30.06.2016

John Nurminens Stiftelse fortsätter arbeta i Ryssland: I staden Kingisepp påbörjas effektiverat avlägsnande av fosfor från avfallsvatten

John Nurminens Stiftelse och vattenverket i Kingisepp påbörjar effektiverat avlägsnande av fosfor i reningsverket i Kingisepp i nordvästra Ryssland, nära estniska gränsen. Stiftelsens styrelse godkände förslaget till projektet gällande vattenverket i Kingisepp i maj 2016.

Vattenverket i Kingisepp har i förslaget till projektet förbundit sig till att enligt skyddskommissionen för Östersjön, HELCOM:s rekommendationer genomföra reningen av avfallsvatten i reningsverket, att täcka bygg- och användningskostnaderna i anslutning till avlägsnandet av fosfor samt att månatligen rapportera fosfornivån i avloppsvattnet. Stiftelsen finansierar och skaffar de anordningar som behövs för rengöringen. Stiftelsens totalkostnader för projektet uppgår till 170 000 euro. ”Vattenverket i Kingisepp har uppvisat glädjande initiativkraft och engagemang vid beredningen av projektet, och därför tror jag att projektet kan genomföras snabbt. I praktiken kunde avlägsnandet av fosfor påbörjas 2017, då vi har skaffat anordningarna för rening och de tull- och skattebefrielser som behövs för dem. Med hjälp av effektiverad rening kan man minska fosforbelastningen i Finska viken med cirka 13 ton per år, vilket motsvarar hälften av årsbelastningen i hela reningsverket i Viksbacka i Helsingfors, ”säger Marjukka Porvari, direktör för projekten Ett rent Östersjön.

Effektiveringen av avlägsnandet av fosfor i Kingisepp är en naturlig följd av stiftelsens tidigare projekt i Ryssland för effektivering av reningen av avloppsvatten i S:t Petersbrug, Gattjina och Viborg, eftersom Kingisepp efter dessa städer är ett av Leningradområdets största bosättningsområden och belastare av Östersjön. För närvarande rinner de 50 000 invånarnas avloppsvatten ut i Finska viken via Luga utan effektiv rening.

Stiftelsen har fungerat i Kingiseppområdet också tidigare, då i den närbelägna gödselfabriken Fosforit 2012 avslöjades ett storskaligt utsläpp av fosfor i Luga och Finska viken. Stiftelsen påbörjade då samarbete med fabriksledningen. Man kunde snabbt styra utsläppet till rening, och stiftelsen och EuroChem som äger fabriken Fosforit auditerade tillsammans ett reningssystem byggt för fabriken. En rapport i ärendet publicerades hösten 2015.

Sedan stiftelsens första Östersjöprojekt, effektiverande av avlägsnande av fosfor i de tre största reningsverken i S:t Petersburg slutfördes i juni 2011, har stiftelsen fortsatt sitt arbete med att effektivera reningen av kommunalt avloppsvatten i nordvästra Ryssland. I Gattjina, den största staden i Leningradområdet efter S:t Petersburg, påbörjades effektiverat avlägsnande av fosfor i november 2015. I Viborg har projektet försenats bl.a. på grund av ekonomiska orsaker, men som det nu ser ut kommer avlägsnandet av fosfor att påbörjas hösten 2016.

”För exakt fem år sedan firade vi i S:t Petersburg slutförandet av vårt reningsverksprojekt. De investeringar i infrastruktur som genomförts i S:t Petersburg, det omfattande samarbetet mellan stiftelsen och vattenverket i S:t Petersburg för att genomföra kemiskt avlägsnande av fosfor samt renandet av fosforutsläpp från gödselfabriken Fosforit har tillsammans skurit ned den gödande fosforbelastningen i Finska viken med över 60 procent, vilket lett till att vattnet i synnerhet i östra delen av Finska viken har blivit klarare. En mindre punktbelastning i Ryssland är fortfarande den mest kostnadseffektiva och snabbaste metoden att skära ned på utsläpp som rinner ut i Finska viken och vi har därför målmedvetet fortsatt arbetet med våra ryska samarbetspartner samtidigt som vi har igångsatt nya projekthelheter, med hjälp av vilka vi också kan gå in för att minska inhemska utsläpp av näringsämnen”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, ombud för stiftelsen.

I mars 2015 påbörjade stiftelsen Skärgårdshavets Närfiskprojekt med syfte att på land återvinna en betydande del av de näringsämnen som finns i havsekosystemet genom riktat fiske av karpfiskar och samtidigt öppna en väg för den dåligt utnyttjade inhemska fisken till finländarnas tallrikar. Projektet är med i det EU-finansierade, av stiftelsen ledda NutriTrade-projektet som påbörjades hösten 2015 och med hjälp av vilket man ökar medvetenheten om åtgärder som producerar näringsminskningar och kanaliserar finansiering till dem. Andra åtgärder inom NutriTrade-projektet är gipsbehandling av åkrar för att minska näringsbelastningen i Skärgårdshavet och odling av musslor vid den svenska kusten.

John Nurminens Stiftelse har grundats 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till förmån för Östersjön och det maritima kulturarvet. Målet för projekten Ett Rent Östersjön är en förbättring av Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder, som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.

www.johnnurmisensaatio.fi
www.johnnurmisensaatio.fi/sv/projekten-ett-rent-ostersjon/lahikalahanke
www.nutritradebaltic.eu


Ytterligare information

Marjukka Porvari
Direktör, projekten Ett rent Östersjön
Tfn 041-549 1535

Kommunikationsdirektör Tuula Putkinen
Tfn 0400-907 809

förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit