21.09.2017

Vene 18 Båt-mässan deltar i arbetet med att rädda Östersjön

År 2018 har Vene 18 Båt-mässan i Helsingfors John Nurminens Stiftelse som samarbetspartner. Stiftelsen är känd för sina projekt inom kultur och skyddet av Östersjön och den har startat flera Ett Rent Östersjön-projekt under de senaste tio åren. Båtmässan vill delta i arbetet med att rädda Östersjön, och skyddet av Östersjön är ett synligt inslag i programmet och utställningarna på mässan. Ett av evenemangets teman är Ett Rent Östersjön. Mässan Vene 18 Båt ordnas den 9–18 februari 2018 på Mässcentrum i Helsingfors.

John Nurminens Stiftelse har under de drygt 10 senaste åren startat 25 Ett Rent Östersjön-projekt, och totalt 17 av dem har redan slutförts. Båtfolket är inte den värsta förorenaren av havet. På båtmässan berättas ända hur alla båtägare kan bidra till att förbättra miljöns och Östersjöns tillstånd. Många droppar små blir en stor å. Det är viktigt att öka våra kunskaper om Östersjön; ju fler som stödjer skyddet av Östersjön, desto bättre blir resultaten. Vi kan alla räkna ut vår egen inverkan på Östersjön på adressen www.johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri (på finska).

Utmärkta resultat inom Östersjöskyddet – och mörka moln i horisonten

Båtfolket har kunnat konstatera att särskilt Östra Finska vikens tillstånd blivit bättre under de senaste tio åren. John Nurminens Stiftelse har utmärkt sig genom många åtgärder för att minska antalet utsläppskällor. Stiftelsen spelade en central roll när det gällde att stoppa igen två utsläppskällor som stod för den största belastningen av Östersjön: den tio år långa ombyggnaden av systemet för behandling av avloppsvatten i S:t Petersburg och åtgärderna för att stoppa de enorma utsläppen från gödselmedelsfabriken Fosforit minskade fosfatfosforbelastningen av Östersjön med cirka 4 000 ton om året. Det innebär att mängden fosfor från externa källor som belastar och övergöder Finska viken har minskat med 75 procent, vilket är ett fantastiskt resultat.

Även om de största utsläppskällorna i Finska vikens avrinningsområde nu har avlägsnats är det fortfarande möjligt att ytterligare minska fosforutsläppen från området.

Direktör Marjukka Porvari, ansvarig för John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt, konstaterar: ”När stiftelsen slutför projektet i staden Kingisepp lönar det sig nödvändigtvis inte att starta nya projekt i nordvästra Ryssland eftersom de endast skulle ha rätt begränsade positiva effekter för Finska vikens tillstånd. Men i Finland och i hela Östersjöns avrinningsområde finns det fortfarande mycket att göra. Vi betraktar gipsbehandling av åkrar som en särskilt lovande metod att minska fosforavsköljningen från jordbruket. Helsingfors universitet testar metoden just nu som en del av projektet NutriTrade, som John Nurminens Stiftelse leder. En annan åtgärd som har visat sig vara bra i Finlands territorialvatten är vårt närfiskprojekt, som går ut på fiske av mörtfiskar, som är en bristfälligt utnyttjad resurs. I fråga om Östersjöns avrinningsområde som helhet fokuserar vi fortfarande på punktbelastningen från Polen och Vitryssland som slutligen hamnar i Östersjöns huvudbassäng och på åtgärder för att få industriella utsläppskällor under kontroll.”

Syreläget i djupvattnet i Östersjöns huvudbassäng väcker oro

I början av september rapporterade Finlands miljöcentral SYKE om resultaten av fartyget Miinas forskningsexpedition som gjordes på sensommaren i år. Specialforskare Seppo Knuuttila konstaterade att Finska vikens tillstånd inte kommer att bli bättre än det är i dag om inte syreläget i djupvattnet i Östersjöns djupvatten blir väsentligt bättre och om lagren av övergödande fosfor som redan finns i havet inte minskar betydligt genom detta. Fosforbelastningen från städer och industri, inklusive Ryssland och Estland, har minskat med mer än 90 procent från nivån i början av 1980-talet. Även kvävebelastningen har minskat med mer än 60 procent. Potentialen för minskning av fosforbelastningen är numera endast 5 procent av den mängd som förverkligats under de senaste 40 åren. ”Arbetet ger frukt, men för att göra Östersjöns återhämtning snabbare gäller det nu att bedöma alla tillgängliga medel, även tekniska lösningar, för att komplettera det arbete för havsskydd som görs i dag”, säger Knuuttila.

Knuuttila uppmuntrar det vetenskapliga samfundet, Östersjöaktörerna och företagarna att modigt och fördomsfritt kartlägga metoder för att åtgärda lagren av fosfor i havet samtidigt med insatserna för att avlägsna de belastningskällor som fortfarande finns kvar. Stiftelsen förbereder som bäst ett nytt projekt som utreder möjligheterna att avlägsna lagren av näringsämnen på havets botten.

Mässcentrum ordnar Nordeuropas största båtevenemang, Vene 18 Båt-mässan, på uppdrag av Båtbranschens Centralförbund Finnboat r.f. 9–18 februari 2018 i Mässcentrum i Helsingfors. Båtmässan hålls nu för 49:e gången. År 2018 lyfter båtmässan fram John Nurminens Stiftelses verksamhet genom att välja Ett Rent Östersjön till mässans tema. Mässans huvudsamarbetspartner är Volvo Car Finland Oy Ab. www.venemessut.fi 

John Nurminens Stiftelse grundades 1992. Stiftelsens mission är att rädda Östersjön och dess kulturarv för de kommande generationerna. Målet för stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön är att förbättra Östersjöns tillstånd med hjälp av sådana konkreta åtgärder, som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. Stiftelsens förlags- och utställningsverksamhet fokuserar på sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins historia samt på att göra dessa kända. Till stöd av sin verksamhet har stiftelsen omfattande samlingar av marin konst, marina antikviteter och antika kartor. Stiftelsen publicerar faktaböcker samt upprätthåller den kostnadsfria webbtjänsten Loki.
www.johnnurmisensaatio.fi

Ytterligare information:

Vene 18 Båt-mässan / Mässcentrum
Teija Armanto, informatör
teija.armanto(at)messukeskus.com
050 3760804

www.venemessut.fi #venemessut #puhdasitämeri
Bilder från båtmässan http://mediabank.messukeskus.com

John Nurminens Stiftelse
Tuula Putkinen, kommunikationsdirektör
tuula.putkinen(at)jnfoundation.fi
+358 (0)400 907 809

Minna Korpela, direktör, medelanskaffningen
minna.korpela(at)jnfoundation.fi
+358(0)40 508 6015

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit