19.03.2020

Pilotprojektet för återvinning av gödsel i Satakunta börjar – HKScan, Raisio och John Nurminens Stiftelse förbättrar utnyttjandet av näringsämnena i gödsel ett i nytt samprojekt

HKScans nätverk Agrofood Ecosystem®, företagets avtalsproducent av svinkött Emomylly Oy, Raisio och John Nurminens Stiftelse har avtalat om samarbete i syfte att förbättra den regionala näringsbalansen inom livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön. Detta görs genom att näringsämnen från bearbetad gödsel, särskilt fosfor, överförs från områden med näringsöverskott från husdjursproduktion till områden med näringsunderskott för växtproduktion.

Inom husdjursproduktion uppkommer ett överskott av gödsel, vilket är ett problem för många gårdar som producerar kött. Transport och spridning av flytgödsel kan utföras kostnadseffektivt endast på åkrar som ligger på kort avstånd. När gödseln bearbetas så att de värdefulla näringsämnena i den finns kvar, kan området för spridning av gödsel utvidgas till åkerskift som har låga fosfornivåer och ligger längre bort. Jordmånen på sådana åkrar har inte bara nytta av fosforn, men också av det organiska material som kommer med gödseln.

”När näringsämnen utnyttjas effektivt och används på ett balanserat sätt i området, uppnås betydande positiva miljöeffekter, till exempel genom att avrinningsrisken och näringsbelastningen av vattendragen minskar avsevärt”, säger direktör Ulf Jahnsson, som ansvarar för strategiska projekt inom primärproduktion på HKScan. ”Vi fortsätter vårt arbete med att bygga nätverket Agrofood Ecosystem® i HKScan. Det projekt som nu inleds utvidgar samarbetet inom återvinning av gödsel från fjäderfägårdar till svingårdar.”

Stark satsning på att minska miljöverkningarna

Från HKScans produktionskedja för griskött har Emomylly Oy, som utvecklar sin egen gödselbehandling, valts ut till projektets pilotskede. Företaget ägs av sju av HKScans avtalsgårdar för svinkött, och det fungerar efter en satellitprincip som en sammanslutning för de medverkande gårdarna. Företaget har redan tidigare utvecklat produktion av biogas som bygger på fortsatt behandling av gödsel. Produktionen täcker en betydande del av företagets eget behov. Dessutom har företagets användning av andra former av bionenergi ökat kraftigt.

”Vi på Emomylly gör stora satsningar på att minska svinköttsproduktionens miljöpåverkan. En åtgärd är separering av flytgödsel, vilket minskar mängden vatten i gödseln betydligt. Den fasta separeringsprodukten transporteras till en samarbetspartners åkerskift som har ett underskott på fosfor”, berättar Heikki Sampolahti på Emomylly Oy.

Åtgärderna främjar den cirkulära ekonomin och en god status för vattendragen och jordmånen. De har dessutom en positiv inverkan på klimatet.

John Nurminen Stiftelsen stödjer genomförandet av pilotprojektet för återvinning av gödsel i Satakunta – samarbetet med jordbrukare och producenter har nyckelposition

John Nurminens Stiftelse är känd för dess arbete för skyddet av Östersjön och dess kulturarv. Stiftelsen har startat projektet och deltar i det genom att täcka kostnaderna för transport och spridning av gödsel med ett så kallat fosforflyttningsstöd.

Största delen av den näringsbelastning som kommer från land ut i Östersjön och eutrofierar havet härstammar från jordbruket. Stiftelsen har tidigare varit med om att främja gipsbehandling av åkrar i Savijoki i Lundo samt längs Vanda å, där ett gipsprojekt som omfattar 3 500 hektar pågår just nu. Metoden har visat sig vara effektiv och snabb. ”Effektiva första hjälpen-åtgärder, till exempel gips, behövs för vattenskyddet inom jordbruket, men vi vill också delta i arbetet med att utveckla lösningar på den höga näringsbelastningens orsak, som i Sydvästra Finland är att djurproduktionen koncentreras till vissa områden”, konstaterar stiftelsens ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt.

Under tre år kommer projektet att överföra totalt 7 500 kg gödselfosfor från en koncentration av djurproduktion med näringsöverskott, Vittis i Satakunta, till ett odlingsområde med näringsunderskott i Birkaland. Syftet är att producera lokala miljöfördelar genom att både vattendrag och jordmånen får bättre miljöstatus, samt genom att minska näringsbelastningen i Bottenhavet. Dessutom är syftet att ta fram information och verksamhetsmodeller för att förbättra näringsbalansen inom djurproduktionen i hela Finland.

”Lantbrukarna producerar livsmedel till alla finländare, och det är ytterst värdefullt för oss alla. Samtidigt är det avsevärt svårare att hantera den diffusa belastningen från jordbruket än punktbelastningen från städerna och industrin, som man lyckats minska avsevärt. I Finland står jordbruket för cirka 70 procent av den totala belastningen av fosfor från mänsklig verksamhet i Östersjön, och klimatförändringen kommer att öka avrinningen av näringsämnen ytterligare. För att Östersjön ska ha hopp, gäller det att ingripa i den grundläggande orsaken till belastningen på systemnivå. Verksamhetsmodellen för pilotprojektet för återvinning av gödsel i Satakunta har skapats på producenternas förslag. Vi hoppas att den information och erfarenhet som erhålls i projektet gör det möjligt att lansera liknande verksamhet även i större utsträckning i Finland – tillsammans med jordbrukare och producenter, säger Marjukka Porvari, direktör för stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt.

Raisiokoncernen arbetar för klimatsmart spannmålsproduktion

Åkerns bördighet och jordmånens näringsbalans har avgörande betydelse inom ansvarsfull spannmålsodling. ”Att använda organiska gödselmedel är ett sätt att hantera spannmålsodlingens klimatpåverkan. Vi erbjuder Raisios avtalsodlare möjlighet att delta i pilotprojektet för återvinning av gödsel i Satakunta och att få stöd för transporten av gödsel”, säger Minna Oravuo, som är spannmålschef på Raisio.

Användningen av gödsel som gödselmedel stödjer åkerns bördighet och kolbindningen vid spannmålsodling. De finländska jordbrukarnas intresse för att minska livsmedelsproduktionens klimatpåverkan har vuxit snabbt och de vill hitta hållbara lösningar för odling.

Mer information:

Ulf Jahnsson
Direktör med ansvar för strategiska projekt inom primärproduktion på HKScan
tfn 0400 784 193

Heikki Sampolahti
Emomylly Oy
tfn 040 861 7799

Marjukka Porvari
Direktör, Projekten Ett Rent Östersjön, John Nurminens Stiftelse
tfn 041 549 1535
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Minna Oravuo
Spannmålschef, Raisiokoncernen
tfn 044 371 2718

HKScan Media Service Desk
tfn 010 570 5700
communications(at)hkscan.com

HKScan har som mål är att växa till en mångsidig livsmedelsleverantör. Med över hundra års erfarenhet tillgodoser vi konsumenternas och kundernas behov och tillreder smakande och hälsosam mat som producerats på ett hållbart sätt. För oss på HKScan betyder ansvar bland annat att vi utvecklar livsmedelsproduktionen genom hela värdekedjan, från gårdarna till konsumenterna. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi har nästan 7 000 proffs i vår tjänst. De säkerställer ett mer välsmakande liv – i dag och i morgon. I vårt mångsidiga produktsortiment finns fjäderfä-, svin- och nötkött samt köttprodukter och måltider. Våra starka varumärken är HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® och Rose®.  HKScan är börsnoterat. År 2019 utgjorde bolagets omsättning 1,7 miljarder euro. www.hkscan.com

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Raisio är ett internationellt företag specialiserat på hälsosamma och ansvarsfullt producerade livsmedel. Våra välkända varumärken inkluderar till exempel Benecol, Elovena, Nalle och Sunnuntai. I Raisios produktsortiment ligger fokus på välbefinnande, hälsa, god smak och hållbar utveckling. Vår starka kompetens och entusiasm för att utveckla nyheter säkerställer vår lönsamma tillväxt. Raisios aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. År 2019 utgjorde koncernens omsättning 236 miljoner euro och rörelseresultat 27 miljoner euro. Vår mat är bra för Hälsan, Hjärtat och Jorden. Mer information om Raisio finns på adressen www.raisio.com

Mer information om HKScans nätverk Agrofood Ecosystem

Mot alltmer ansvarsfull livsmedelsproduktion med nätverket Agrofood Ecosystem

Hösten 2019 började HKScan bygga nätverket Agrofood Ecosystem i Finland. Målet är effektivare hantering av värdekedjan för livsmedel och alltmer ansvarsfull livsmedelsproduktion. HKScan bygger ett nätverk där det är möjligt att samla kunskaperna, kunnandet och de bästa förfarandena och använda dem i stor omfattning för kundernas och konsumenternas behov på HKScans marknadsområden. Målen för utvecklingsarbetet är att främja köttkedjans hållbarhet och öka dess öppenhet samt att förbättra produktiviteten och säkerställa konkurrenskraften hos aktörerna i livsmedelskedjan. Inom primärproduktionen utvecklar nätverket inhemsk produktion av proteingrödor, energieffektivitet, förbättring av åkermarkens bördighet och optimerad tillförsel av näring till grödorna. Utvecklingen av HKScans nätverk Agrofood Ecosystem ingår i Business Finlands program Food from Finland.

Ansvarsfullt producerad mat med gott samvete

HKScan bedriver ett brett samarbete för att minska företagets miljöpåverkan och för att främja hållbar användning av naturresurserna. Centrala mål för HKScans hållbarhetsarbete är att tillgodose konsumenternas och kundernas behov med hälsosamma, högklassiga och välsmakande produkter som producerats på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt för HKScan att konsumenterna med gott samvete får äta kött och köttprodukter som fötts upp lokalt och producerats på ett ansvarsfullt sätt.

Mer om ämnet (på finska):

4.2.2020: Biolan går med i HKScans nätverk Agrofood Ecosystem®

14.11.2019: Finländska Kariniemis® kyckling det bästa valet för miljön

25.9.2019: HKScan bygger ett Agrofood-ekosystem som nästa utvecklingssteg inom avtalsproduktionen av kött

10.9.2019: VTT beräknade Rybsgrisens® koldioxidavtryck från gården till produktionsanläggningen

Foto: Roni Lehti.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit