Skogsprojektet VALVE

John Nurminens Stiftelse, Forststyrelsen och privata skogsägare söker inom projektet VALVE-Metsä kostnadseffektiva och belastningsminskande lösningar och praxis för vattenskyddet inom skogsbruket i torvmarker med hjälp av avrinningsområdesspecifik planering och samarbete.

Mål
Mål
Vattendragsvänlig skogsvård genom planering på avrinningsområdesnivå
Tidsplan
Tidsplan
2021
2023
Status
Status
Projektet har inletts

En fjärdedel av Finlands trädbestånd växer på torvmarker. Dikade myrar har i ljuset av de senaste undersökningarna visat sig vara en betydande källa till utsläpp av näringsämnen, suspenderade ämnen och humus som belastar vattendragen. Belastningen från skogsbruket är större än vad som tidigare uppskattats. I synnerhet från dikade torvmarksskogar rinner näringsämnen, suspenderade ämnen, humus och lösligt kol ut i vattendragen. Skogsbrukets verkningar på vattendragen syns förutom i insjöarna även i Östersjön.

Det finns många bra metoder, praxis och planeringsverktyg för att minska skogsbrukets påverkan på vattendragen. Planering på avrinningsområdesnivå gör det möjligt att utnyttja dem vid identifiering av områden som är viktiga med tanke på vattenskyddet inom skogsbruket och vid planering av kostnadseffektiva åtgärder. Vattendragsvänlig skogsvård kan kombineras med andra mål i anslutning till skogsanvändningen. Till exempel målen för vilt- och naturvården stämmer i allmänhet väl överens med målen för vattenskyddet.

Skogsprojektet  VALVE bjuder in skogsägarna inom Tilanjokis avrinningsområde, som hör till Kiminge älvs vattendrag, till samarbete där man söker fungerande lösningar och praxis för att stävja näringsbelastningen. Samtidigt strävar man efter att bevara Tilanjoki, som är unik med tanke på naturvärdena, i sitt nuvarande, utmärkta skick. De privata skogsägare som deltar i projektet ersätts för de merkostnader som effektiviseringen av vattenskyddet medför samt kompenseras för eventuella inkomstbortfall till följd av vattenskyddsåtgärder.

Skogsprojektet VALVE, som inleddes 2021, genomförs av John Nurminens Stiftelse, Forststyrelsen och skogsägarna i Tilanjokis avrinningsområde. Projektet finansieras av John Nurminens Stiftelse, Forststyrelsen samt jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet som en del av projektunderstöden för främjande av vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket. Understödet administreras av NTM-centralen i Norra Österbotten.

Medlemmarna i projektets styrgrupp är:

Markku Ekdahl, MTK
Aino Hyttinen, Rokua-Paljakka skogsvårdsförening
Samuli Joensuu, Tapio
Antti Otsamo, Forststyrelsen
Marjukka Porvari, John Nurminens Stiftelse
Jaana Rintala, NTM-centralen i Norra Österbotten
Anne-Mari Rytkönen, NTM-centralen i Norra Österbotten
Arto Tolonen, Forststyrelsen
Matti Välimäki, Suomen Metsäkeskus
Aleksi Räsänen, Naturresursinstitutet

Mer information:

Anna Saarentaus
Projektchef för skogsprojektet VALVE
John Nurminens Stiftelse
tel. +358 40 719 0208
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Markku Lehtelä
Expert på naturvård vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab
tel. +358 40 718 2561
markku.lehtela(at)metsa.fi

Anne-Mari Rytkönen
Ledande vattenhushållningsexpert
NTM-centralen i Norra Österbotten
tel. +358 295 083 038
anne-mari.rytkonen(at)ely-keskus.fi

 

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit