08.06.2018

John Nurminens Stiftelses projekt SEABASED testar metoder för att minska internbelastningen i havet

I det finsk-svenska samarbetsprojektet granskas nya skyddsmetoder för havet och ett pilotprojekt med småskaliga lokala åtgärder genomförs för att minska den redan befintliga näringsbelastningen i havet liksom dämpa övergödningen i Finlands, Ålands och Sveriges kustområden. John Nurminens Stiftelse leder det nya treåriga projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) som inleddes i april 2018. Stiftelsens samarbetspartner i projektet är Egentliga Finlands NTM-central, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening samt Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Östergötland och Baltic Works Commission.

Projektet som i sin helhet har en budget på cirka 2,8 miljoner euro finansieras dels av EU:s program Interreg Central Baltic, dels med nationell medfinansiering, och stiftelsens andel är cirka 40 000 euro.

Gamla synder tynger, klimatförändringen medför nya utmaningar

De senaste åren har Östersjöns näringsbelastning från land avsevärt skurits ner. Enbart stiftelsens samarbetsprojekt har framförallt i östra delarna av Finska viken lett till att belastningen har minskat med upp till 75 procent när det gäller lösligt fosfor, som är ett av de viktigaste näringsämnena för alger och orsakar övergödning i Finska viken. Trots det är övergödningen fortfarande det mest omfattande problemet i Östersjön. Klimatförändringen förutspås framöver leda till en allt snabbare övergödning av havet eftersom större regnmängder även ökar tillflödet av näringsämnen från land ut i havet.

Till övergödningen bidrar, förutom belastningen från land, även de näringsämnen som under årtionden har hamnat på havets botten. I syrefria förhållanden frigörs från detta fosforlager sådan fosfor som fungerar som näring för algerna och som främjar övergödning. Det här fenomenet kallas för havets interna belastning.

”Stora mängder fosfor sjunker årligen till havsbottnen för att sedan frigöras tillbaka till vattnet”, säger äldre forskaren Jouni Lehtoranta vid Finlands miljöcentral SYKE, som är medlem i styrgruppen för projektet SEABASED. Enligt Lehtoranta börjar fosfor frigöras till följd av havets övergödning då det uppstår ogynnsamma sedimentförhållanden i vattenskikten nära bottnen som hindrar syretillförseln dit. ”Till exempel i små vikar kan temperaturskiktning leda till syrebrist under sommaren liksom att stora mängder fosfor frigörs från bottensedimentet till vattnet. I vikens vatten samlas rikligt med fosfor som medför lokal övergödning.”

Nya åtgärder ska komplettera de nuvarande, en grundlig utvärdering behövs

I syfte att bekämpa övergödning är det fortsättningsvis av största vikt att minska belastningen från land. Samtidigt är det dock viktigt att undersöka och kartlägga hur man kan minska de skadliga effekterna som den redan befintliga näringsbelastningen i havet ger upphov till.

För tillfället utvecklas olika metoder i syfte att minska havets interna näringslager och frisättningen av näringsämnen, men tillsvidare finns bara lite forskningsdata eller praktisk erfarenhet av hur bra de fungerar och hurdan effekt de har.

”Inom ramen för projektet SEABASED genomförs pilotprojekt med olika åtgärder som grundligt kommer att utvärderas”, säger projektchef Miina Mäki, som ansvarar för John Nurminens Stiftelses projekt SEABASED.
”I projektet kartläggs till först noggrant riskerna med de nya metoderna som är under utveckling.”
Enligt Mäki genomförs år 2019 småskaliga praktiska pilotprojekt i syfte att förbättra tillståndet i små havssänkor eller havsvikar som kommer att väljas ut till testområden.
”Samtidigt får vi värdefull information om metodernas effekter, lämplighet och kostnader. Med tanke på eventuell fortsatt användning av metoderna kommer den information som pilotprojektet och projektet i övrigt genererar att sammanställas till ett lättillgängligt och så jämförbart format som möjligt.”

”Det är oerhört viktigt att söka nya lokala lösningar för att återställa ett gott ekologiskt tillstånd i Östersjön”, tillägger biträdande professor Lena Bergström från Sverige Lantbruksuniversitet. Samtidigt bör alla åtgärder noggrant planeras och utvärderas. Den minskade näringsbelastningen förväntas vara till nytta för arter och livsmiljöer på de områden där åtgärderna testas. De fördelar som en förbättrad livsmiljö för med sig kommer även att öka invånarnas välbefinnande i de här områdena.

Åtgärder som genomförs inom projektet i form av olika pilotprojekt är bland annat att avlägsna sedimentets aktiva syreförbrukande ytskikt, ta tillvara det näringsrika bottenskiktets vatten för att återanvändas inom jordbruket och binda fosfor till havets bottensediment med hjälp av kalkstensbaserat naturmaterial. Dessutom planeras på Åland konceptet habitatbank för kustvatten i syfte att framöver vara en lokal skyddsmetod för havet och som även kan tillämpas på andra havsområden.

Projektet i korthet:

Avsikten med projektet SEABASED (Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska övergödningens effekter på Östersjön. I projektet utvärderas de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra havsområdets tillstånd genom att minska havets interna belastning. En del av åtgärderna stöder även cirkulationsekonomin eftersom näringsämnen från havet återanvänds på land. Inom ramen för projektet genomförs även pilotprojekt med utvalda åtgärder i kustområdet. Avsikten med projektet är att främja en öppen dialog mellan olika samhälleliga aktörer när det gäller åtgärdernas fördelar och risker samt huruvida dessa åtgärder lämpar sig för Östersjön. John Nurminens Stiftelse leder projektet, och samarbetspartner i projektet är Egentliga Finlands NTM-central, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening samt Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Östergötland och Baltic Works Commission. EU-programmet Interreg Central Baltic delfinansierar projektet som i sin helhet har en budget på cirka 2,8 miljoner euro.

Mer information

Projektchef Miina Mäki
John Nurminens Stiftelse
Tfn + 358 (0)50 576 3298
e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Målet för stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön är att förbättra Östersjöns tillstånd med hjälp av sådana konkreta åtgärder som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.
www.johnnurmisensaatio.fi/sv

 

Projektets alla samarbetspartner:

Janne Suomela
Egentliga Finlands NTM-central
Tfn +358 (0)295 022 921
08fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi

Projektkoordinator Annica Brink
Ålands landskapsregering
Tfn +358 (0)18 25542
e-post: fornamn.efternamn@regering.ax

Rosita Broström
Ålands fiskodlarförening
fornamn.efternamn@fiskodlarna.ax

Sven Blomqvist
Stockholms universitet
fornamn.efternamn@su.se

Bengt Simonsson
Baltic Works Commission
fornamn.efternamn@teknikmarknad.se

Sabina Hoppe
Länsstyrelsen i Östergötland
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit