30.11.2011

PRESTO-projekt inleds för att påskynda en effektiv hantering av avloppsvatten i Vitryssland

260_Prestologo_pieniEtt nytt gemensamt projekt för Östersjöregionen har som mål att i fyra vitryska städer minska den årliga fosforbelastningen som eutrofierar vattendragen med 500 ton

I dag är det dags för det officiella startskottet för PRESTO-projektet (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) i Minsk i Vitryssland. För att fira projektstarten samlas de medverkande samarbetspartnerna i Minsk i Vitryssland tillsammans med representanterna för avloppsvattensektorn i Vitryssland samt flera andra länder kring Östersjön. Syftet med tillställningen är att berätta om eutrofiering av Östersjön och inre vattenvägar samt presentera kostnadseffektiva lösningar för att eliminera problemet. Efter festseminariet inleds den första utbildningsdelen inom PRESTO-projektet som handlar om rening av avloppsvatten.

Målet med PRESTO-projektet är att åstadkomma en märkbart positiv miljöeffekt genom att stötta fyra vitryska städer med att uppnå den nivå som HELCOM* har satt för avskiljning av näringsämnen från avloppsvatten. Inom PRESTO-projektet har avloppsreningsverken i Baranovitš, Grodno, Molodetšno och Vitebsk investerat 500 000 euro var i effektiverad avskiljning av näringsämnen. I och med en fosforrening som motsvarar HELCOMs rekommendation kan man uppnå till och med en årlig minskning på 500 ton fosfor före 2014. Det är en betydelsefull prestation och motsvarar nästan en tredjedel av hela Vitrysslands fosforminskningspotential.

Mikhail Durkin från HELCOM konstaterar: ”Åtgärderna i Vitryssland är kritiska med tanke på situationen i Östersjön. Regeringen i Vitryssland bekräftade sin fasta vilja at följa HELCOMs rekommendationer under 2010. 2007 uppskattades den årliga fosforbelastningen i Östersjön vara omkring 36 000 ton. Då satte HELCOM som mål att nästan halvera denna belastning. Det saknas fortfarande 9 000 ton fosfor till målet, varav en femtedel skulle kunna skäras ned med åtgärder i Vitryssland. Nedskärningen av belastningen från näringsämnena i Vitryssland motiverar även de länder som ligger vid flodernas nedre lopp att förbättra sin hantering av avloppsvatten. I Östersjöregionen har det aldrig tidigare genomförts något projekt i denna skala vid dessa tre viktiga europeiska floders övre lopp.”

Union of the Baltic Cities (UBC) har det övergripande ansvaret över koordinering av projektet. John Nurminens Stiftelse ansvarar för investeringsdelen i PRESTO-projektet. Investeringar görs på basis av tekniska utredningar initierade av stiftelsen. Stiftelsen följer upp förverkligandet av investeringarna. Utöver investeringar i konkret utrustning är det en viktig målsättning för PRESTO-projektet att utbilda de vitryska avloppsvatteningenjörerna och öka kunskaperna i avskiljning av näringsämnen. Utbildningsdelen leds av Berlins tekniska universitet. I utbildningsdelen deltar utöver de avloppsreningsverk som gör investeringar även avloppsreningsverken i Brest, Lida, Polotsk och Slonim samt tekniska högskolor och planeringsinstitut i Vitryssland. Avloppsreningsverken i Daugavpils i Lettland och Kaunas i Litauen medverkar i PRESTO-projektet och delar med sig av sina egna erfarenheter av modernisering av avloppsreningsverk.

Mikko Jokinen, ordförande i UBC-kommissionen, konstaterar: ”I PRESTO-projektet fortsätter vi det goda samarbetet med John Nurminens Stiftelse som inleddes 2009 kring PURE-projektet (Project on Urban Reduction of Eutrophication). Båda projekten bidrar med tekniska förbättringar till hantering av avloppsvatten och därmed förbättrar levnadsförhållandena för medborgarna i projektstäderna och -länderna. PRESTO främjar dessutom informationsutbyte mellan avloppsvatteningenjörerna i de baltiska länderna och Vitryssland. Med hjälp av olika forum och utbildningar ökar det dessutom medvetenheten och förmågan att ta tag i eutrofiering och andra miljöproblem.”

Juha Nurminen, styrelseordförande i John Nurminens Stiftelse, konstaterar: ”PRESTO är för oss och för våra samarbetspartner det första projektet i Vitryssland i den här omfattningen. I projektet tillämpar vi lärdomar från nordvästra Ryssland och särskilt från S:t Petersburg. PURE-projektet har sedan tidigare gett oss erfarenhet av ett gott samarbete med UBC. PRESTO-projektet visar att aktörerna inom den offentliga och privata sektorn kan genom att utnyttja sin expertis agera för ett gemensamt mål. Målet är konkret och slutresultatet innebär en betydelsefull förbättring i miljöns tillstånd.”
EU:s Östersjöprogram godkände PRESTO-projektet i juni 2011. Den totala budgeten för projektet är 4,55 miljoner euro varav 2 miljoner euro är de direkta investeringarna i avloppsreningsverken för avskiljning av näringsämnen. EU finansierar merparten av projektet: finansieringen täcker 75‒90 % av samarbetspartners omkostnader för projektet (beroende på i vilket land samarbetspartnern är verksam). Miljöministeriet i Finland bidrar dessutom med sammanlagt 185 000 euro till de finländska samarbetspartnerna John Nurminens Stiftelse och UBC, vilket täcker merparten av dessa två samarbetspartners egna kostnader.

Biträdande avdelningschef på kommunministeriet i Vitryssland Tatjana Meleshko konstaterar: ”PRESTO-projektet har stor betydelse för Vitryssland. Genom att delta i projektet får de vitryska sakkunniga en unik möjlighet att bekanta sig med den moderna västerländska tekniken inom avloppsvattenhantering och avskiljning av näringsämnen. Samarbetet med våra europeiska kompanjoner ger oss samtidigt vetenskaplig och praktisk information om kommunal rening av avloppsvatten. Den know-how vi får i PRESTO-projektet hjälper oss även i framtiden att förbättra tekniken inom rening av avloppsvatten i Vitryssland.”

Mer om PRESTO-projektet på www.prestobalticsea.eu/index.php/pr:home

*Östersjöns skyddskommission HELCOMs rekommendation för fosfornivån i det utgående avloppsvattnet från avloppsreningsverket är 0,5 mg/l. Rekommendationen för kvävenivån är 10 mg/l för avloppsreningsverk med en avloppsvattenmängd motsvarande ett invånarantal som överstiger 100 000 personer. http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/

Ytterligare information:
Marjukka Porvari
Direktör, Eutrofieringsprojekten
John Nurminens Stiftelse
Tfn: +358 41 549 1535
E-post: förnamn.efternamn@jnfoundation.fi
Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
Tfn: +358 400 907 809
E-post: förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

Pekka Salminen
Projektkoordinator
Union of the Baltic Cities Commission on Environment Secretariat
Tfn: +358 44 9075999
E-post: förnamn.efternamn@ubc.net

En del av Vitryssland ligger i Östersjöns avrinningsområde. Belastningen av näringsämnen från Vitryssland hamnar i Östersjön via tre rutter: Via Wisła som flyter genom Polen, Njemen som flyter genom Litauen och bildar gränsen mellan Lettland och Kaliningradområdet och Daugava som flyter genom Lettland. Landets reningsverksinfrastruktur byggdes under sovjettiden, och näringsämnena avskiljs i dagsläget inte effektivt. Östersjöns skyddskommission HELCOM har uppskattat att man genom att effektivisera avskiljningen av näringsämnena i Vitryssland kunde minska mängden fosfor som hamnar i Östersjön med upp till 1 500 ton.
Projektet Ett Rent Östersjön som drivs av John Nurminens Stiftelse förbättrar Östersjöns tillstånd. Eutrofieringsprojekten har som mål att uppnå en årlig minskning av fosforutsläppen på 2 500 ton före 2015. Projektet Tankerskydd har som mål att minska risken för oljeolyckor genom att under 2013 introducera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankfartyg som trafikerar på Finska viken. Stiftelsen finansierar sin verksamhet med privata donationsmedel och med offentlig finansiering.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit