Gipsprojektet för Vanda å

Syftet för projektet är att behandla 3 500 hektar åker med gips år 2018–2020 och försnabba ibruktagningen av gips i hela avrinningsområdet för Östersjön. Gipsbehandling minskar erosionen och innebär en omedelbar minskning av den eutrofierande fosforbelastningen på vattendragen.

Mål
Mål
3500 hektar åkrar behandlad med gips
Tidsplan
Tidsplan
2018
2020
Status
Status
3200 hektar åkrar behandlad med gips

Inom ramen för gipsprojektet för Vanda å behandlas under åren 2018–2020 närmare 3500 hektar åkrar vid Vanda å med gips. Åtgärden minskar belastningen av närings- och fasta ämnen i Vanda å och Finska viken och förbättrar därmed vattendragens ekologiska tillstånd och rekreationsvärde. Gipsbehandling av åkrar har redan undersökts i flera forskningsprojekt samt testats i stor skala i pilotförsöken i Lundo och Pemar, som genomfördes av SAVE-projektet vilket finansierades av miljöministeriet samt NutriTrade-projektet vilket finansierades av programmet EU Interreg Central Baltic.

Gipskulle i vid ett gipsspridningsevenemang i Nurmijärvi 27.9.2019. Bild: Ilkka Vuorinen

 

Gipsprojektet för Vanda å genomförs av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral. Projektet finansieras av stiftelsens privata donatorer, Euroclear, Yara samt miljöministeriet inom ramen för åtgärder i åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltning och miljöministeriets spetsprojekt ” Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts”.

 • Förutom minskningen av fosforbelastningen är syftet även att göra vattendragen klarare genom att minska avrinningen av fasta ämnen.
 • Ett projekt som är synligt i ett rekreationsområde som är viktigt för många huvudstadsbor och i forellvatten.
 • Syftet är att behandla med gips upp till 3500 hektar åker under åren 2018–2020.
 • Vid behandlingen sprids fyra ton jordförbättrande gips på en hektar. Gipset eller kalciumsulfatet löses upp i åkerjorden, förbättrar dess uppbyggnad och främjar fosforns bindning vid jordpartiklarna. Erosionen samt utsköljningen av fosfor och organiskt kol minskar, vilket gör det utrinnande vattnet klarare och hindrar eutrofiering av vattendragen. Fosfor bevaras ändå i jorden i en form som är användbar för växterna.
 • Den borttagna fosformängden uppskattas till ca tio ton på fem år. Belastningen av fasta ämnen som gör vattnet grumligt minskar under samma tid med fem miljoner kilo.
 • Projektet samordnas av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral. Gipsbehandlingen utförs av de lokala jordbrukarna.
 • Till projektet har erhållits en finansiering på 740 000 euro genom John Nurminens Stiftelse av privata donatorer och 375 000 euro av miljöministeriet. Dessutom bidrar organisationer som deltar i projektet med ungefär 57 000 euro.
 • Till gipsbehandlingen har sökts finansiering även via gräsrotsfinansieringskampanjen Nutribute, https://www.nutribute.org/campaigns/Vanda joen-kipsihanke-2018

Projektfaser

Gipsprojektet för Vanda å minskar avrinningen av näringsämnen från närmare 3 500 hektar åkermark med hjälp av jordförbättringsgips. Dessutom testas gipsbehandling i Borgå ås avrinningsområde. Nedan aktuell information om framstegen inom projekten:

2020

 • Mätningen av avrinningsvattnets kvalitet och mängd fortsatte vid mätpunkten i Lepsämä å. Gipsen konstaterades minska belastningen av fast material och fosfor även under de varma och regniga och därigenom mycket belastande omständigheterna i början av 2020.
 • Matias Hyrskys pro gradu-avhandling som bygger på undersökningar av fiskbestånd som gjorts i projektet offentliggjordes i publikationsserien för Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen (VHVSY).
 • Under första halvåret 2020 finslipade projektkonsortiet verksamhetsmodellen för gipsbehandling med hjälp av en responsenkät och kartlade jordbrukare som är intresserade att delta. På grund av coronaviruspandemin genomfördes gårdsbesöken med hjälp av distansförbindelser.
 • I april fick projektet ta emot den glada nyheten att Yara beslutat att donera den gips som behövs för gipsbehandlingen i höst. Läs mer om nyheten.
 • Fram till sommaren undertecknades avtal om spridning av gips på ca 820 hektar
 • Som en nyhet testades också spridning av naturlig gips på fyra ekologiska jordbrukares åkrar.

2019

 • I början av 2019 inleder vi åtgärder för att utöka området för gipsspridning vid Vanda å.
 • Vi bjöd in jordbrukare för ett informationsmöte om gipsprojektet vid Vanda ås avrinningsområdei Nurmijärvi torsdagen den 28 mars
 • 45 miljoner euro beviljades till Miljöministeriets program för effektiviserat vattenskydd. Mer än hälften av finansieringen inom programmet ska användas för vattenskydd inom jordbruket, främst till gipsspridning på åkrarna i Skärgårdshavets avrinningsområde. Läs mer på Miljöministeriets websida.
 • Yara deltar i skyddet av Östersjön genom att donera gips för 2 500 hektar åkermark till gipsprojektet för Vanda å. Läs mer.
 • Euroclear Finland beslutade att gå med i räddningsstyrkorna vid Östersjön genom att donera 25 000 euro till gipsprojektet för Vanda å. Läs mer.
 • Över 50 odlare deltog i gipsprojektet och gipsen spreds på 2130 hektar åkrar.
 • Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd fick mer finansiering från riksdagen. Se på miljöministeriets video för mer information om programmet.

2018

 • I april höll vi ett informationsmöte för MTK-medlemmar i Nurmijärvi samt för regionens kommuner och andra centrala intressenter. Gipsbehandlingen väckte stort intresse och vi fick värdefulla kontakter och tips för att genomföra projekten.
 • I maj-juni ingicks avtal om gipsspridning med sammanlagt 28 odlare. Juha Helenius från ProAgria besökte gårdarna och kom överens om detaljer kring gipsens spridning. 23 odlare med åkrar vid Vanda å och 5 vid Borgå å gick med i projektet. Därtill har vi antecknat flera gårdar som kan ta emot gips på hösten 2019. Den gipsbehandlade arealen vid Vanda å uppgår till 1 080 ha och vid Borgå å till 73 ha.
 • I juni fick projektet för Vanda å positivt beslut på sin ansökan om att ingå i miljöministeriets spetsprojekt. Det innebär att projektet utöver privat finansiering också genomförs med offentliga medel (se meddelandet https://www.johnnurmisensaatio.fi/sv/john-nurminens-stiftelse-samlade-over-en-miljon-euro-till-gipsbehandling-av-akrar-vid-vanda-a-de-forsta-atgarderna-redan-i-host/).
 • Vi önskar också få bidrag från allmänheten för att rädda Vanda å, så en massfinansieringskampanj har inletts för projektet (https://www.nutribute.org/campaigns/vantaanjoen-kipsihanke-2018). Varje hundring donerad till projektet ökar det gipsbehandlade området med nästan en halv hektar och minskar fosforbelastningen med 1,4 kilo! Samtidigt minskar också belastningen av fasta ämnen, vilket förbättrar livsmiljön för organismerna i Vanda å.
 • Gipsbehandlingen av åkrar vid Borgå å finansieras av Borgå vatten som neutraliserar sitt näringsfotspår genom att stödja projektet (se meddelande https://www.johnnurmisensaatio.fi/sv/porvoon-vesi-tukemaan-peltojen-kipsikasittelya-porvoonjoen-alueella/ ).
 • De första gipslasterna for iväg från Yaras gödselfabrik i Siilinjärvi i mitten av juli, men de brådaste veckorna infaller senare. Gipsen sprids ut på åkrarna efter skörden.

Tack till alla som stött och gått med i projekten!

Forskaren Pasi Valkama från Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen visar hur gipsen påverkar vattens grumlighet.

Mer information:

John Nurminens Stiftelse
Marjukka Porvari, direktör för Projekten Ett Rent Östersjön
tfn 041 5491535,
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Projektchef Anna Saarentaus,
tfn 040 7190208,
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi
www.johnnurmisensaatio.fi/sv/gipsprojektet_for_vanda_a

Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf
Verkställande direktör Anu Oksanen,
tfn 050 3726 018,
anu.oksanen(at)vesiensuojelu.fi

Forskare Pasi Valkama,
tfn 044 767 1394,
pasi.valkama(at) vesiensuojelu.fi
http://www.vhvsy.fi

Helsingfors universitet
Professor Markku Ollikainen,
tfn 02941 58065,
markku.ollikainen(at)helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

Finlands miljöcentral
Specialforskare Petri Ekholm,
tfn 0295 251102,
petri.ekholm(at)syke.fi
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

Miljöministeriet
Miljöråd Laura Saijonmaa,
tfn 0295250261,
laura.saijonmaa(at)ym.fi
www.ym.fi/vesienjamerenhoito

Gipsprojektet för Vanda å

Övriga nyheter och artikel på gipsbehandlingen

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit