28.06.2011

John Nurminens Stiftelse och Sankt Petersburgs vattenverk fullbordar rekordprojekt för att minska eutrofieringen av Östersjön

28.6.2011
Sankt Petersburg

– effektiverad fosforrening vid vattenverkets tre största avloppsreningsverk minskar Östersjöns årliga fosforbelastning med 1 000 ton
– mängden är ungefär en femtedel av Finska vikens totala fosforbelastning och motsvarar Finlands totala årsutsläpp av fosfor i Finska viken och Skärgårdshavet
– Sankt Petersburgs vattenverk är det första ryska vattenverket som har tagit i bruk kemisk fosforrening på sina avloppsreningsverk

Sankt Petersburgs vattenverk och John Nurminens Stiftelse firar idag fullbordandet av ett femårigt samarbetsprojekt vid de tre största avloppsreningsverken i Sankt Petersburg. Projektet är det största enskilda projektet för att minska eutrofieringen av Östersjön genom att minska havets fosforbelastning.

Stiftelsen och vattenverket inledde samarbetet för att effektivera fosforreningen år 2005. Centrala och Sydvästra avloppsreningsverket i Sankt Petersburg använder sig redan av kemisk fosforrening. Projektets sista fas, monteringen av ett system för kemisk fosforrening vid Norra avloppsreningsverket har nu avslutats.

Totalkostnaden för projektet uppgår till ca fem miljoner euro, som har fördelats mellan stiftelsen och vattenverket enligt 50/50-principen. Stiftelsens andel har finansierats med donationsmedel från företag och privatpersoner. Finlands miljöministerium har delfinansierat investeringarna vid Centrala och Sydvästra avloppsreningsverket. Svenska SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, finansierade en del av investeringarna för projektets sista fas vid Norra avloppsreningsverket. Stiftelsen har lett och administrerat hela projektet.

Projektet inleddes år 2005 på basis av en undersökning av Finlands miljöförvaltning. Enligt undersökningen är det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att minska eutrofieringen i Finska viken att effektivera Sankt Petersburgs fosforrening genom att införa kemisk fosforrening vid stadens avloppsreningsverk.

Finlands miljöcentrals generaldirektör Lea Kauppi konstaterar: ”När man bedömer olika vattenskyddsåtgärder i Finland och Ryssland är åtgärderna som redan genomförts och kommer att vidtas i Sankt Petersburg det effektivaste och snabbaste sättet att märkbart förbättra Finska vikens tillstånd – i fråga om såväl miljökonsekvenser som kostnadseffektivitet.

Sankt Petersburgs vattenverks generaldirektör Felix Karmazinov kommenterade projektets resultat på dess avslutningsfest på Norra avloppsreningsverket 28.6: ”Eftersom Sankt Petersburg är Östersjöns största kuststad har vi ett specialansvar för havets tillstånd. Tack vare utländsk hjälp och speciellt tack vare våra finska samarbetspartners har vi uppnått betydande resultat på en kort tid. Före år 1978 renades Sankt Petersburgs avloppsvatten inte alls. I slutet av år 2011 behandlas redan 95 % av stadens avloppsvatten.

Sankt Petersburgs avloppsvatten renas enligt HELCOM:s rekommendationer. Genom att införa kemisk fosforrening vid våra avloppsreningsverk har vi kunnat minska Finska vikens fosforbelastning betydligt. Vi kommer inte att sluta här – vi vill styra allt avloppsvatten till avloppssystemet, modernisera våra avloppsreningsverk och ta i bruk energibesparande teknologier.”

John Nurminens Stiftelses styrelseordförande Juha Nurminen betonade i sitt anförande att man har stiftelsens uppbackare och samarbetspartners att tacka för resultatet. Han tackade stiftelsens mångåriga huvudsponsorer Fortum, Nokia, Sanoma och Finlands miljöministerium samt alla företag och privatpersoner som frivilligt har donerat sin tid och arbetsinsats till stiftelsen.

Juha Nurminen konstaterade: ”Vi kommer inte att vila på våra lagrar efter detta projekt. Vi har verksamhet i åtta andra städer utöver Sankt Petersburg, i fem olika länder. Mindre städer i Ryssland har också nytta av vår insats. I nordvästra Ryssland har vi verksamhet även i Viborg och Gattjina. Vi söker aktivt nya samarbetspartners på hela Östersjöområdet. Vårt mål är snabba, mätbara och kostnadseffektiva åtgärder som ger konkreta och miljömässigt betydelsefulla resultat. Vitryssland är ett av de intressantaste objekten för minskning av belastningen. Som en del av ett EU-finansierat projekt har vi redan inlett arbetet i Brest och planerar att utvidga projektet till andra städer i Vitryssland.”

HELCOM:s generalsekreterare Anne Christine Brusendorff konstaterar: ”Sankt Petersburgs stad har arbetat målmedvetet för att förbättra sin image från att vara Östersjöns problemområde och största belastare till att bli en grönare stad. Stadens framgångshistoria är ett tecken på att det är viktigt med politisk vilja och motivation när man behöver kraftigare åtgärder än miljölagstiftningen förutsätter. Sankt Petersburg är verkligen engagerat i att bära sitt miljöansvar. Staden eftersträvar större utsläppsminskningar än Ryssland och Europeiska unionen förutsätter – ingenderas utsläppsstandarder tar hänsyn till Östersjöns sårbara ekosystem.* Vi tror och hoppas att Sankt Petersburgs framgångshistoria och andra liknande framgångshistorier kommer att locka andra städer att förbättra nivån på sitt miljöskydd.”

*Med Europeiska unionens direktiv 91/271 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse försöker man skydda miljön från avloppsutsläppens skadeverkningar. Direktivets krav är emellertid inte tillräckligt stränga med tanke på Östersjöns alarmerande tillstånd. EU-direktivet tillåter en fosforhalt på 1,0 mg/l i avloppsvatten som rinner ut i havet, medan Helsingforskommissionen HELCOM:s rekommendationsnivå ligger på endast 0,5 mg/l. Se http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/

Ytterligare information:

Marjukka Porvari
Direktör, eutrofieringsprojekt
John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 41 549 15 35

Erik Båsk
Ombud
John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 40 825 80 71

Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 400 907 809

Sankt Petersburgs vattenverk
SUE “Vodokanal St. Petersburg”
Ul. Kavalergardskaya 42
191015 Sankt Petersburg
Ryssland
Tfn +7 812 305 09 09
Fax +7 812 274 13 61
office@vodokanal.spb.ru
www. vodokanal.spb.ru

John Nurminens Stiftelses Ett rent Östersjön-projekt förbättrar Östersjöns tillstånd. Målet med eutrofieringsprojekten är att uppnå en utsläppsminskning på 2 500 fosforton årligen före år 2015 – vilket är en sjättedel av HELCOM:s reduktionsmål på 15 000 fosforton årligen.
Med projektet Tankerskydd vill man minska risken för oljeolyckor på Finska viken genom att installera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankrar på havet under år 2013. Stiftelsens verksamhet finansieras med donationsmedel.
Ytterligare information om stiftelsens Sankt Petersburg-projekt finns på adressen www.ettrentostersjon.fi.
John Nurminens Stiftelses årsberättelse och verksamhetsbeskrivning finns på adressen www.johnnurmisensaatio.fi.

Bakgrund till Sankt Petersburg-projektet

John Nurminens Stiftelse har många olika samarbetspartners för sina eutrofieringsprojekt. Ett långsiktigt samarbete mellan Sankt Petersburgs vattenverk och internationella finansiärer var en förutsättning för att inleda verksamheten i staden.* Sankt Petersburgs stad har själv investerat ca en miljard euro i avloppshantering under samarbetsperioden.

Då största delen av Sankt Petersburgs avloppsvatten hade styrts till avloppsreningsverken kunde stiftelsen börja planera byggandet av permanenta fosforreningssystem samt hur man skulle engagera Sankt Petersburgs vattenverk att använda fällningskemikalier kontinuerligt.

År inledde 2005 stiftelsen och Sankt Petersburgs vattenverk ett samarbete för att effektivera fosforreningen vid de största avloppsreningsverken i staden. Parterna undertecknade ett avtal om effektivering av fosforreningen vid Sankt Petersburgs tre största avloppsreningsverk – Centrala, Sydvästra och Norra avloppsreningsverket.

Stiftelsens uppgift i projekten har varit att stå för teknisk planering av investeringar, koordinering av det finska och ryska planeringsarbetet, upphandlingsadministration samt anskaffning och leverans av utrustning till avloppsreningsverken. Finlands miljöministerium deltog i projektfinansieringen för Centrala och Sydvästra avloppsreningsverket. Svenska SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, stod för en del av projektfinansieringen för Norra avloppsreningsverket. Den uppskattade totalkostnaden för stiftelsens projekt vid de största avloppsreningsverken i Sankt Petersburg är 2,5 miljoner euro.

Den effektiverade fosforreningen togs i bruk år 2009 vid Centrala avloppsreningsverket och år 2010 vid Sydvästra avloppsreningsverket. År 2010 gjordes en teknisk utredning av fosforreningens effektivering vid Norra avloppsreningsverket. Utrustningen för kemisk fosforrening levererades till Norra avloppsreningsverket i mars–april 2011.

Som ett resultat av ett samarbete mellan många parter och vattenverkets egna ansträngningar uppnådde man i början av år 2011 en reduktion på över 1 000 fosforton av den årliga belastningen från de största vattenverken i Sankt Petersburg jämfört med belastningsnivån år 2005. Mängden motsvarar Finlands totala årsutsläpp av fosfor i Finska viken och Skärgårdshavet

* Finlands miljöministerium inledde till exempel ett samarbete med Sankt Petersburgs vattenverk redan år 1991. Sedan dess har ministeriet understött Sankt Petersburgs avloppsreningsprojekt med sammanlagt 30 miljoner euro. Miljöministeriet har deltagit bland annat i att förbättra stadens grundläggande infrastruktur för kloaker och avloppsrening samt i att effektivera driften, provanvända fosforreningen samt utveckla vattenverkets administration. Miljöministeriets stöd fungerar ofta som en grundplåt för att starta olika projekt.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit