27.05.2013

John Nurminens Stiftelse stod värd när en vitrysk vattenverksdelegation besökte Finland

Byggarbetena för en effektiviserad rening av avloppsvatten och anskaffningen av utrustning som John Nurminens Stiftelse leder har inletts vid tre vitryska avloppsreningsverk

Projektet PRESTO* (Project on Reduction of the Eutrophication of the Baltic Sea Today) som förbättrar hanteringen av avloppsvatten och avloppsvattenkunnandet i de vitryska städerna avancerar enligt tidtabellen. Ledningen för tre vitryska vattenverk och en kommitté med ansvar för ledningen av den regionala reningsverksinfrastrukturen gjorde ett fyradagars besök i Finland förra veckan. Under besöket gick John Nurminens Stiftelse och projektets vitryska samarbetspartner igenom praktiska frågor som hänför sig till investeringarna. Gästerna tog även del av finländsk avloppsvattenreningsteknik i Viksbacka avloppsreningsverk, som är både Finlands och Nordens största avloppsreningsverk.

PRESTO-projektets investeringar för en effektivisering av avskiljningen av näringsämnen från avloppsvatten i Grodno, Molodetšno och Vitebsk har avancerat till skedet för offerttävlan om utrustningen. De internationella offerttävlingarna för leverans av utrustning är öppna till slutet av maj. Offerttävlingarna omfattar utrustning för kemisk fosforavskiljning samt utrustning som effektiviserar den biologiska avskiljningen av näringsämnen. PRESTO-projektets viktigaste mål vad gäller miljöeffekter är att få de aktuella vattenverken att rena sitt avloppsvatten enligt Östersjöns skyddskommission HELCOMs rekommendation (högst 0,5 mg fosfor per liter utgående avloppsvatten). Samarbetsvattenverken inom PRESTO-projektet, och PURE-projektet som föregick PRESTO, varav ett ligger i Brest i Vitryssland, fungerar som exempel för andra vitryska reningsverk när det gäller goda reningsresultat. Målet är att slutföra investeringarna inom PRESTO-projektet sommaren 2014. Dessa investeringar stöder även framtida större nybyggnadsprojekt.

Samtliga gäster var i Finland för första gången. Direktör Tommi Fred vid HRM, som var värd för besöket i Viksbacka, berättade att kemisk fosforavskiljning togs i bruk i Helsingfors i slutet av 1970-talet. Helsingfors stads årliga fosforbelastning på vattendragen var cirka 400 ton ännu på 1970-talet, medan den är endast cirka 20 ton i dag. Gästerna var även intresserade av tariffer, biogasproduktion genom rötning av avloppsslam samt användning av komposterat slam som jordförbättringsmedel.

Direktör Svjatoslav Karpinski berättade att vattenverket i staden Grodno, som har 340 000 invånare, har engagerat sig starkt i PRESTO-projektets mål. ”I Grodnos avloppsreningsverk förnyas den nuvarande tekniken pådriven av PRESTO-projektet. Så här uppnås bestående kvalitetsförbättringar i avloppsreningen. Besöket i Finland var mycket nyttigt och intressant. På seminariet och under besöket fann man en gemensam lösning på många öppna frågor.”

Vattenverkets direktör Stanislav Bakun från Molodetšno, en stad med 100 000 invånare, berättade att bl.a. livsmedelsindustrins utsläpp från mjölk- och köttfabrikerna är en extra utmaning för avloppsreningen. ”Direktionen för Molodetšnos vattenverk är tacksam över att ha fått en inbjudan att delta i PRESTO-projektet. Nu förstår vi varför man bekymrar sig så mycket över Östersjöns tillstånd i Finland. Vitryssland är ett inland, men besöket i det havsnära Helsingfors och i östra Finska viken fick oss att förstå bättre finländarnas perspektiv på det gemensamma havet Östersjön.”

Vattenverkets direktör Aleksandr Sahovski från Vitebsk berättade att stadens avloppsreningsverk även tar emot avloppsvatten från 12 kringliggande småbyar, utöver de 370 000 invånarnas avloppsvatten. Kemisk fosforavskiljning ska införas och utrustning ska skaffas som effektiviserar den biologiska processen, exempelvis pumpar och fläktar. ”Det är klart att den nya utrustningen är mycket viktig. Jag vill dock betona att den utbildning som PRESTO-projektet erbjuder vattenverkens personal har lika stor betydelse för oss – den är helt väsentlig med tanke på det långsiktiga arbetet. Därtill känns det bra att ha fått nya samarbetspartner i John Nurminens Stiftelse.”

Juha Nurminen, styrelseordförande i John Nurminens Stiftelse, konstaterade: ”Det är viktigt att vi har fått med Vitryssland i kretsen av stater som främjar skyddet av Östersjön. I Vitryssland kan man uppnå viktiga minskningar av belastningen och det arbete som görs där fungerar som ett gott exempel och ”kyrkstöt” för de stater som ligger vid nedre loppet av de floder som rinner genom Vitryssland”.

Utöver Grodno, Molodetšno och Vitebsk deltar även vattenverket i Lida i PRESTO-projektet. I Lidas avloppsreningsverk pågår en teknisk utredning om vilka som är de kostnadseffektivaste investeringarna. Även i staden Baranovitš avloppsreningsverk har man gjort en teknisk utredning, men inga investeringar görs inom ramen för projektet. Vattenverken i Kaunas i Litauen och i Daugavpils i Lettland medverkar också i PRESTO-projektet. Vattenverket i Daugavpils förbättrar sin slamhantering inom ramen för PRESTO. För närvarande pågår en planering av slamkompostering.

Samarbetspartnerna inom PRESTO-projektet har mötts i Minsk i Vitryssland på ett hanteringsforum för vattenresurser våren 2013. Man har även mötts i Berlin där det i samband med mässan Wasser Berlin arrangerades ett landsforum för Vitryssland. Partnerna i projektet tog även del av avloppsreningen och reningen av vattenledningsvattnet i staden. Dessutom fick partnerna utbildning i hanteringen av industriavfallsvatten och dagvatten samt i praktiska frågor kring kemisk fosforavskiljning.

PRESTO – PROJECT ON REDUCTION OF EUTROPHICATION OF THE SEA TODAY

Syftet med *PRESTO-projektet är att förbättra avskiljningen av näringsämnen i avloppsvatten i de tre vitryska städerna Grodno, Molodetšno och Vitebsk. Med hjälp av projektet minskar avloppsreningsverkens fosforutsläpp som hamnar i Östersjön med uppskattningsvis upp till 500 ton sammanlagt per år. John Nurminens Stiftelse ansvarar för investeringarna inom projektet, som uppgår till cirka 500 000 euro per avloppsreningsverk. Utöver för de tre ovan nämnda städerna görs även en investeringsplan för att effektivisera avskiljningen av näringsämnen från avloppsvatten i staden Lidas avloppsreningsverk. Även i staden Baranovitš avloppsreningsverk har en teknisk utredning gjorts, men inga investeringar görs inom ramen för PRESTO-projektet.

Utöver investeringarna ingår även en utbildningsdel i projektet, som den tekniska högskolan i Berlin ansvarar för. Syftet med utbildningarna är att förbättra kompetensen för de vitryska experterna inom avloppsvatten vad gäller avskiljningen av näringsämnen. Vattenverken i Kaunas i Litauen och i Daugavpils i Lettland medverkar också i projektet. Tekniken för avskiljning av näringsämnen från avloppsvatten har förnyats med EU-stöd i avloppsreningsverken i Daugavpils och Kaunas, som byggdes under sovjettiden. Dessa reningsverk fungerar nu som goda exempel för de reningsverk som investerar i projektet. Verket i Daugavpils investerar inom ramen för PRESTO även i en bättre slamhantering. Projektet förvaltas av Förbundet för städerna kring Östersjön (UBC).

EU:s Östersjöprogram godkände PRESTO-projektet i juni 2011. Den totala budgeten för projektet är 4,55 miljoner euro varav 2 miljoner euro är de direkta investeringarna i avloppsreningsverk för avskiljning av näringsämnen. EU finansierar merparten av projektet: finansieringen täcker 75‒90 procent av samarbetspartnernas omkostnader för projektet (beroende på i vilket land samarbetspartnern är verksam). Miljöministeriet i Finland bidrar dessutom med sammanlagt 185 000 euro till de finländska samarbetspartnerna John Nurminens Stiftelse och UBC, vilket täcker merparten av dessa två samarbetspartners egna kostnader.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit