna är dyra och vi har ingen möjlighet att skaffa sådana utan separat finansiering. Vi hoppas att alla som rör sig i området och känner intresse för att det är rent där, deltar i köpet av anläggningen och känner att det angår dem.

Hur stor betydelse har frivilliginsatserna i Östersjöskyddet för räddningen av Östersjön?

– De frivilligas insats är betydande – det gör problemet synligt och gemensamt för alla genom olika projekt och evenemang. Ingen enskild aktör kan rädda Östersjön ensam, utan det är allas vår uppgift

Ge ditt stöd till Håll skärgården ren rf:s inköp av en ny sugtömningsanläggning via gräsrotsplattformen Nutribute: https://www.nutribute.org/campaigns/new-pump-out-station-for-leisure-boats 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit