26.08.2019

Hektarmålet uppnåddes i gipsprojektet för Vanda å: 50 jordbrukare deltar

Ny metod för vattenskydd av intresserar jordbrukare

Under det andra året för gipsprojektet längs Vanda å deltar 50 jordbruk mellan Riihimäki och Helsingfors i åtgärderna för att bromsa upp övergödningen av Östersjön. I höst sprids gips på nästan 2 400 hektar åkermarker längs Vanda å som en vattenskyddsåtgärd inom jordbruket. Huvuddelen av den åkerareal som ska behandlas ligger i närheten av Vanda ås huvudfåra i Nurmijärvi, Vanda och Hyvinge områden. Gipsbehandlingen skär ned avrinningen av fosfor till hälften och minskar därigenom eutrofieringen och blåalgernas tillväxtförutsättningar i Vanda å och i Gammelstadsviken.

”Gips är utan tvekan effektivt när det gäller att minska förekomsten av suspenderat material och därigenom avsköljningen av fosfor i vattendragen. Projektets preliminära resultat visar dessutom att gipset minskar erosionen och fosforavsköljningen också i områden där andra vattenskyddsåtgärder för bekämpning av erosionen, till exempel växttäcke vintertid, redan används i stor omfattning. På detta sätt stödjer projektet också andra åtgärder som visat sig vara effektiva när det gäller att minska belastningen”, berättar verksamhetsledare Anu Oksanen från vattenvårdsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen.

Gipsspridning pågår redan på Vanda stads åkrar

På åkrarna sprids ut 4 ton jordförbättringsgips per hektar. De gårdar som är med i projektet får gipset gratis, och projektet täcker också kostnaderna för spridningen av gipset. De första gipslassen har redan transporterats till åkerrenarna och spridningen av gips har börjat. Utöver jordbrukarna har också städerna Vanda och Helsingfors anslutit sig till vattenskyddsprojektet. Städerna vill minska avrinningen av näringsämnen från deras åkrar med hjälp av gips.

Bild: Kirsi Kurki-Miettinen / John Nurmisen Säätiö

Vanda stad har varit med i många vattenskyddsprojekt redan tidigare och detta projekt är en bra fortsättning på dem. Vanda stads gårdsförvaltare Tuomas Vaherlehto nämner flera fördelar med gipsbehandling av åkrarna. ”Försöken med nya åtgärder ger kunskaper och erfarenheter om hur det är möjligt att förbättra vattnets kvalitet, öka rekreationsanvändningen av Vanda å och göra området ännu trivsammare. När åkrarna är i ett gott skick är det också lättare att sköta och odla dem. Därför hoppas vi att gipsbehandlingen ger oss många fördelar.”

Gipsbehandlingen minskar fosforbelastningen med två ton

För ett år sedan behandlades nästan 1 100 hektar åker i Vanda ås gipsprojekt. Projektet, som totalt omfattar 3 500 hektar, kommer att minska den årliga fosforbelastningen från jordbruket med cirka två ton och belastningen av suspenderat material med cirka tusen ton i fem års tid. Åtgärdernas positiva effekter på vattenkvaliteten riktar sig till Vanda å och Gammelstadsviken, som har nästan en miljon rekreationsanvändare.

Gipsprojektet för Vanda å genomförs av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral. Projektet finansieras av John Nurminens Stiftelsens privata donatorer samt miljöministeriet. Yara Suomi Oy donerar gipset till projektet. Gipset uppkommer som en biprodukt vid tillverkningen av gödselmedel på Yaras fabrik i Siilinjärvi.

”Slutspurten lyckades och vi nådde projektets mål i förtid. Alla jordbrukare som gick med i projektet ska ha ett stort tack för det! Nu hoppas vi på bra väder i höst så att spridningen av gipset lyckas. Vi har med glädje observerat att gipsbehandlingen snart ska utvidgas till Egentliga Finland. Gipsbehandling av åkrarna i Skärgårdshavets avrinningsområde skulle förbättra havets tillstånd betydligt”, säger projektets projektchef Maija Salmiovirta.

Mer information:

John Nurminens Stiftelse
Marjukka Porvari, ansvarig för projektet Ett Rent Östersjön, tfn 041 5491535, marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi
Projektchef Maija Salmiovirta, tfn 044 203 2213, maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi
www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki

Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf
Verksamhetsledare Anu Oksanen, tfn 050 3726 018, anu.oksanen(at)vesiensuojelu.fi
Forskare Pasi Valkama, tfn 044 767 1394, pasi.valkama(at)vesiensuojelu.fi
http://www.vhvsy.fi

Helsingfors universitet
Professor Markku Ollikainen, tfn 02941 58065, markku.ollikainen(at)helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

Finlands miljöcentral
Specialforskare Petri Ekholm, tfn 0295 251102, petri.ekholm(at)syke.fi
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

Miljöministeriet
Miljörådet Laura Saijonmaa, miljöministeriet, tfn 0295 250 261, laura.saijonmaa(at)ym.fi
Projektchef Sanni Turunen, miljöministeriet, tfn 0295 250 068, sanni.j.turunen(at)ym.fi
www.ym.fi/vesienjamerenhoito

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. www.johnnurmisensaatio.fi

 

Bild: Kirsi Kurki-Miettinen / John Nurmisen Säätiö

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit