VALVE-metsähanke

John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus sekä yksityiset metsänomistajat etsivät VALVE-metsähankkeessa kustannustehokkaita, kuormitusta vähentäviä ratkaisuja ja käytäntöjä turvemaiden metsätalouden vesiensuojeluun valuma-aluekohtaisen suunnittelun ja yhteistyön keinoin.

Tavoite
Tavoite
Vesistöystävällistä metsänhoitoa valuma-aluetason suunnittelulla
Aikataulu
Aikataulu
2021
2023
Tilanne
Tilanne
Hanke on käynnistynyt

Neljäsosa Suomen puustosta kasvaa turvemailla. Ojitetut suot ovat uusimpien tutkimusten valossa osoittautuneet merkittäväksi vesistöjä kuormittavien ravinne-, kiintoaine- ja humuspäästöjen lähteeksi. Metsätalouden vesistökuormitus on suurempi kuin aiemmin arvioitiin. Erityisesti ojitetuista turvemaiden metsistä valuu vesistöihin ravinteita, kiintoainetta, humusta ja liukoista hiiltä. Metsätalouden vesistövaikutukset näkyvät sisävesien lisäksi myös Itämeressä.

Metsätalouden vesistövaikutusten vähentämiseen on olemassa paljon hyviä menetelmiä, käytäntöjä ja suunnittelutyökaluja. Valuma-aluetason suunnittelu mahdollistaa niiden hyödyntämisen metsätalouden vesiensuojelun kannalta tärkeiden alueiden tunnistamisessa ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden suunnittelussa. Vesistöystävälliseen metsänhoitoon voidaan yhdistää muita metsän käyttöön liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi riistan- ja luonnonhoidon tavoitteet sopivat yleensä hyvin yksiin vesiensuojelutavoitteiden kanssa.

VALVE-metsähanke kutsuu Kiiminkijoen vesistöön kuuluvan Tilanjoen valuma-alueen metsänomistajat yhteistyöhön, jossa etsitään toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä ravinnekuormituksen hillitsemiseksi. Samalla pyritään säilyttämään luontoarvoiltaan ainutlaatuinen Tilanjoki nykyisessä, erinomaisessa kunnossa. Hankkeeseen osallistuville yksityismetsänomistajille korvataan vesiensuojelun tehostamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia sekä kompensoidaan vesiensuojelutoimista mahdollisesti aiheutuvia tulonmenetyksiä.

Vuonna 2021 käynnistyneen VALVE-metsähankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus ja Tilanjoen valuma-alueen metsänomistajat. Hanketta rahoittavat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus sekä maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat:

Markku Ekdahl, MTK
Aino Hyttinen, Rokua-Paljakan metsänhoitoyhdistys
Samuli Joensuu, Tapio
Antti Otsamo, Metsähallitus
Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiö
Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Anne-Mari Rytkönen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Arto Tolonen, Metsähallitus
Matti Välimäki,  Suomen Metsäkeskus
Aleksi Räsänen, Luonnonvarakeskus

Lisätiedot:

Anna Saarentaus
VALVE-metsähankkeen projektipäällikkö,
John Nurmisen Säätiö
puh. 040 719 0208
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Markku Lehtelä
Luonnonhoidon asiantuntija
Metsähallitus Metsätalous Oy
puh. 040 718 2561
markku.lehtela(at)metsa.fi

Anne-Mari Rytkönen
Johtava vesitalousasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 083 038
anne-mari.rytkonen(at)ely-keskus.fi

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu