25.11.2016

Helsinki neutraloi yhdyskuntajätevesien fosforijalanjälkeä

Helsingistä tulee Itämeren ensimmäinen fosforineutraali kaupunki yhdyskuntajätevesien osalta. Helsingin kaupungin ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa Helsinki neutraloi Viikinmäen puhdistamon fosforijalanjäljen rahoittamalla valkovenäläisen Vitebskin jätevesien puhdistusta.

Helsingin kaupunki ja John Nurmisen Säätiö pilotoivat Itämeren alueella kaupunkien välistä fosforipäästöjen neutralointia. Pilotissa Helsingin kaupunki ja kaupungin jätevesihuollosta vastaava Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kompensoivat yhden vuoden ajalta Helsingin kaupungin osuuden Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforipäästöistä vähentämällä vastaavan määrän ravinnepäästöjä Vitebskin jätevesistä. Toimenpide tekee Helsingistä fosforineutraalin yhdyskuntajätevesien suhteen, ensimmäisenä kaupunkina Itämeren alueella.

Kaupunki ja säätiö tukevat Vitebskin jätevedenpuhdistamon fosforinpoistokemikaalien hankintaa niin, että puhdistamolla päästään puhdistettujen jätevesien fosforipitoisuudessa HELCOMin suositustasoon. Helsingin kaupunki ja HSY rahoittavat fosforinpoistokemikaalin ostoa yhteensä 24 000 eurolla. Hanke on käynnistetty marraskuun alussa.

Valko-Venäjän pohjoisosassa lähellä Venäjän ja Latvian rajaa sijaitsevassa Vitebskissä on toimiva jätevedenpuhdistamo. Kaupungin ravinnekuormitus päätyy Itämereen Latvian läpi virtaavan Väinäjoen kautta. Vesilaitoksella ei Valko-Venäjän lainsäädännön mukaan ole velvoitetta puhdistaa jätevesiään Itämeren suojelukomissio HELCOMin suosittamalle puhdistustasolle (enintään 0,5 mg fosforia puhdistamolta lähtevässä jätevesilitrassa), eikä taloudellisen tilanteen vuoksi myöskään mahdollisuutta toteuttaa kansallisia määräyksiä tiukempia päästövähennyksiä ilman ulkopuolista tukea.

Helsinki edelläkävijänä – Itämeri puhdistuu kaupunkien vesilaitoksilla

HSY:n Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden vuosittainen fosforikuorma mereen on yhteensä noin 33 tonnia vuodessa. Viikinmäen vuosittaiset fosforipäästöt ovat tehokkaasta fosforinpoistosta johtuen vain 20 tonnia vuodessa. Viikinmäessä käsitellään kaikki Helsingin, Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon alueen yhteensä noin 800 000 asukkaan jätevedet, sekä saman alueen teolliset jätevedet. Helsinkiläisen fosforipäästö on erittäin pieni, tällä hetkellä vain noin seitsemäsosa vitebskiläisen fosforipäästöstä. Kompensoinnin jälkeen vitebskiläisen fosforipäästö laskee alle neljäsosaan nykytasosta. Kompensaatio tehdään investoimalla Valko-Venäjälle, koska sillä saadaan aikaan huomattavasti suurempi vaikutus Itämeren tilaan kuin vastaavalla panostuksella Suomessa.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen mukaan kaupungeilla on suuri vastuu Itämeren suojelussa: ”Helsingin ja Itämeri-haasteen visiona on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Puhdas Itämeri ja merellinen Helsinki kulkevat käsi kädessä. Uudet asuin- ja työpaikka-alueemme avautuvat entistä upeampina ja vetovoimaisempina Itämeren tilan parantuessa. Asemamme ensimmäisenä Itämeren fosforineutraalina kaupunkina osoittaa edelläkävijyyttä ja tuo meille uskottavuutta ympäristötoimijana.”

HSY:n vs. toimialajohtaja Tommi Fred muistuttaa vesilaitosten mahdollisuudesta vaikuttaa: ”Itämeren suojelu on keskeinen osa strategiaamme ja vastuualuettamme. Teemme päivittäin konkreettisista työtä pääkaupunkiseudun vesistökuormituksen vähentämiseksi. Itämeren suojelu edellyttää kuitenkin laaja-alaisia toimenpiteitä koko Itämeren valuma-alueella. Fosforineutraalisuushanke on uusi innovatiivinen avaus Itämeren suojelussa, johon olemme mielellämme mukana luomassa uusia toimintamalleja.”

Rantavaltiot hyötyvät Valko-Venäjän toimista

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita johtava Marjukka Porvari nostaa esille kustannustehokkuusajattelun: ”Itämeren suojelussa on tärkeää keskittyä kustannustehokkaisiin, ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman suuriin toimenpiteisiin. Vitebskin pilotti on hyvä esimerkki siitä, että toimenpiteet tehdään siellä, missä yhdellä eurolla saadaan mahdollisimman paljon aikaan. Valko-Venäjällä tehtävät toimet vaikuttavat etenkin Itämeren pääaltaalla, jolla on suora yhteys meidän merialueidemme tilaan. Hyödyn Valko-Venäjällä tehdyistä toimista saavat siis Itämeren käyttäjät.”

John Nurmisen Säätiö on tehnyt Vitebskin vesilaitoksen kanssa sopimuksen fosforinpoiston tehostamiseen tarvittavien kemikaalien ostosta. Sopimuksen mukaan säätiö rahoittaa hankinnoista 51% ja vesilaitos 49%. Vitebskin vesilaitos toteuttaa hankinnat sekä kemikaalien käytön fosforinsaostuksessa säätiön valvonnassa. Lopullinen päästövähennys riippuu saostuskemikaalien hinnoista sekä puhdistamon fosforitasoista.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on mukana Itämerihaasteessa. Kuntayhtymän ensimmäinen toimenpideohjelma oli asetettu vuosille 2012-2014 ja sitä jatkettiin vuoden 2015 loppuun. Toinen toimenpideohjelma vuosina 2016-2018 muodostaa jatkon edelliselle ohjelmalle ja siinä on huomioitu Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisen ohjelman teemat. www.hsy.fi

Meri on Helsingin kaupungille strategisesti tärkeä menestystekijä, ja ensimmäinen kaupungin laajuinen Itämeri-toimenpideohjelma julkistettiin yhdessä Turun kanssa vuonna 2007. Samalla käynnistettiin Itämerihaasteen verkosto tukemaan vapaaehtoista Itämeri-työtä tekeviä organisaatioita. Tällä hetkellä Helsinki ja Turku toteuttavat toista Itämeri-toimenpideohjelmaansa 2014-2018, ja Itämerihaasteen verkostossa on 240 yhteistyökumppania. www.itamerihaaste.net

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö tekee vaikuttavaa ja tuloksellista työtä Itämeren ja merellisen kulttuuriperinnön hyväksi. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa sellaisin konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.   www.johnnurmisensaatio.fi

Lisätietoja:

Päivi Kippo-Edlund, ympäristönsuojelupäällikkö
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
puh. +358 50 345 4154
etunimi.sukunimi@hel.fi
www.hel.fi/ymk

Tommi Fred
vs. toimialajohtaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
puh. +358 50 348 4841
etunimi.sukunimi@hsy.fi

Marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas Itämeri -hankkeet
John Nurmisen Säätiö
puh: +358 41 549 153
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

 

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu