29.09.2010

John Nurminens stiftelse, Finlands miljöministerium och Kemira Oyj startar ett samarbetsprojekt för att minska fosforutsläppen från Viborg

John Nurminens stiftelse, Finlands miljöministerium och Kemira Oyj har startat ett projekt med Viborgs vattenverk med målet är att minska mängden fosfor som kommer ut i Östersjön från Viborg. Man inleder testingen för avloppsvattnets fosforrening denna vecka i Viborgs avloppsreningsverk.

Syftet med testningen är att visa att man vid Viborgs avloppsreningsverk genom kemisk fosforutfällning kan nå den rekommenderade nivå* för fosforhalten i avloppsvatten som fastställts av Östersjöns skyddskommission. I och med detta minskar mängden fosfor som kommer ut i Finska viken med ca 20 ton per år.

John Nurminens stiftelse har försett reningsverket i Viborg med utrustning som behövs för lagring och dosering av utfällningskemikalierna. Finlands miljöministerium stöder det tekniska utförandet av testningen, som sköts av Kemira och Viborgs vattenverk. Kemira har fungerat som sakkunnig i projektet och levererar de utfällningskemikalier som behövs under testningen till reningsverket från sin fabrik i S:t Petersburg. Den nu påbörjade testningen pågår i sex månader. De sammanlagda kostnaderna för projektet är ca 200 000 euro, av vilka John Nurminens stiftelse finansierar största delen, dvs. 130 000 euro. Miljöministeriet stöder projektet med 64 000 euro.

Viborgs avloppsreningsverk har för tillfället ingen effektiverad fosforrening, men stadens och vattenverkets ledning vill förbättra situationen. En av orsakerna till detta är att de lokala miljömyndigheterna fäst uppmärksamhet vid saken.

Generaldirektören för Viborgs vattenverk Igor Viktorovits Smirnov konstaterade vid en sammankonst som ordnades med anledning av testningen att Viborg stad och dess vattenverk har förbundit sig att förbättra avloppsreningsverkets nuvarande situation. “Genom fosforreningen kan vi förbättra Viborgs närvatten och tillståndet i Viborska viken och minska mängden av alger, såsom de giftiga blågröna algerna. John Nurminens Stiftelses expertis och deltagande har betydligt påskyndat projektet.”

På basen av testningen kommer Viborgs vattenverk och John Nurminens stiftelse att bygga ett permanent fosforreningssystem vid avloppsreningsverket före år 2012. På detta sätt kan man minska mängden eutrofierande utsläpp i östra Finska viken permanent och samtidigt förbättra tillståndet i Viborgsviken, som lider av eutrofiering.

”Minskningen av fosforutsläppen i Viborg motsvarar på årsnivå hela fosforbelastningen från Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors. Utsläppen belastar direkt Finlands eutrofierade östliga havsområde. På grund av de konsekvenserna för miljön är projektet också viktigt för oss finländare”, berättar Marjukka Porvari, ansvarig direktör för projektet vid John Nurminens stiftelse.

”Konceptet för Viborgs avloppsreningsverk går att förverkliga vid så gott som alla ryska avloppsreningsverk, utan stora investeringskostnader. Därtill får man med Kemiras metod snabba resultat. En annan fördel med metoden är att avloppsreningsverken kan frigöra en del av sin luftningskapacitet för de processer som en effektiverad kväverening kräver”, berättar Tuomo Keskinen vid Kemira Oyj.

Miljöministeriet har stött avloppsreningsprojekt i S:t Petersburg och Leningrad sedan år 1991 tillsammans med internationella och finska finansiärer, finska företag och ryska samarbetsparter.

Under den här tiden har fosforbelastningen från S:t Petersburg minskat till ungefär en tredjedel, vilket enligt experterna redan nu har inverkat positivt på Finska vikens tillstånd.

“Genom samarbetet har man kunnat påvisa att kemisk fosforrening är en kostnadseffektiv metod att minska fosforbelastningen. Det är viktigt att man också i Viborg kan inleda det redan länge planerade samarbetet, som är en del av Nordliga dimensionens omfattande utvecklingsprojekt för vattensektorn i Leningradområdet”, berättar konsultativa tjänstemannen Kristiina Isokallio vid miljöministeriet.

*Östersjöns skyddskommissions dvs. HELCOM:s rekommendation för fosfornivån i det utgående avloppsvattnet är 0,5 mg fosfor/liter. http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/

Mer information:
John Nurminens stiftelse
Marjukka Porvari, ansvarig direktör eutrofieringsprojekten
John Nurminens stiftelse
Telefon 041 549 1535
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi
John Nurminens stiftelse
Tuula Putkinen, kommunikationschef
Telefon 0400 907 809
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi
Kemira Oyj
Tuomo Keskinen, direktör, Ryssland
Municipal & Industrial and Paper
Telefon 050 3871661
Miljöministeriet
Kristiina Isokallio, konsultativ tjänsteman
Telefon 050 581 9618
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
www.ymparisto.fi

John Nurminens stiftelses projekt Ett rent Östersjön förbättrar Östersjöns tillstånd. Målet för eutrofieringsprojekten är en årlig minskning av fosforutsläpp med 2500 ton fram till år 2015. Det här utgör en sjättedel av HELCOM:s mål för fosforminskningen i Östersjön. Målet för projektet Tankerskydd är att minska risken för stora oljeolyckor genom att införa navigeringstjänsten ENSI i alla tankfartyg på Finska viken under år 2013. Stiftelsen finansierar sin verksamhet helt med donationsmedel.
www.puhdasitameri.fi

Kemira är en global kemikoncern med en omsättning på ca 2 miljarder euro. Kemira fokuserar på att betjäna kunder i vattenkrävande industrier. Företaget erbjuder lösningar för hantering av vattenkvantitet och vattenkvalitet,för att förbättra kundernas effektivitet när det gäller energi, vatten och råmaterial. Kemiras vision är att vara ett ledande vattenkemiföretag.
www.kemira.com
www.vesijalanjalki.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit