Rahankeräysluvat

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa

Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2016/682 ja 31.10.2016
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017 – 31.12.2021, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Keräyksen tarkoituksena on kerätä varoja merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian tunnetuksi tekemistä edistävään toimintaan, kulttuuriperinnön käytön laajentamisen mahdollistamiseen ja tämän kautta myös kulttuurialan digitaaliseen kehittämiseen. Toisena tarkoituksena on edistää Itämeren tilan parantumista ravinnekuormituksen pienentämistä edistävillä toimilla sekä muihin Itämeren ympäristöongelmiin puuttumalla esimerkiksi eri hankkeita tukien.

Kerättäviä varoja käytetään merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historian tunnetuksi tekemiseen vierailijaryhmien, julkaisu- ja näyttelytoiminnan kautta sekä muun vastaavan toiminnan avulla sekä kulttuurihankkeiden avulla, jotka yhteistyössä muiden kulttuurikentän toimijoiden kanssa pilotoivat ja fasilitoivat uusia toimintamalleja ja kanavia. Hankkeet välittävät kulttuuriperintöä kaikille ja tuovat yhteen toimijoita eri sektoreilta.

Puhdas Itämeri -hankkeissa säätiön toiminnan painopiste on konkreettisissa ja kustannustehokkaissa hankkeissa, joita säätiö toteuttaa koko Itämeren valumaalueella. Tämän lisäksi säätiö pyrkii omalta osaltaan kasvattamaan suuren yleisön tietoisuutta Itämeren suojelutoimien tärkeydestä ja kiireellisyydestä.

Varoilla kustannetaan merellisen kulttuurin tunnetuksi tekemisen ja kulttuuriperintöä vaalivan toiminnan sekä Itämeren tilaa parantavan toiminnan kustannuksia: palkka- ja matkakuluja, asiantuntijapalveluita sekä investointeja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille kerätyillä varoilla voidaan esimerkiksi tehostaa yhdyskuntajätevesien fosforinpoistoa Itämeren valuma-alueella.

Kerättyjä varoja voidaan käyttää myös välittömästi edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyviin toimitilakuluihin, työvälinekuluihin, materiaalikuluihin ja muihin toimintakuluihin.

Varat käytetään vuosina 2017-2025.

Käytännön toimeenpanija: Ticketmaster Suomi Oy, tapahtumalippujen verkkokaupan yhteydessä

Ålands landskapsregering

Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö
Luvan numero ja myöntämisajankohta: ÅLR 2018/2596
Käyttötarkoitus: Till förmån för stiftelsens verksamhet
Voimassaoloaika ja -paikka: 1.5.2018 – 30.4.2019, landskapet Åland

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu