18.12.2020

John Nurminens Stiftelse letar efter kontraktsgårdar för ett gödselåtervinningsprojekt under 2021–2022

Målet med John Nurminens Stiftelses Projekt för gödselåtervinning är att förbättra den regionala näringsbalansen i livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön.

Syftet är att föra över näringsämnen från processad gödsel, särskilt fosfor, från husdjursproduktion i områden med näringsöverskott till växtproduktion i områden med näringsunderskott. Gödselåtervinningsprojektet genererar också information om och modeller för hur näringsbalansen inom djurproduktion kan förbättras.

Gödselåtervinningsprojektet letar efter svin-, fjäderfä- och växtodlingsgårdar som är intresserade av att utveckla verksamheten och i vars

1) idjurproduktion det uppstår gödselöverskott som på grund av höga fosforhalter inte kan spridas på åkrar i närområden (”djurgårdar”)
2) åkrar behöver fosforgödsling och tillskott av organiskt kol (”växtgårdar”).

När det gäller gårdarna som överlämnar gödsel kommer återvinningsprojektet särskilt att inriktas på områden i sydvästra och västra Finland, där det har uppstått koncentrationer av djurproduktion och som är centrala för näringsbelastningen på Skärgårdshavet och Bottenhavet. Växtgårdarna som tar emot gödsel kan också ligga i andra områden, helst där det råder näringsunderskott. För att minimera avrinningen av näringsämnen utförs gödselspridningen under vårsäsongen.

Incitament för överföring av gödsel (”fosforöverföringsstöd”) förhandlas fram med de djur- och växtgårdar som visat preliminärt intresse för projektet. För den egentliga genomförandefasen väljs en grupp djurgårdar och växtgårdar, med vilka bästa möjliga effektivitet så kostnadseffektivt som möjligt kan uppnås inom den tillgängliga budgeten. Projektet genomförs med privat finansiering, så andra stöd påverkas inte av denna finansiering. Ett avtal om projektets genomförande ingås mellan de deltagande gårdarna och John Nurminens Stiftelse.

Djurgårdar och växtgårdar som är intresserade av projektet ombeds att anmäla sig senast 15.01.2021 till mikko.peltonen(at)jnfoundation.fi. I samband med anmälningen efterfrågas följande uppgifter:

  • gårdens läge (kommun, by), kontaktuppgifter
  • för djurgårdar djurart och mängden djur, den mängd gödsel som erbjuds för projektet per år, processering av den gödsel som erbjuds, möjlighet att lagra den processade gödseln
  • odlingsarealen på de åkerskiften som erbjuds för projektet, fosfortal, bearbetningsmetod för åkrarna, grödor
  • eventuell ytterligare information

Projektet genomförs under 2021 och 2022. Projektet avslutas i slutet av 2022.

Mer information:

Projektchef Mikko Peltonen, tfn 050 379 2103
(mikko.peltonen(at)jnfoundation.fi)

John Nurminens Stiftelse

Relaterade länkar

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit