27.05.2020

Gäddfabriker kan minimera eutrofieringens biverkningar

En av EU-finansierade SEABASED-projektets åtgärder för att hejda eutrofieringen är byggandet av en gäddfabrik i Linköping i Sverige – det vill säga en konstgjord liten våtmark som lämpar sig som lekplats för gäddan. Marinbiologen Miina Mäki som är projektchef för projektet SEABASED berättar mer om gäddfabriker i denna bloggtext.

Rovfiskar reglerar näringscirkulationen i vattendragen

Rovfiskar som gäddan har konstaterats ha en viktig roll i reglerandet av andra arters överflöd och som uppehållare av vattenskicket i näringskretsloppen i vattendrag. Rovfiskar fångar ofta mindre fiskar som har djurplankton som föda. Genom att hålla småfiskarnas mängd i vattendragen rimlig, garanterar man att det finns tillräckligt av småkryp som djurplankton i vattnet för att äta mikroskopiska småalger och därmed reglera växtplanktonens tillväxt. På så sätt håller ett gott rovfiskbestånd styr på algtillväxten och minskar eutrofieringens synliga negativa effekter.

Rovfisk reglerar näringscirkulationen
Illustration: Miina Mäki

Gäddfabriken erbjuder skydd och näring till fiskyngel

En lyckad förökning är en viktig förutsättning för fiskbeståndets förnyelse och för bevarandet av rovfiskbestånden. Gäddan föredrar att fortplanta sig i låga vikar med gräs, flador och i strändernas alluviala ängar, där ynglen tryggt kan växa under sina första levnadsveckor. På havsstränder kan gäddorna dessutom söka sig till sött vatten för att leka, på t.ex. kanterna i diken som sänker till havet. Mängden lekplatser som lämpar sig för gäddan har minskat bland annat p.g.a. strandbygge och eutrofiering, stränder har till exempel vuxit igen eller fyllts av alger. Gäddbestånden har också ställvis minskat i både Finland och Sverige.

Gäddan lägger sin rom utspritt bland växtligheten i lekområdet. Ett bra lekområde kan locka tiotals moderfiskar. Illustration: Miina Mäki
Efter kläckning fäster sig de små gäddynglen vid vattenväxterna för en vecka och fortsätter växa med hjälp av näring från gulesäcken. Illustration: Miina Mäki
Efter att vuxit ger sig gäddynglen iväg för att leta efter mat bland växtligheten: de äter djurplankton och mindre fiskyngel, även av sin egen art. Lekplatsen måste erbjuda tillräckligt med näring åt de små gäddynglen för att de ska växa tillräckligt för att klara sig också utanför lekplatsen. Illustration: Miina Mäki
Cirka en månad efter kläckning och ungefär 10 cm långa lämnar de små gäddorna skyddet av sin växtomgivning och färdas i grupper mot bredare vatten. De fångar mat t.ex. bland vass och strandvegetation. Illustration: Miina Mäki

Experiment med gäddfabriker eftersträvar bättre vattenförhållanden

Som en stödande åtgärd för att minska eutrofieringen, bygger SEABASED -projektet en gäddfabrik i Linköping i Sverige, dvs. en liten våtmark för gäddan att föröka sig i. Våtmarkens undervattensvegetation erbjuder gäddan goda förökningsförhållanden och gäddynglen mer näring samt skydd från större rovfiskar. Dessutom vårdfiskas storspigg i pilotområdet – fisken är en effektiv predator av gäddyngel och -rom i gäddans förökningsområden. Med åtgärderna strävar man efter att stöda rovfiskbeståndens tillväxt för att vattendragen ska må bättre. Med god implementering binder också våtmarkens växter till sig lösämnen och näringar ur avrinningsvattnet från land. I Sverige har man tidigare genomfört liknande gäddfabriker med goda resultat. Preliminära uppgifter från en uppföljningsstudie beställd av Stiftelsen BalticSea2020 visar att mängden vuxna gäddor har till och med fördubblats jämfört med närbelägna referensområden. I Finland byggs gäddfabriker också av Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, läs mer på deras hemsida (på finska).

John Nurminens Stiftelse leder SEABASED projektet, och samarbetspartner i projektet är Egentliga Finlands NTM-central, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening samt Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Östergötland. EU-programmet Interreg Central Baltic finansierar projektet. Läs mer om gäddfabrik-piloten och beställ projektets nyhetsbrev, så kan du följa med projektets utveckling: seabasedmeasures.eu

Relaterade länkar

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit