09.10.2013

Konsulttiyhtiö Atkins aloitti fosforipitoisuuksien seurannan ja pintavesivaluman puhdistusjärjestelmän arvioinnin Laukaanjoella Venäjän Kingiseppissä

Konsulttiyhtiö Atkins on tänään aloittanut fosforipitoisuuksien seurannan Laukaanjoella. Näytteitä otettiin aiemmin sovitun suunnitelman mukaisesti neljästä eri pisteestä tehtaan ylä- ja alajuoksulta. Lisäksi Atkinsin tekniset asiantuntijat käynnistivät tehtaan alueelle rakennetun valumavesien puhdistusjärjestelmän arvioinnin. Atkinsin selvityksen ensimmäiset tulokset ovat saatavilla vuoden 2014 alussa.

Kuva: Atkinsin näytteenottoasiantuntija Jay Neale otti Laukaanjoesta näytteitä yhdessä venäläisen Hydrometin kanssa kohdasta, jossa Fosforitin puhdistetut jätevedet lasketaan Laukaanjokeen. (Kuva Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiö).
Kuva: Atkinsin näytteenottoasiantuntija Jay Neale otti Laukaanjoesta näytteitä yhdessä venäläisen Hydrometin kanssa kohdasta, jossa Fosforitin puhdistetut jätevedet lasketaan Laukaanjokeen. Kuva © Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiö.

EuroChem ja John Nurmisen Säätiö päättivät viime vuonna palkata riippumattoman ulkopuolisen toimijan arvioimaan Fosforit-lannoitetehtaalla maaliskuussa 2012 rakennetun valumavesien puhdistusjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta. Järjestelmä rakennettiin puhdistamaan tehtaan viereiseltä alueelta vuotavaa fosforipitoista pintavesivalumaa. Järjestelmä koostuu padoista, patoaltaista sekä pumppuasemasta ja putkilinjasta, jota myöten valumavedet johdetaan puhdistuslaitokseen. Puhdistusjärjestelmän arvioinnin lisäksi Atkinsin asiantuntijat seuraavat vuoden ajan Laukaanjoen fosforipitoisuuksia tehtaan ylä- ja alajuoksulla ja laskevat joen mukana Itämereen päätyvän fosforikuorman.

Venäjän suurin mineraalilannoitteiden tuottaja EuroChem ja John Nurmisen Säätiö valitsivat heinäkuussa 2013 Atkinsin arvioimaan fosforipäästöjen tilannetta Laukaanjoella. Atkinsiin päädyttiin, koska sillä on maailmanlaajuista näyttöä teollisten jätevesien käsittelystä sekä pintavesien tilan seurannasta ja arvioinnista. John Nurmisen Säätiö ja EuroChem ovat laatineet yhdessä konsultin tehtävänannon ja seuraavat yhdessä siinä sovittujen toimien toteuttamista. EuroChem rahoittaa Atkinsin arviointi- ja seurantatyön.

Lisätietoja:
Vladimir Torin
Viestintäpäällikkö
EuroChem
puh: +7-985-760 1124
sähköposti: vladimir.torin@eurochem.ru

Marjukka Porvari
Johtaja, Rehevöitymishankkeet
John Nurmisen Säätiö
puh: +358-41-549 1535
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
puh. 0400-907 809
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

EuroChem on yksi maailman johtavista maatalouskemikaalien tuottajista, joka valmistaa pääasiassa typpi- ja fosfaattilannoitteita sekä orgaanisia yhdistelmätuotteita ja rautamalmia. EuroChem-ryhmän toiminta kattaa koko ketjun raaka-aineiden louhinnasta ja maakaasun hankinnasta tuotantoon, logistiikkaan ja jakeluun. Yhtiö kehittää Venäjällä kahta suurta kaliumkarbonaattivarantoa VolgaKaliyn (4.6 milj. t/v) ja Usolskiy Potashin (3.7. milj. t/v) projekteissa. EuroChemin pääkonttori sijaitsee Moskovassa. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia Venäjällä ja Länsi-Euroopassa ja se työllistää maailmanlaajuisesti yli 20 000 ihmistä.
www.eurochem.fi

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöitymistä estää tehokkaimmin mereen valuvan fosforikuorman leikkaaminen. Säätiön fosforinpoistohankkeiden tavoitteena on vähentää mereen päätyviä vuotuisia fosforipäästöjä 2500 tonnilla vuoteen 2015 mennessä, mikä on yksi kuudesosa Itämeren suojelukomission HELCOMin kokonaistavoitteesta. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI®-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information) vuoden 2014 aikana. Säätiö rahoittaa ympäristötoimintansa yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu