23.05.2012

Inom PRESTO-projektets teknikforum sätter man sig in i metoder för och införande av effektiviserad avskiljning av näringsämnen i kommunala avloppsreningsverk

Genom en effektiv avskiljning av näringsämnen kan Östersjöns tillstånd förbättras betydligt

I S:t Petersburg inleds i dag ett tvådagars teknikforum där experter på avloppsvatten från Östersjöområdet utbyter information om modern avskiljning av näringsämnen. Värd för evenemanget är S:t Petersburgs vattenverk, som under de senaste åren har gjort omfattande investeringar för att modernisera sin teknik och som har nått en allmäneuropeisk nivå i synnerhet vad gäller avskiljningen av näringsämnen och slamhanteringen. Resultaten i S:t Petersburg är ett utomordentligt exempel på konkreta åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd och på en lyckad modernisering av teknik från sovjettiden.

Teknikforumet är en del av projektet PRESTO (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today). På detta forum jämför man erfarenheter av modernisering av avloppsvattenreningstekniken, särskilt vad gäller avskiljning av näringsämnen. Utöver besöket i S:t Petersburgs Centralreningsverk presenteras för forumdeltagarna tekniska lösningar för att modernisera avloppsreningsverk och förbättra avskiljningen av näringsämnen. Man samtalar även om hur verken har fungerat under olika förhållanden och presenterar metoder för utbyte av erfarenheter mellan verken i framtiden.
Under evenemanget syftar man även till att lösa problem som enskilda vattenverk har – inom ramen för PRESTO investerar avloppsreningsverken i fyra vitryska städer (Grodno, Molodechno, Vitebsk, Baranovichi) på modern avskiljning av näringsämnen. Målet är att med hjälp av investeringarna uppnå en reducering på 500 ton av fosforbelastningen som når vattendragen fram till 2014. John Nurminens Stiftelse ansvarar för projektets investeringsdelar.

Ledande ingenjör Igor Iuzviak och huvudtekniker Irina Zenkevich vid vattenverket i Grodno konstaterar: ”Vi ser ivrigt fram emot besöket i S:t Petersburgs centrala avloppsreningsverk och hoppas på intressanta diskussioner och utbyte av erfarenheter med experter och yrkesfolk inom avloppsvatten från olika Östersjöländer. Vi tror att deltagandet i projektet PRESTO hjälper oss att höja effektiviteten i vårt eget vattenverk.”

Projektets utbildningsdel leds av Berlins tekniska universitet. Ett centralt mål i utbildningsdelen är att orientera de vitryska avloppsvattenexperterna i de moderna teknikerna för avskiljning av näringsämnen samt att öka deras kunskaper om näringsämnenas miljöeffekter.

Professor Matthias Barjenbruch från Berlins tekniska universitet säger: ”På forumet ser jag fram emot fruktbart tankeutbyte mellan yrkesfolk och sakkunniga inom avloppsvattenrening samt ett aktivt deltagande i diskussionen i anslutning till metoder för och införande av avskiljning av näringsämnen.”

I utbildningsdelen deltar förutom de fyra vitryska vattenverken som gör investeringar även vattenverken från fyra andra vitryska städer, nämligen Brest, Lida, Polotsk och Slonim, samt de tekniska högskolorna från Minsk, Brest och Polotsk. Avloppsreningsverken i Daugavpils i Lettland och Kaunas i Litauen medverkar i PRESTO-projektet och delar med sig av sina egna erfarenheter av modernisering av avloppsreningsverk.
Som arrangör för evenemanget fungerar Förbundet för städerna kring Östersjön (UBC), som också är samordnare för projektet. ”Vårt mål är att deltagarna på teknikforumet ska få heltäckande information om moderna tekniker och tillämpningar för avskiljning av näringsämnen från avloppsvatten så att de kan använda informationen i sitt eget arbete, ” konstaterar projektsamordnare Pekka Salminen.

EU:s Östersjöprogram godkände PRESTO-projektet i juni 2011. Den totala budgeten för projektet är 4,55 miljoner euro varav 2 miljoner euro är de direkta investeringarna i avloppsreningsverk för avskiljning av näringsämnen. EU finansierar merparten av projektet: finansieringen täcker 75‒90 procent av samarbetspartnernas omkostnader för projektet, beroende på i vilket land samarbetspartnern är verksam. Miljöministeriet i Finland stödjer dessutom de finländska samarbetspartnerna, John Nurminens Stiftelse och UBC.

Mer om PRESTO-projektet på http://www.prestobalticsea.eu/

En del av Vitryssland ligger i Östersjöns avrinningsområde. Belastningen av näringsämnen från Vitryssland hamnar i Östersjön via tre rutter: Via Wisła som flyter genom Polen, Njemen som flyter genom Litauen och längs gränsen mellan Litauen och Kaliningradområdet samt Daugava som flyter genom Lettland. Landets reningsverksinfrastruktur är delvis föråldrad, och näringsämnena avskiljs i dagsläget inte effektivt. Östersjöns skyddskommission HELCOM har uppskattat att man genom att effektivisera avskiljningen av näringsämnen i Vitryssland kunde minska mängden fosfor som hamnar i Östersjön med över 1 000 ton per år.

Projekten Ett Rent Östersjön, som drivs av John Nurminens Stiftelse, förbättrar Östersjöns tillstånd. Symtom på övergödningen är bl.a. algblomningen som förekommer varje sommar. Övergödningen reduceras effektivast genom att havets fosforbelastning minskar. Stiftelsens Ett Rent Hav-projekt har som mål att uppnå en årlig minskning av fosforutsläppen på 2 500 ton före 2015, vilket är en sjättedel av HELCOM:s helhetsmålsättning. Projektet Tankerskydd har som mål att minska risken för oljeolyckor genom att under 2013 introducera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankfartyg som trafikerar på Finska viken. Stiftelsen finansierar sin verksamhet med privata donationsmedel och med offentlig finansiering.

www.puhdasitameri.fi/sw

Miljökommissionen för Förbundet för städerna kring Östersjön svarar för förbundets samarbete mellan utvecklingen av miljöskyddet och hållbar stadsutveckling. PRESTO-projektets mål är att förbättra Östersjöns tillstånd omedelbart. Övriga projekt som miljökommissionen samordnar fokuserar bland annat på effekterna av fartygens utsläpp, klimatförändringen och hållbar stadstrafik.
www.ubc-environment.net

Ytterligare information:

Marjukka Porvari
Direktör, Ett Rent Hav-projekten
John Nurminens Stiftelse
Tfn: +358 41 549 1535
E-post: förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

Pekka Salminen
Projektsamordnare
Union of the Baltic Cities Commission on Environment
Tfn: +358 44 9075999, e-post: förnamn.efternamn@ubc.net

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit