11.01.2016

SLU upphandlar blåmusslor i Östersjön

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) upphandlar odling och skörd av blåmusslor i Östersjön, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade.
Syftet är att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.

Musslor tar upp kväve och fosfor från vattnet. Genom att skörda musslor kan denna ekosystemtjänst tillvaratas: skörden kan då bidra till att minska övergödningen i Östersjön. SLU:s upphandling rör själva ekosystemtjänsten, dvs. upptag av kväve och fosfor, genom ersättning för skörd av musslor i Östersjön. SLU kommer alltså inte att köpa själva musslorna, utan dessa behåller odlaren äganderätten till.

I projektet NutriTrade kommer det att göras mätningar av närsaltsinnehållet i upptagna musslor, och utredningar av vissa andra miljöeffekter i området. Om metoden med musselodling visar sig lyckad kan det i förlängningen finnas intresse hos myndigheter med ansvar för Östersjöns miljö att undersöka möjligheterna att införa ett miljöstöd för musselodling.

I dagsläget finns ingen kommersiell marknad för musslor från Östersjön, men musselmjöl kan användas som foder åt bland annat odlad fisk och värphöns. Det finns också forskare vid SLU som arbetar med att utveckla tekniken för att framställa musselmjöl som kan användas på detta sätt.

Musselodlaren kommer förhoppningsvis att kunna sälja sina musslor till ett musselmjölsförsök som bedrivs inom ett annat, fristående EU-projekt, Baltic Blue Growth.

Upphandlingen av skörd av blåmusslor i Östersjön offentliggörs den 14 januari 2016. Intresserade musselodlare uppmuntras att lämna anbud.

Inom projektet NutriTrade genomförs flera pilotprojekt för att med hjälp av olika ekosystemtjänster minska mängden kväve och fosfor i Östersjön. Den åtgärd som prövas i Sverige är odling och skörd av blåmusslor. NutriTrade är finansierat av Interreg Central Baltic, som är en av EU:s strukturfonder, vilken i sin tur är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond. Koordinator för NutriTrade är John Nurminens Stiftelse i Helsingfors. Övriga medverkande organisationer är Naturresursinstitutet (Luke) i Finland och Helsingfors universitet.

Mer information
Marit Widman, forskare
Institutionen för ekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 17 29, marit.widman@slu.se
http://www.slu.se/musslor/

Fler länkar

© Anu ja Ilkka Lastumäki

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit