15.12.2015

Två nya anställda inom NutriTrade-projektet

Magister i agronomi och forstvetenskap Anna Saarentaus har utsetts till projektchef och Anni Kujala till ekonomisk koordinator för stiftelsens NutriTrade-projekt från och med den 2 november 2015. Bägges arbetsuppgifter inom det av EU delvis finansierade NutriTrade-projektet fortsätter fram till augusti 2018.

NutriTrade-projektets chef Anna Saarentaus ansvarar för uppbyggandet av frillig handel med näringsutsläpp i Östersjöområdet samt för ledningen av det EU-finansierade projektkonsortitet. Anna är ett proffs inom projektledning. Hon har arbetat i 15 år som projektchef inom konsultering för internationell affärsledning och genomfört samtliga skeden av utvecklingsprojekt, från idéutveckling och säljning till projektplanering och förverkligande. Till sin utbildning är Anna forstmästare och hon har även studerat miljövetenskap och kommunikation.

Anni Kujala svarar för rapportering och budgetuppföljning inom projektet samt rådgivning och stöd för samarbetsparterna. Anni har erfarenhet av flera offentligt finansierade projekt inom ekonomisk förvaltning. Till sin utbildning är hon restonom inom turism och kompletterar för närvarande sina färdigheter i serviceverksamhet med utbildning i utveckling av tjänster med kunden i fokus.

Saarentaus Anna_9046”Jag tycker att det är fantastiskt att arbeta inom ett projekt där vi för samman åtgärder för att minska näringsbelastningen och frivilliga finansiärer och säkerställer att åtgärderna genomförs på ett hållbart sätt”, konstaterar Anna Saarentaus (på bilden.

I projektet skapas nya och innovativa metoder för att nå målen med minskade näringsutsläpp och för att främja kostnadseffektiva, internationella åtgärder för att minska näringsutsläppen inom Östersjöns avrinningsområde. Applikationsplattformen NutriTrade som skapas inom projektet sammanför effektiva åtgärder för att minska på näringen och frivilliga finansiärer, som vill kompensera näringsutsläpp och neutralisera sitt näringsfotspår.

Projektet förverkligas i samarbete av John Nurminens stiftelse, Naturresurscentralen, Helsingfors universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Den totala budgeten för projektet är 2,2 miljoner euro och en del av finansieringen kommer från EU:s Interreg Central Baltic-program och Egentliga Finlands förbund. Projektet är ett flaggskeppsprojekt i EU:s Östersjöstrategi och har som mål att uppnå betydande utsläppsminskningar och därigenom få Östersjön i ett bättre ekologiskt skick.

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit