22.01.2018

Vi söker avtalsfiskare för John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt 2018

John Nurminens Stiftelse söker avtalsfiskare för Närfiskprojektet i Skärgårdshavet. För 2016 kan 5–10 fiskare väljas för projektet. Utlysningen öppnas 22 januari 2018 och stängs 12 februari 2018. Alla registrerade yrkesfiskare (i Skärgårdshavet, Finskaviken, Bottenhavet) kan delta i utlysningen. Fiskare på samma område kan lämna in en gemensam ansökan som en grupp. Man kan fylla i blankett eller skicka in en fritt formulerad ansökan till projektet. Av ansökan ska dock tydligt framgå de uppgifter som nämns i urvalskriterierna för projektet. I ansökan ska dessutom ges en uppskattning av den genomsnittliga fångst som fiskaren/gruppen av fiskare kunde fiska för projektet under 2018. Det totala målet för projektet 2018 är 200 000 – 250 000 kg karpfisk, i synnerhet braxen (>500 g) och mört (>70 g) är särskilt lämpligt att mala till fiskmassa. Dessa bör utgöra cirka 70 % av den genomsnittliga fångsten.
Stiftelsen kan vid behov be om en precisering av uppgifterna i ansökan. Ansökningar som innehåller bristfälliga uppgifter kan inte beaktas vid valet av deltagare. Om det inte senast inom utsatt tid har kommit in ansökningar som uppfyller urvalskriterierna, förbehåller sig Stiftelsen rätten att öppna utlysningen på nytt eller att helt och hållet låta bli att välja fiskare för projektet 2018.

Ansökningarna lämnas skriftligen till John Nurminens Stiftelse:

Per e-post: miina.maki(at)jnfoundation.fi med rubriken NÄRFISKPROJEKTET I SKÄRGÅRDSHAVET

Per post:

ANSÖKAN – NÄRFISKPROJEKTET I SKÄRGÅRDSHAVET
Projektchef Miina Mäki
John Nurminens Stiftelse
Bölegatan 2
00240 Helsingfors

Vid valet av fiskare beaktas följande urvalskriterier:
1. Erfarenhet av fiske av karpfisk med ryssja (fiskets varaktighet och fångsten i genomsnitt).
2. Storleken på fångst av karpfisk per gång (uppskattning av fångsten/vittjandet i genomsnitt, fiskarter)
3. Den genomsnittliga andelen fisk som går att mala till fiskmassa av fångst av karpfisk
4. Utplaceringen av fiskeredskap: eventuella färdiga platser för ryssjor och den genomsnittliga sammansättning (karpfiskens %-andel av fångsten) som fångst från dessa platser ger, fiskerätt och fisketillstånd
5. Fiskarens möjligheter att lämna fångsten i en med tanke på den fortsatta hanteringen lämplig hamn för att säkerställa att logistiken fungerar

Mera information och regler här. 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit