Vassprojekt för kusten

Syftet med vassprojektet är att återvinna näringsämnen som är bundna i vassbeståndet från de eutrofierade strandvattnen till land. Samtidigt främjas en hållbar och mångsidig användning av förnybar vassmassa som ersättning för torv och skyddet av naturens biologiska mångfald får stöd när kustens livsmiljöer hotas på grund av igenväxning.

Mål
Mål
Syftet med vassprojektet är att återvinna näringsämnen som är bundna i vassbeståndet från de eutrofierade strandvattnen till land.
Tidsplan
Tidsplan
2020
2021
Status
Status
Inledande vasslåtter avklarad, arbetet år 2020 slutförs under hösten.

Projektet startade i augusti 2020 med ett gemensamt pilotprojekt av John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsens naturtjänster för att återställa och sköta naturskyddsområden längs Finska vikens kust. Med erfarenheterna från pilotfasen som grund är avsikten att utvidga verksamheten under de kommande åren.

Bladvass (Phragmites australis) är en vanlig flerårig gräsväxt som växer i grunt vatten, på stränder och våtmarker. Bladvass bildar täta, 1–3 meter höga och upp till hundratals hektar stora bestånd. Man uppskattar att det finns tiotusentals hektar bladvass som lämpar sig för slåtter på Finlands kust. Näringsbelastningen från avrinningsområdena och det minskade betet av strandängar har påskyndat spridningen av vassen och igenväxningen av havsstränder. Betydande mängder näringsämnen som eutrofierar Östersjön binds i det täta bladvassbeståndet. En hektar vass kan innehålla 10 kg fosfor, 100 kg kväve och över två ton kol.

Genom vasslåtter och genom att använda den insamlade vassmassan till exempel vid tillverkning av odlingsmedier, gödningsmedel och torrströ, kan man avlägsna en stor mängd näringsämnen från kustvattnen på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att man öppnar ogenomträngliga vassbestånd ökar också möjligheterna att använda stränderna för rekreation och man återställer de försvunna traditionella landskapen. Slåttern av vassen planeras och genomförs så att livsmiljön för arter som lever i vassmiljöer är tillräckligt stor.

Användningen av vassmassa har positiva effekter på klimatet genom att man kan ersätta användningen av torv som orsakar mycket kolutsläpp och av stenull som tillverkas av icke-förnybara råvaror. Genom att avlägsna vassbestånd minskar dessutom utsläppen av metan från den ruttnande vassmassan i strandvattnet som påskyndar klimatförändringarna.

De gynnsamma effekterna av vasslåtter har erkänts sedan länge, men verksamheten har tills vidare stannat på projektnivå och som relativt småskalig. De centrala hindren för vasslåttern anknyter till skördeteknik och logistik. Syftet med vassprojektet vid kusten är att påskynda användningen och vidareförädlingen av vassmassa, ökad företagsverksamhet vid skörd och uppbyggnad av modeller för näringsverksamhet inom branschen så att man i framtiden kan använda bladvass på ett hållbart och marknadsbaserat sätt.

Mer information:

Mikko Peltonen
Projektchef, Projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
mikko.peltonen(at)jnfoundation.fi
+358 (0)50 379 2103

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit