02.02.2017

John Nurminens Stiftelse sjösätter sitt första biogasprojekt i Lviv i Ukraina 2018

John Nurminens Stiftelse går in och finansierar effektiv rening av avloppsvattnet i en biogasanläggning som håller på att uppföras i Lviv i Ukraina. Projektet är en del av ett biogasprojekt som finansieras av staden Lviv samt av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD, Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO och europeiska energifonden E5P med ambitionen att producera utsläppsfri och hållbar energi för staden Lvivs behov. Förutom att det handlar om en ny bransch är det även stiftelsens första projekt i Ukraina.

Lviv har mer än 700 000 invånare. Stadens avloppsvatten rinner via floden Poltva ut i floden Bug i Vitryssland, och i Polen förenas floden med Wisla, som mynnar ut i Östersjön. Utan effektiviserad rening skulle biogasanläggningen ge en ökad fosforbelastning på vattendragen på cirka 130 ton per år, vilket är ungefär fem gånger mer än de årliga utsläppen från reningsverket i Viksbacka i Helsingfors. Förutom fosfor beräknas biogasanläggningen ge ökade kväveutsläpp i floden på cirka 1 000 ton per år. Till skillnad från fosforutsläppen räknar man med att merparten av kväveutsläppen avdunstar från floderna innan de når Östersjön.

Totalkostnaden för investeringen i den kemiska fosforavskiljningen beräknas uppgå till cirka 500 000 euro, varav stiftelsen står för omkring 400 000 euro. I praktiken kommer allokeringen av stiftelsens projektfinansiering sannolikt att ske tidigast 2018, då biogasanläggningen börjar färdigställas. Stiftelsen finansierar reningsutrustningen, medan vattenverket i Lviv svarar för projektets byggarbeten och planeringen på lokal nivå.

Enligt expertbedömningar är kemisk fosforavskiljning den bästa lösningen ur kostnads- och driftssäkerhetssynpunkt för att förhindra att fosfor från Lvivs biogasanläggning hamnar i vattendragen. Fosforavskiljningen påverkar inte slutanvändningen av slammet, eftersom det slam som uppkommer i reningsverket och i biogasprocessen i vilket fall som helst inte kan användas inom jordbruket på grund av att det innehåller tungmetaller och farliga ämnen.

Biogasanläggningar producerar klimatvänlig energi. Avloppsvattnet från dem är dock näringsrikt, och därför är det viktigt att se till att vattnet renas i biogasanläggningen eller leds till ett reningsverk med tillräcklig kapacitet för att klara den extra belastningen. ”För Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO är det viktigt att de projekt som vi finansierar är hållbara även när det gäller näringsbelastningen på Östersjön. Förutom att våra projekt ska ha en positiv klimatpåverkan vill vi även försäkra oss om att de är näringsneutrala. Därför bad vi att även John Nurminens Stiftelse medverkar i projektet och genomför fosforavskiljningen tillsammans med vattenverket i Lviv”, säger Bo Nyhus, projektledare på NEFCO.

”En politik som tar sikte på minskade klimatutsläpp, förnybar energi och självförsörjning på energiområdet gör biogas till en växande energiform, och inom Östersjöns avrinningsområde görs biogasinvesteringar i allt högre takt. I vårt arbete inom avloppsrening har vi sett att hanteringen av avloppsvatten från biogasanläggningar är en stor utmaning i samtliga Östersjöländer. Om man inte är medveten om riskerna kan biogasproduktionen i värsta fall återföra de näringsämnen som är bundna till slammet till vattendragen och öka näringsbelastningen avsevärt. Därför är det viktigt att se till att hanteringen av biogasprojektens påverkan på vattendragen vilar på en hållbar grund”, säger Marjukka Porvari, som leder stiftelsens projekt Ett rent Östersjön.

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till förmån för Östersjön och det maritima kulturarvet. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön genom konkreta åtgärder som minskar miljöriskerna och belastningen på havet. Projekten Ett rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.

www.johnnurmisensaatio.fi/sv
Mer information

John Nurminens Stiftelse
Marjukka Porvari
Direktör, Projekten Ett Rent Östersjön
Tfn 041 549 1535

Kommunikationsdirektör Tuula Putkinen
Tfn 0400 907 809

fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

NEFCO

Kommunikationschef Mikael Sjövall
Tfn 050 3535 045
fornamn.efternamn@nefco.fi

 

 

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit