15.12.2017

Tavoitteena vaikuttavuus — Vauhtia Itämeren rehevöitymistä hillitseviin hankkeisiin ja kansalaiset mukaan suojelutoimintaan

EU:n Itämeri-strategian lippulaivahanke NutriTrade tuo yhteen monenlaisia toimijoita toteuttamaan käytännön hankkeita ja kehittämään pitkän aikavälin ratkaisuja rehevöitymisen hillitsemiseksi. Erityisesti hankkeessa syntynyt digitaalinen joukkorahoitusalusta Nutribute saattaa ajan myötä moninkertaistaa hankkeen positiiviset vaikutukset. Nutribute tuo Itämeren suojelijat yhteen ja voi toimia rehevöitymistä konkreettisesti vähentävien hankkeiden varainhankintatyökaluna. Nutribute valjastaa digiteknologian Itämeren suojelun tarpeisiin ja siten osaltaan myötävaikuttaa EU:n Itämeri-strategian ”Meren pelastaminen” -tavoitteen saavuttamiseen.

Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ympäristöongelmia. Se johtuu liian suuresta ravinnekuormituksesta eli erityisesti fosforin ja typen kertymisestä mereen ihmisen toiminnan seurauksena.

Nutribute (www.nutribute.org) on verkkoalusta, jolla yritykset ja yksityishenkilöt voivat esitellä toimintaansa ja hankkeitaan vapaaehtoisrahoittajille. Alustalla esiteltyjen toimenpiteiden tulee johtaa konkreettiseen, mitattavissa olevaan ravinnekuorman vähenemiseen tai ravinteiden poistoon merestä. Kuka tahansa voi tutustua esillä oleviin hankkeisiin ja tehdä lahjoituksia sopivaksi katsomilleen toimille. Joukkorahoitus perustuu ajatukseen varainhankinnasta suurilta ihmisjoukoilta, jolloin pienilläkin teoilla on merkitystä.

Nutribute täydentää olemassa olevia rahoitusmekanismeja ja sen avulla NutriTrade -hanke pyrkii vauhdittamaan Itämeren tilaa parantavia toimia. Projekti myös kannustaa kuluttajia ja yrityksiä neutraloimaan Itämeri-jalanjälkensä tukemalla jotakin päästövähennyshanketta summalla, jolla omaa ravinnejalanjälkeä vastaava ravinnekuorma saadaan poistettua.

Tällainen ravinnejalanjälkiajattelu vaatii jonkin verran tietoa henkilökohtaisten valintojen tai yritystoiminnan vuosittain aiheuttamasta ravinnekuormasta. Kuluttajien osalta merkittävimmiksi rehevöitymistä aiheuttaviksi tekijöiksi on tunnistettu ruoankulutus ja jätevesipäästöt (ks. Itämeri-laskuri). Myös yritysten ravinnekuormitus syntyy yleensä niiden toiminnasta aiheutuvista fosfori- ja typpipäästöistä vesistöihin ja ilmaan.

Joukkorahoitus on havaittu toimivaksi varainhankintakeinoksi monissa luovissa ja henkilökohtaisissa projekteissa sekä yhteisöllisissä ja yhteiskunnallisissa hankkeissa. Nutribute on kokeilu, jossa selvitetään rahoitusmallin toimivuutta Itämeren suojelussa. Toiveena ja tavoitteena on, että se lisäisi Itämeren suojeluhankkeiden määrää, kannustaisi toistamaan onnistuneita hankkeita ja auttaisi etenemään kohti HELCOMin Itämeren suojelulle asettamia tavoitteita.

NutriTrade-hanketta rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma ja sen toteutuksesta vastaavat John Nurmisen Säätiö, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (Sveriges Lantbruksuniversitet SLU) sekä Anthesis Enveco. Se on yksi EU:n Itämeri-strategian ”Nutri”-politiikka-alan (PA Nutri) lippulaivaprojekteista. Politiikka-alan tavoitteena on vähentää ravinteiden kulkeutumista Itämereen ja näin hillitä rehevöitymistä Itämeren alueella.

Kirjoittajat: Anna Saarentaus, Projektipäällikkö, NutriTrade-hanke, John Nurmisen Säätiö & Sanni Turunen, politiikka-ala Nutrin koordinaattori, Ympäristöministeriö
Kirjoitus on aiemmin julkaistu Spotlight-blogisarjassa, jossa esitellään EU:n Itämeri-strategian piirissä tehdyn työn konkreettisia tuloksia.

Haluamme, että yhä useampi Itämeren suojeluidea voitaisiin toteuttaa! Äänestä Nutribute-joukkorahoitusalustaa Ålandsbankenin Itämeriprojekti-kilpailussa ja autat meitä saavuttamaan unelmamme. Anna äänesi täällä.

Anna Saarentaus, John Nurmisen Säätiö
Sanni Turunen, Ympäristöministeriö

 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu