Gödselfrakt-projektet

I det första stadiet i John Nurminens Stiftelses Gödselfrakt-projekt som lanserades 7.2.2020 på båtmässan, utreds de bästa teknikerna och metoderna för lastning av gödsel och tvättning av lastrummen. Samtidigt strävar man efter att klargöra problemets omfattning. I nästa fas främjar man införandet av åtgärder för att tillsammans med aktörerna inom branschen, t.ex. hamnar, hamnoperatörer, gödseltillverkare och städer, minska utsläppen i hela Östersjöområdet.

I skyddet av Östersjön har en ny, potentiellt mycket betydande källa till näringsutsläpp identifierats: sjötransporten av gödsel. Risken för näringsutsläpp uppstår vid lastning och lossning av gödsel i hamnar, samt vid tvättning av gödselfartygens lastrum på öppet hav.

Vid lastning av gödsel är problemen bland annat att gödselmedlen dammar, att de hamnar i havet antingen direkt vid lastningsstadiet eller med hamnens avrinningsvatten, samt andra metoder där dammande material sprids ut i omgivningen via luften. Enligt internationella avtal är det tillåtet att släppa ut det vatten som använts vid tvättning av fartygens lastrum 12 sjömil från kusten, eftersom det inte innehåller skadliga ämnen.

I det första stadiet i John Nurminens Stiftelses Gödselfrakt-projekt som lanserades 7.2.2020 på båtmässan, utreds de bästa teknikerna och metoderna för lastning av gödsel och tvättning av lastrummen. Samtidigt strävar man efter att klargöra problemets omfattning. I nästa fas främjar man införandet av åtgärder för att tillsammans med aktörerna inom branschen, t.ex. hamnar, hamnoperatörer, gödseltillverkare och städer, minska utsläppen i hela Östersjöområdet.

I Finland måste hamnarna ha miljötillstånd, vilket betyder att de är skyldiga att bedöma inverkan från sin verksamhet och erbjuder därmed en bra möjlighet att påverka metoderna för hantering av gödsel. Dessutom syftar projektet till att påverka den internationella lagstiftningen gällande lastrummens tvättvatten.

 Möjlighet till betydande minskning av näringsämnen

Risken för näringsutsläpp vid gödseltransporter lyftes fram av Östersjöns skyddskommission HELCOM under åren 2018‒2019. Enligt organisationen Coalition Clean Baltic som verkar i Östersjöregionen kan de årliga näringsutsläppen från gödseltransporter även enligt försiktiga uppskattningar uppgå till flera tusen ton.

Enligt en studie som publicerades 2017 av Kymmene älvs vatten och miljöförening (Kymijoen vesi ja ympäristö r.y.), kan de årliga näringsutsläppen i en hamns avrinningsvatten uppgå till flera ton fosfor och till och med hundratals ton kväve, vilket motsvarar ett års utsläpp från ett avloppsreningsverk i en stor stad. Förutom via avrinningsvattnen från hamnarnas markområden, hamnar näringsämnen i havet via det damm som uppstår vid lastningen, samt i samband med att lastrummen tvättas ute på öppet hav.

Projektets omfattning illustreras av ett fiktivt exempel. Lastfartyget har en last på 5 000 ton gödsel. Det kombinerade gödselmedlet innehåller fem procent fosfor. I transportavtalen godkänns ett svinn på 0,5 procent av lasten, vilket huvudsakligen uppstår i de olika lastningsstadierna. I denna beräkning antas att svinnet endast skulle utgöra en tiondel av detta. Därmed skulle 2,5 ton gödsel innehållande 125 kg fosfor hamna i vattnet. När denna mängd fosfor släpps ut i havet är den tillräcklig för att producera 125 ton alger. Illustration: Anne Haapanen

Samarbete också med ryska gödseltillverkare

Gödselfraktprojektet gäller Finland och Finska viken, samt hela Östersjöregionen, speciellt sådana hamnar som hanterar gödselfrakt där ryska aktörer spelar en viktig roll. Finland och Ryssland är de enda länderna i Östersjöregionen med egna fosforreserver. Ryska företag är globala gödseltillverkare, så deras betydelse för gödseltransporterna i Östersjöområdet är stor. Genom sina tidigare projekt har stiftelsen lång erfarenhet av att verka i Ryssland och goda kontakter med de viktigaste ryska aktörerna inom branschen.

Projektets framgång är beroende av ett omfattande samarbete både i Finland och utomlands. Kirsti Tarnanen-Sariola, biträdande chef för Finlands Hamnförbund uppmuntrar till samarbete: ”Gödselsvinn är en typisk utmaning som kräver samarbete mellan olika aktörer.” ”Hamnoperatörerna och fraktägarna känner till de nuvarande metoderna och just därför är det bra att fundera över lösningar även med dem”, fortsätter Juha Mutru, vd för Hamnoperatörerna r.f. ”I Finland har aktörerna redan nu exempel på metoder och tekniker som väl uppmärksammar havsmiljön.”

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit