25.11.2016

Helsingfors neutraliserar fosforavtrycket i det kommunala avloppsvattnet

Helsingfors stad och John Nurminens Stiftelse har startat ett pilotprojekt om neutralisering av fosforutsläpp mellan städerna i Östersjöområdet. I pilotprojektet kompenserar Helsingfors stad och HRM som ansvarar för stadens avloppsvatten under ett års tid Helsingfors stads andel av fosforutsläppen i avloppsreningsverket i Viksbacka genom att minska motsvarande mängd utsläpp av näringsämnen i avloppsvattnet i Vitebsk. Åtgärden gör Helsingfors, som första stad i Östersjöområdet, fosforneutralt i fråga om avloppsvatten från samhället.

Utomstående stöd behövs i Vitebsk

I norra delen av Vitryssland, i Vitebsk som ligger nära gränsen till Ryssland och Lettland, finns ett fungerande avloppsreningsverk. Stadens näringsbelastning hamnar i Östersjön via floden Västra Dvina som rinner genom Lettland. Enligt lagstiftningen i Vitryssland är vattenverk inte skyldiga att rengöra sitt avloppsvatten till den rengöringsnivå (högst 0,5 mg fosfor per avloppsliter som släpps ut från ett reningsverk), som Skyddskommissionen för Östersjön HELCOM rekommenderar, och har inte heller på grund av det ekonomiska läget möjlighet att genomföra strängare minskningar av utsläpp än vad de nationella bestämmelserna kräver utan utomstående stöd. För att minska utsläppen stöder Helsingfors stad och John Nurminens Stiftelse anskaffningen av kemikalier för fosforrening i avloppsreningsverket i Vitebsk så, att reningsverket når upp till den av HELCOM rekommenderade nivån för fosforhalten i rengjort avloppsvatten. Helsingfors stad och HRM finansierar anskaffningen av kemikalier för fosforrening med totalt 24 000 euro.

Den fosformängd som årligen hamnar i havet från HRM:s avfallsreningsverk i Viksbacka och Finnå är totalt cirka 33 ton om året. De årliga fosforutsläppen i Viksbacka är på grund av den ytterst effektiva fosforreningen endast cirka 20 ton om året. I Viksbacka hanteras allt avloppsvatten från Helsingfors, mellersta och östra delarna av Vanda, Kervo, Tusby, Träskända och Sibbo, det vill säga avloppsvattnet från cirka 800 000 invånare och områdets industri. Helsingforsarnas fosforutsläpp är ytterst litet, för närvarande endast cirka en sjundedel av fosforutsläppet i Vitebsk. Efter kompensationen sjunker fosforutsläppet i Vitebsk till en fjärdedel av den nuvarande nivån. Kompensationen görs genom att investera i Vitryssland, eftersom det har en betydligt större inverkan på tillståndet i Östersjön än vad motsvarande satsning i Finland skulle ha.

Enligt stadsdirektör Jussi Pajunen har städerna en stor roll och ett stort ansvar när det gäller skyddet av Östersjön: ”Helsingfors och Östersjöutmaningen har som vision ett rent, produktivt och gemensamt hav. Ett rent Östersjön och Helsingfors maritima läge går hand i hand. Våra nya områden för bostäder och arbetsplatser ter sig allt mer imponerande och lockande allt eftersom situationen i Östersjön förbättras. Vår ställning som den första fosforneutrala staden i Östersjön visar att vi är föregångare och ger oss trovärdighet som miljöaktör.”

Tommi Fred, ansvarig avdelningsdirektör vid HRM, påminner om vattenverkens möjligheter att påverka: ”Skyddet av Östersjön utgör en viktig del av vår strategi och vårt ansvarsområde. Vi utför dagligen ett konkret arbete för att minska belastningen på vattendragen i huvudstadsregionen. Skyddet av Östersjön förutsätter emellertid övergripande åtgärder på hela avrinningsområdet i Östersjön. Projektet med fosforneutralitet är ett nytt innovativt initiativ när det gäller skyddet av Östersjön, och vi är gärna med om att skapa nya verksamhetsmodeller.”

Marjukka Porvari, som leder John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön, lyfter fram kostnadseffektivitetstänkandet: ”När det gäller skyddet av Östersjön är det viktigt att koncentrera sig på kostnadseffektiva åtgärder, som har en så stor miljöpåverkan som möjligt. Pilotprojektet i Vitebsk är ett bra exempel på åtgärder som vidtas där, var man med en euro får till stånd så mycket som möjligt. De åtgärder som vidtas i Vitryssland inverkar framför allt på Östersjöns huvudbassäng, som står i direkt kontakt till situationen i våra havsområden. Det är således de som använder Östersjön som drar nytta av de åtgärder som vidtas i Vitryssland.”

John Nurminens Stiftelse har ingått ett avtal med vattenverket i Vitebsk om anskaffning av kemikalier som behövs för en effektivering av fosforreningen. Enligt avtalet finansierar stiftelsen 51 % av anskaffningarna och vattenverket 49 %. Vattenverket i Vitebsk genomför anskaffningarna och användningen av kemikalierna för fosforfällning under övervakning av stiftelsen.  Den slutliga utsläppsminskningen beror på priset på fällningskemikalierna och på fosfornivån i reningsverket.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM deltar i Östersjöutmaningen. Samkommunens första åtgärdsprogram gjordes upp för 2012–2014 och det förlängdes till utgången av 2015. Det andra åtgärdsprogrammet 2016–2018 utgör en fortsättning på det föregående programmet och det har beaktats i temat för det gemensamma programmet för städerna Helsingfors och Åbo.
www.hsy.fi

För Helsingfors stad är havet en strategiskt viktig framgångsfaktor, och det första åtgärdsprogrammet för Östersjön som omfattar en hel stad offentliggjordes tillsammans med Åbo 2007. Samtidigt startades ett nätverk för Östersjöutmaningen för att stödja organisationer som arbetar frivilligt för Östersjön. Helsingfors och Åbo verkställer för närvarande sitt andra åtgärdsprogram för Östersjön 2014–2018, och i nätverket för Östersjöutmaningen finns 240 samarbetsparter.
www.itamerihaaste.net

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till förmån för Östersjön och det maritima kulturarvet. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.  
www.johnnurmisensaatio.fi

Mer information:
Päivi Kippo-Edlund, miljövårdschef
Helsingfors stads miljöcentral
tfn +358 50 345 4154
förnamn.efternamn@hel.fi
www.hel.fi/www/ymk/sv
Tommi Fred,
ställföreträdande avdelningsdirektör
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
tfn +358 50 348 4841
förnamn.efternamn@hsy.fi

Marjukka Porvari, direktör, Projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
tfn: +358 41 549 153
förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit