11.03.2011

Onninen Oy donerar utrustning värd över 100 000 euro till John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt

Onninen Oy och John Nurminens Stiftelse har undertecknat ett tvåårigt avtal om understöd av Stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt.

Enligt avtalet förbinder sig Onninen till att donera utrustning till Stiftelsens pågående fosforreningsprojekt vid vattenverken i ryska Gattjina och Viborg. Onninen kommer att leverera utrustning till ett värde av minst 50 000 euro till Stiftelsens projekt i Viborg under år 2011 och till ett värde av minst 50 000 euro till projektet i Gattjina under år 2012.

I anslutning till projekten har Stiftelsen beställt en teknisk utredning om fosforreningens effektivering vid vattenverken i Viborg och Gattjina år 2011. Utredningen behandlar kostnadseffektiva investeringar för att minska mängden fosfor som rinner ut från vattenverken till en nivå som understiger Helsingforskommissionens (HELCOM:s) rekommendation*. Den tekniska utredningen innehåller även en detaljerad plan och utrustningsförteckning för fosforreningsinvesteringarna vid vattenverken.

“Onninen vill främja Östersjöskyddet och ta ett konkret miljöansvar för närområdena. Vi utsåg John Nurminens Stiftelse till mottagare av vårt understöd eftersom deras projekt lägger stor vikt vid mätbara resultat med kostnadseffektiva medel. Östersjön är ett naturligt val för oss, eftersom Onninens alla verksamhetsländer förutom Kazakstan ligger vid Östersjöns avrinningsområde”, säger Onninen styrelseordförande, bergsråd Maarit Toivanen-Koivisto.

“Onninen är först med att donera utrustning till våra projekt vid vattenverken. Den här typen av stöd är ytterst värdefullt, eftersom det kan riktas direkt mot redan pågående projekt. Den årliga fosforbelastningen av Östersjön minskar med cirka 80 ton tack vare effektiviseringen av fosforreningen i Viborg och Gattjina”, säger John Nurminens stiftelses styrelseordförande, sjöfartsråd Juha Nurminen.

Under 2011 får vattenverket i Viborg en permanent anläggning för fosforrening i stället för en tillfällig anläggning som levererats av John Nurminens Stiftelse. Enligt en avsiktsförklaring mellan John Nurminens stiftelse och vattenverket i Viborg kommer Stiftelsen att leverera nödvändig utrustning till anläggningen, medan Viborgs vattenverk står för byggnadsarbetet. En detaljerad utrustningsförteckning har inte ännu utarbetats, men i förteckningen ingår sannolikt matar- och transportpumpar, tömningspumpar, rör, ventiler, ytnivå- och strömningsmätare, filter, blandare, fosforanalysatorer samt pumpar och rör för provtagning.

Stiftelsen har också ingått en avsiktsförklaring om effektiviserad fosforrening med vattenverket i Gattjina, enligt vilket Stiftelsen levererar utrustningen och vattenverket står för byggnadsarbetet. En detaljerad utrustningslista utarbetas under 2011. Utrustningen införskaffas och installeras emellertid först år 2012, eftersom reningsverkets sandseparering och harpning förnyas under år 2011.

Onninens affärsverksamhet är starkt bunden till vatten och energi. Vatten, energi och ekologiska produkter spelar en väsentlig roll inom största delen av bolagets kundsegment. Miljöaspekten har en mycket framträdande roll inom Infra-segmentet, som betjänar företag och allmännyttiga ämbetsverk som bygger upp och upprätthåller samhällets infrastruktur.

I och med avtalet som undertecknas inom de närmaste veckorna blir Onninen en av John Nurminens Stiftelses huvudsakliga samarbetspartner. Övriga huvudsakliga samarbetspartners för Stiftelsen är Fortum, Sanoma, Nokia, Finlands miljöministerium, EU:s Östersjöprogram, Trafikverket och Capgemini.

*HELCOM:s rekommendation för fosforhalten i utflödet från vattenreningen är 0,5 mg fosfor/liter.

Ytterligare information:

Onninen Oy
Kommunikationsdirektör Kai Puustinen
Telefon 040 776 70 68
kai.puustinen@onninen.com

John Nurminens Stiftelse
Ombudsman Erik Båsk
Telefon +358 40 825 8071
erik.bask@jnfoundation.fi

John Nurminens Stiftelse
Kommunikationschef Tuula Putkinen
Telefon 0400 907 809
tuula.putkinen@jnfoundation.fi

Onninen Oy

Onninen erbjuder heltäckande materialservice för entreprenörer, industri, offentliga organisationer och återförsäljare av tekniska produkter. Vi är ett familjebolag som har funnits i branschen sedan år 1913. Onninen har totalt 3 000 medarbetare i Finland, Sverige, Norge, Polen, Ryssland, Baltikum och Kazakstan. År 2010 uppgick vår omsättning till 1,4 miljarder euro.

John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt förbättrar Östersjöns tillstånd. Eutrofieringsprojekten siktar på en årlig minskning av fosforutsläpp med 2 500 ton fram till år 2015, vilket är en sjättedel av HELCOM:s mål för fosforreduktionen i Östersjön. Projektet Tankerskydd går ut på att minska risken för stora oljeolyckor genom att år 2013 införa navigeringstjänsten ENSI på alla tankfartyg som trafikerar Finska viken. Stiftelsen finansierar sin verksamhet uteslutande med donationsmedel. www.ettrentostersjon.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit