06.02.2014

John Nurminens Stiftelse på Vene 14 Båt-mässan: Skyddet av Finska viken och maritim kultur

John Nurminens stiftelse deltar i Båtmässan som pågår 7.2–16.2.2014 i Messkukeskus, Mässcentrum Helsingfors. Vene 14 Båt-mässan är det största evenemanget inom båtbranschen i Nordeuropa.
John Nurminens Stiftelse presenterar det maritima kulturarvet och stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt i sin monter (hall 4, monter 4a41) och i scenprogrammet på mässan.

Trafikverkets navigeringstjänst ENSI skapar säkerhet i Finska viken – Finland föregångare inom eNavigation-tjänster

Målet med projektet Tankerskydd, som stiftelsen startade 2009, är att minska risken för oljekatastrofer i Finska viken. För att uppnå detta mål har man utvecklat navigeringstjänsten ENSI (ENSI – Enhanced Navigation Support Information), som bygger på befintlig teknik och existerande strukturer. Tjänsten förbättrar kommunikationen mellan fartyget och styrningen av fartygstrafik genom att förbättra framförhållningen inom systemet för styrning av fartygstrafiken. Fartygen får i sin tur nyttig navigeringsinformation via systemet.
Trafikverket är huvudsamarbetspartner för projektet Tankerskydd och ägare till systemet ENSI. Tjänsten ENSI är en av världens första eNavigation-tjänster som avancerar till det operativa skedet. Tjänsten är en del av myndighetssystemet VTS och målet är att integrera den med GOFREP-systemet (Gulf of Finland Reporting System), som följer upp trafiken i Finska viken. Trafikverket främjar även dialogen med myndigheterna i Estland och Ryssland i syfte att utveckla tjänsten till en täckande helhetstjänst för fartyg som seglar i Finska viken.
År 2013 togs tjänsten i testanvändning på alla tankrar som trafikeras av Neste Oil. ENSI vidareutvecklas utifrån responsen på testanvändningen i Finska viken under första hälften av 2014 och utvidgas till fler rederier.
I december 2013 undertecknade Trafikverket och John Nurminens Stiftelse avtal om fortsatt samarbete fram till slutet av juni 2014. Under denna period åtgärdas problem och fel som upptäckts i systemet. Samtidigt utvidgas ENSI till att täcka alla fartygstyper. John Nurminens Stiftelse bistår Trafikverket vid införandet av tjänsten och fortsätter att kontakta nya rederier. Stiftelsen avser att lösgöra sig från projektet när det finns en mekanism som säkerställer att tjänsten ENSI sprids ut till hela tankerbeståndet i Finska viken.

Konstverket Horisonten på Busholmskajen blir längre – med gåvorna skaffas en kemikaliebehållare till Gattjina

På Tall Ships Races Helsinki 2013 sommaren 2013 inledde John Nurminens Stiftelse tillsammans med Östersjöutmaningen kampanjen Horisont, som nu kommit rejält längre än halvvägs. De senaste blänkarna, som är metallplattor med givarnas namn ingraverade, installerades i konstverket i januari 2014. Konstverkets slutliga längd kommer att vara 54 meter, vilket motsvarar medeldjupet av Östersjön. Vid utgången av januari 2014 hade kampanjen inbringat över 140 000 euro. I början av februari återstod cirka 1 400 blänkplattor avsedda för privata givare. Enligt en preliminär tidtabell installeras de följande partierna i mars och maj. Med gåvorna skaffas bl.a. en kemikaliebehållare till Gattjina i nordvästra Ryssland. Staden är näst efter S:t Petersburg den största ryska staden i närheten av Finska vikens kust. Avsikten är att slutföra stiftelsens projekt för effektivisering av fosforavskiljningen från avloppsvattnet i Gattjina i år.

Simmande över Finska viken – och uppmärksamhet för skyddet av Östersjön

Långdistanssimmaren Tuomas Kaario, som uppträder på scenen Fyren på båtmässan, siktar med sitt projekt Uimalla yli (Simma över) (www.uimallayli.fi) att simma tvärs över Finska viken i juli-augusti 2014. Om Kaario lyckas med sitt företag, blir han den första simmaren som korsat Finska viken utan våtdräkt. Med sin simning över Finska viken vill Tuomas Kaario fästa uppmärksamhet på skyddet av den unika Östersjön. Kaario inledde samarbetet med John Nurminens Stiftelse i januari 2014.

1500-talets resguide till Norden: “Carta Marina” av Olaus Magnus

Olaus Magnus ”Carta Marina” från 1500-talet är en av de mest berömda kartorna över Skandinavien i historien och en av milstolparna i kartläggningen av Nordeuropa. Denna karta som gjordes upp av Sveriges sista katolska biskop Olaus Magnus skapade grunden för kunskaperna om Norden, och dess inflytande syns fortfarande på kartorna över hundra år efter publiceringen. På presenteras Skandinavien och särskilt Finland på ett helt nytt sätt. Bottniska viken och Finska viken har nästan helt riktiga proportioner. Olaus Magnus syfte var att visa påven och den katolska kyrkan att det var ett viktigt område som gick förlorat i och med Gustav Vasas reformation. På kartan finns hundratals bilder och 900 ortsnamn och andra geografiska och kartografiska uppgifter. Dessutom beskriver kartan naturförhållanden, människor, folkseder, vintern, handeln, industrin och historiska händelser.
I John Nurminens Stiftelses mässmonter finns en stor reproduktion av Olaus Magnus karta som gavs ut 1539. I montern visas också en karta över Finska viken från 1596 samt antika marina föremål från stiftelsens samlingar.

Stiftelsen medverkar också i scenprogrammet på scenen Fyren samt i skolelevsrundor för elever i årskurserna 3–5. På rundan får eleverna stanna vid olika kontroller för att lära sig om fiske och fiskarter, knopar, skyddet av Östersjön och båtliv samt om att röra sig till sjöss.

John Nurminens Stiftelse på scenen Fyren
(progam på finska)

Fredag 7.2

13:30 Nära ögat-situationer i Finska viken – hur det är möjligt att minska riskerna för oljekatastrofer
Thomas Erlund, Trafikverket och sjökapten Mikko Klang, John Nurminens Stiftelse

Lördag 8.2 och söndag 9.2

11:30 Simmande över Finska viken – långdistanssimmaren Tuomas Kaario berättar om sin utmaning om att vara först i världen med att simma över Finska viken utan våtdräkt samt om sina tankar om skyddet av Östersjön. Tuomas Kaario intervjuas av Mikko “Peltsi” Peltola.
Måndag 10.2
12:00 Från myter till verklighet – Östersjön på kartan från 1400- till 1800-talet
Maria Grönroos, John Nurminens Stiftelse

Onsdag 12.2
12:00 Måste bara segla – Mångsysslaren inom segling Eero Lehtinen berättar om sitt liv och sina gärningar. Eero Lehtinen, som ger ut sina memoarer i vår, intervjuas av Peltsi. Eero Lehtinens bok utkommer på John Nurminens Stiftelses förlag.
Tisdag 11.2, torsdag 13.2 och fredag 14.2

12.00 ”Nära ögat-situationer i Finska viken – hur det är möjligt att minska riskerna för oljekatastrofer”
Sjökapten Mikko Klang, John Nurminens Stiftelse
Mässans öppettider:

fre 7.2 kl. 10–18 Endast för fackfolk
lör–tis 8–11.2 kl. 10–18
ons 12.2 kl. 10–20
tors–lör 13–15.2 kl. 10–18
sön 16.2 kl. 10–17

Mer information
Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
förnamn.efternamn@jnfoundation.fi
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

John Nurminens Stiftelse grundades år 1992 på Juha Nurminens initiativ för att värna om arvet av den finländska sjöfarten och den maritima kulturen. Syftet med stiftelsen är att göra Östersjöns betydande kulturarv bekant för både experter och den stora allmänheten. Stiftelsen utvidgade sin verksamhet till miljöskydd år 2004 med stöd av startkapital som Juha Nurminen donerade. Då inledde stiftelsen Ett Rent Östersjön-projekten som sin andra verksamhetslinje. Målet med projekten är att minska eutrofieringen av Östersjön och att minska risken för oljeolyckor i Finska viken.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit