10.07.2019

Langh-företagen stöder John Nurminens Stiftelses arbete för Östersjön

Langh-företagen har blivit samarbetspartner med John Nurminens Stiftelse och de stöder stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön. Utöver stödet strävar Langh-företagen i sin dagliga verksamhet efter att minska miljöbelastningen och utveckla lösningar och metoder för att skydda miljön.

”Östersjöns välbefinnande har alltid varit nära hjärtat hos alla Langh-företag. Vi vill stödja det värdefulla naturvårdsarbete som John Nurminens Stiftelse gör, eftersom vi anser att stiftelsens arbete är konkret och att goda resultat har uppnåtts för Östersjön. Vi förväntar oss ett givande och långvarigt samarbete”, säger Linda Langh, VD för Industri- och fartygssanering Hans Langh.

Målet för John Nurminens Stiftelse är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. För att uppnå detta mål minskar stiftelsens projekt utsläppen av näringsämnen från bland annat städer, industrier och jordbruket i hela avrinningsområdet vid Östersjön.

En pionjär för hållbar utveckling inom sjöfart

Kärnan i Langh Techs affärsverksamhet är miljöskydd, eftersom avgasrenare som företaget utvecklar minskar svavelhalten i enlighet med de gränser som fastställts av internationella sjöfartsorganisationen IMO. Avgasrenaren kombinerad med vattenreningsenheten som Langh Tech har utvecklat, säkerställer att det smutsiga tvättvattnet kan rengöras i en sluten krets ombord på fartyget och avfallet transporteras i fast form till en anläggning för farligt avfall på land. Rederiet Langh Ships fem egna fraktfartyg utrustades redan år 2013 med avgasrenarer i slutna kretsar.

Utöver avfall från avgasrening samlar man på de Langh Ships fartyg, som besökerl Helsingfors, in även avloppsvatten, såsom toalettavloppsvatten, och fraktar det till mottagningen vid hamnen i Nordsjö.

“För närvarande får fraktfartyg släppa ut avloppsvattnet i havet, men Langh Ship har velat förhindra eutrofieringen av Östersjön och har därför frivilligt i många år nu fraktat avloppsvattnet till land”, berättar Linda Langh.

Industri- och fartygssanering Hans Langh erbjuder rengöringstjänster för aktörer inom sjöfart, industri och byggnadsbranschen. Företaget har haft ett giltigt ISO 14001-miljöcertifikat i nästan 20 år och företaget samarbetar med olika myndigheter för att säkerställa att alla tänkbara miljöfrågor uppmärksammas.

”Langh-bolagen arbetar på många sätt för miljön och Östersjön. Det är fint att stiftelsen får stöd av någon som, både i sin egen verksamhet och genom sina innovationer, bidrar till en hållbar utveckling av sjöfarten”, säger Marjukka Porvari, direktör för John Nurminens Stiftelses projekt Ett rent Östersjön.

Mer information:

Linda Langh
Verkställande direktör, Industri- och fartygssanering Hans Langh
linda.langh (snabel-a) langh.fi
tfn 040-579 7783

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Langh-bolagen
Till Langh-bolagen hör bland andra tillverkaren av avgasrenare, Langh Tech Oy Ab, rederiet Langh Ship Oy Ab, Industri-  och fartygssanering Hans Langh samt Langh Group Oy AB som äger specialcontainrar. Langh-bolagens huvudkontor ligger i Pikis och bolagens verksamhet är starkt knuten till sjöfart. 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit