Säätiön säännöt

John Nurmisen Säätiö -nimisen säätiön säännöt 

1. Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on John Nurmisen Säätiö sr, ruotsiksi John Nurminens Stiftelse sr, englanniksi John Nurminen Foundation sr ja kotipaikka Helsinki.

2. Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on kansainväliseen vaihdantaan ja sen palveluelinkeinoihin liittyvän historian ja suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen ja vaaliminen sekä yleisön mielenkiinnon vireillä pitäminen näihin asioihin,

3. Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

  1. voi ylläpitää, kartuttaa tai myydä omistamaansa merenkulun historiaan liittyvää taide-, antiikkiesine- ja karttakokoelmaa,
  2. voi antaa omistamiaan esineitä ja aineistoa lainaksi näyttelyihin ja muihin tilaisuuksiin sekä harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa,
  3. voi edistää merellisen ympäristön elinvoimaisuutta ja käyttöarvoa
  4. voi myötävaikuttaa suomalaisen kulttuuriperinnön säilymiseen tunnistamalla meren ekologisen tilan ongelmia ja käynnistämällä niihin liittyviä ympäristönsuojeluhankkeita
  5. voi toimia ympäristökasvatushankkeissa, joilla lisätään kiinnostusta merellisen ympäristön ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen
  6. voi ylläpitää yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin, yhteisöihin ja instituutioihin,
  7. voi tukea tarkoituksensa mukaista toimintaa taloudellisesti esimerkiksi jakamalla apurahoja,
  8. voi kerätä varoja,
  9. voi harjoittaa liiketoimintaa,
  10. voi muilla tavoin toimien edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Säätiön peruspääoman muodostavat säädekirjan liitteessä mainittu esineistö ja aineisto sekä 25.228,19 euroa rahaa.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin.

5. Toimielimet

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Säätiöllä voi olla joko toimitusjohtaja tai asiamies tai molemmat. Hallitus valitsee säätiön asiamiehen ja/tai toimitusjohtajan tai molemmat ja päättää palkkaus- ja muista sopimusehdoista. Asiamies ja toimitusjohtaja voivat olla päätoimisia tai sivutoimisia. Kaikilla säätiön toimihenkilöillä on oltava riittävä asiantuntemus säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

6. Hallituksen valinta

Säätiön hallitus täydentää itse itsensä. Mikäli mahdollista, hallitukseen olisi suotavaa kuulua merenkulkuneuvos Matti Pellervo Nurmisen jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa.

7. Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen ja kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä. Hallitus päättää palkkioiden suuruuden.

8. Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsutavasta ja muiden tiedonantojen toimittamisesta hallituksen jäsenille päättää hallitus toimintakautensa  ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kaikki kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenen.

9. Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on
– vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
– päätettävä kuluvan vuoden talousarviosta
– määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
– valittava tilintarkastaja tai tälle varahenkilö tai tilintarkastusyhteisö

Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tai tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle.

Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa siihen aihetta, hallituksen on kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa

11. Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat kukin hallituksen jäsen yksin sekä toimitusjohtaja tai se tai ne henkilöt, joille hallitus myöntää edustusoikeuden.
Hallituksen jäsenen ja edustajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12. Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli kaikki hallituksen jäsenet sitä kannattavat. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisteri- hallituksen vahvistus.
Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. Jos säätiö puretaan, säätiölle velkojen maksun jälkeen jäävä omaisuus on annettava John Nurmisen Säätiön kokoelmana ja rahastona käytettäväksi sääntöjen kohdassa 2 mainitun tarkoituksen toteuttamiseen.

John Nurmisen Säätiö -nimisen säätiön säännöt

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu