12.10.2016

John Nurminens Stiftelses och Viborgs vattenverks gemensamma projekt minskar näringsbelastningen på Finska viken

Reningen av avloppsvattnet från Viborgs stad effektiveras när den utrustning för kemisk fosforrening som John Nurminens Stiftelse levererade till Viborgs vattenverk hösten 2016 i dag tas i bruk vid avloppsreningsverket i Viborg.

Reningsverket inleder nu ett effektiverat avlägsnande av näringsämnen från avloppsvattnet, och efter det kommer fosformängden i det avloppsvatten som lämnar vattenverket att sjunka till den nivå som rekommenderas av Skyddskommissionen för Östersjön Helcom (0,5 mg fosfor/liter utgående avloppsvatten).

Viborg har cirka 80 000 invånare. Stadens avloppsvatten går direkt till Finlands kustområden via Viborgska viken. Med effektiverad avloppsrening minskas den årliga fosforbelastning som kommer ut i Finska viken via Viborgska viken med cirka 20 ton. Det är nästan lika mycket som de årliga utsläppen frånViksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors.

Leveransen av reningsverkets system för fosforrening samt monteringen och byggnadsarbetet gjordes i juli–oktober 2016. I Viborgs vattenverks och John Nurminens Stiftelses gemensamma projekt har stiftelsen ansvarat för anskaffningen av utrustning till den effektiverade fosforreningen och vattenverket för kostnaderna för monteringen och byggnadsarbetena. Under den andra delen av projektet, som genomförs 2017, levereras en effektiverad biologisk rening till reningsverket för att stöda fosforreningen och möjliggöra bättre kväverening. De totala kostnaderna för stiftelsens delprojekt uppgår till cirka 140 000 euro.

Fosforbelastningen på Finska viken har minskat betydligt

I ett systerprojekt till Viborg, i Gattjina i nordvästra Ryssland, renas avloppsvattnet i enlighet med Helcoms rekommendationer sedan förra hösten efter att kemisk fosforrening togs i bruk i november i fjol. Projektet i Gattjina har minskat den årliga fosforbelastningen på Finska viken med 25–30 ton. Även i Gattjina fortsätter projektet med att man inleder biologiskt avlägsnande av näringsämnen.

”Utsläppen av avloppsvatten från Viborg kommer direkt ut i Finlands östliga havsområde, så reningen av dem är till nytta för oss finländare. En ordentlig rening av stadens avloppsvatten är det effektivaste sättet att minska även den näringsbelastning som hamnar i Viborgska viken och därmed algblomningarna i Viborgs närvatten. Efter storprojektet i S:t Petersburg har stiftelsen fortsatt det systematiska arbetet med att minska den avloppsvattenbelastning på Finska viken som kommer från de övriga städerna i nordvästra Ryssland. Projekten har genomförts i storleksordning. Efter Viborg och Gattjina står staden Kingisepp vid estniska gränsen i tur”, säger Marjukka Porvari som leder stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön.

Man har lyckats minska fosforbelastningen på Finska viken betydligt under de senaste åren. ”Efter att reningen av avloppsvattnen i S:t Petersburg effektiverats och fosforläckagen från gödselfabriken Fosforit börjat ledas till rening har den årliga belastningen av eutrofierande fosfatfosfor på Finska viken gått ner med 75 procent”, konstaterar specialforskare Seppo Knuuttila vid Finlands miljöcentral (Syke).

Gemensamt projekt startade 2010

I juni 2010 undertecknades en avsiktsförklaring med Viborgs vattenverk om effektiverad fosforrening och ett genomförandeavtal om fosforreningsprov vid reningsverket. Provverksamheten genomfördes vintern 2010–2011 med utrustning som levererats av stiftelsen och finansiering från miljöministeriet i Finland. Utifrån resultaten av proven lät man göra upp en teknisk processplan och anbudshandlingar för en effektivering av fosforreningen vid Viborgs reningsverk 2011.

Våren 2012 undertecknades ett investeringsavtal med Viborgs vattenverk. Genomförandet av avtalet har emellertid fördröjts på grund av upprepade direktörsbyten vid Viborgs vattenverk och skador på reningsverkets huvudavloppsrör. I februari 2014 firades i Viborg att ett nytt uppsamlingsavlopp blivit färdigt. Därefter kunde stiftelsens projekt fortsättas med den nya ledningen för reningsverket, men utrustningsleveranserna kom igång först i år som en följd av att skatte- och tullfrihetsbesluten dragit ut på tiden.

Utöver projektet i Viborg driver stiftelsen tre andra projekt i Ryssland: projekten för rening av det kommunala avloppsvattnet i Gattjina och Kingisepp samt Udarniks hönseriprojekt i byn Pobeda.

Mer information:
Marjukka Porvari, direktör, projekten Ett Rent Östersjön
tfn: +358 41 549 1535

Tuula Putkinen, kommunikationsdirektör

tfn: + 358 400 907 809

e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

John Nurminens Stiftelse är grundad 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till fromma för Östersjön och det maritima kulturarvet. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Under åren 2005 till 2015 har John Nurminens Stiftelse startat cirka 20 Ett Rent Östersjön-projekt i nordvästra Ryssland, Polen, Baltikum och Vitryssland. Hittills har 14 av projekten avslutats och bidragit till att minska den årliga fosforbelastningen på Östersjön med över 2 000 ton. Inom Närfiskprojektet i Skärgårdshavet samt NutriTrade- och BEST-projekten som inleddes 2015 fortsätter man arbetet för att minska näringsbelastningen på havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.

www.ettrentosterjon.fi

www.johnnurmisensaatio.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit