14.07.2017

Kotka värnar om Östersjön genom att neutralisera sina näringsutsläpp

Kotka stad uppmärksammar sin egen insats för att förbättra Östersjöns tillstånd vid evenemanget The Tall Ships Races 2017 som börjar den 13 juli. Kotka stad, forskningscentrumet Merikotka och Kymen Vesi Oy kompenserar sina näringsutsläpp inom John Nurminens Stiftelses projekt NutriTrade.

2,3 ton mindre utsläpp i Östersjön

Kymen Vesi Oy driver Finlands fjärde största kommunala avloppsreningsverk i Mussalo i Kotka.  I avloppsreningsverket behandlas avloppsvattnet från totalt cirka 90 000 invånare i Kotka, Pyttis, Fredrikshamn och före detta Anjalankoski, såväl som industriavloppsvatten från samma område.

Även om avloppsvattnet redan rengörs extremt effektivt är det praktiskt taget omöjligt för någon aktör att vara helt näringsneutral.

För att kompensera avloppsreningsverkets årliga fosforutsläpp på drygt 2,3 ton stöder Kotka stad, forskningscentrumet Merikotka och Kymen Vesi en minskning av fosforutsläppen i staden Kingisepp i nordvästra Ryssland samt stiftelsens närfiskprojekt med totalt 10 000 euro .

Detta kommer att minska fosforutsläppen till Östersjön över 2,3 ton eller lika mycket som de årliga utsläppen från Mussalo reningsverk.

Kotkas satsning på att rena Östersjön offentliggörs vid ett Östersjöseminarium för experter vid evenemanget The Tall Ships Race den 14 juli.

Idén är att stöda ett reningsverk med svagare effekt

Stödet från Kotka stad satsas på en kemikaliecistern som skaffas och installeras till avloppsreningsverket Kingisepp. Avloppsreningsverket i Kingisepp har med John Nurminens stiftelse ett samarbetsprojekt där avloppsreningsverket förbundit sig till avloppsrening på en nivå som Östersjöns skyddskommission Helcom rekommenderar.

Idén med kompenseringen är att använda pengarna på insatser i ett reningsverk med svagare effekt, eftersom det här påverkar Östersjön mera än i Mussalo där fosfor redan avlägsnas effektivt.

Dessutom stöder aktörerna i Kotka närfiskprojektet som pilottestas inom projektet NutriTrade.

Inom närfiskprojektet fiskas speciellt karpfisk. Målet är att återvinna en betydande mängd näringsämnen från havet till land, och samtidigt främja användningen av inhemsk fisk som mat.

Fiskbiffar som producerats inom projektet finns även med vid evenemanget Tall Ships Races. Sunborn Catering, som har tre restauranger vid evenemanget, har tagit in närfiskbiffarna i sitt brunchsortiment.

Kymmenedalen ligger i framkant i skyddandet av Finska viken

I Kymmenedalen har industrier och vattenverk arbetat långsiktigt för att minska näringsutsläppen. Kymen Vesi Oy grundades för 10 år sedan och Mussalo reningsverk kördes i gång år 2010.

Jani Väkevä som är verkställande direktör för Kymen Vesi konstaterar att investeringen i avloppsreningsverket verkligen lönat sig: i stället för sju lokala reningsverk byggdes ett enda modernt centralt reningsverk.  Kymen Vesi kan nu utföra rengöringsuppgifter ofta bättre än statliga regleringar kräver.

I Kymmenedalen finns betydande industri och reningsverket i Mussalo har balanserat även industrins belastning.  Å andra sidan har stora skogsindustriföretag också egna reningsverk.

Näringsbelastningen i Finska viken har minskat betydligt under de drygt tio senaste åren.  Detta återspeglas i att fosforhalterna och mängden alger är lägre särskilt i östra Finska viken. På den positiva utvecklingen har inverkat främst åtgärderna i St Petersburg i Ryssland och i gödningsmedelsfabriken Fosforit i Kingisepp. Tack vare den omfattande saneringen av avloppsreningsverket Mussalo i Kotka har den belastande gödningen i vattnen nära Kotka och Fredrikshamn fortsatt att minska kraftigt.  Jämfört med situationen för ett decennium sedan har fosforbelastningen som har sitt ursprung i kommunala avloppsvatten minskat mera än 40 procent och kvävebelastningen mera än 60 procent” konstaterar specialforskare Seppo Knuuttila hos SYKE.

“Att Kotka havsområde blivit renare under de senaste tio åren är ett underbart bevis på att vi med målmedvetna insatser kan förbättra situationen i vår omgivning redan under vår livstid”, säger Marjukka Porvari, som leder miljöprojekten hos John Nurminens stiftelse.

Alla kan vara med i utmaningen

“Det är fint att få havsnära Kotka med och neutralisera fosforutsläppen inom projektet NutriTrade. Vi önskar att Kotkas exempel inspirerar andra städer i Finland att ta itu med saken”, säger Anna Saarentaus som ansvarar för projektet NutriTrade hos John Nurminens stiftelse.

Kotka är nu den andra staden som neutraliserar sina näringsutsläpp.  Den första staden att pilottesta var Helsingfors, som startade ett samprojekt 2016 i Vitebsk i Vitryssland.

Crowdfundingplattformen Nutribute som skapas inom projektet NutriTrade fungerar som Östersjöns och hela Europaområdets första frivilliga system för handel med näringsutsläpp.  Med hjälp av den kan städer, företag och allmänheten neutralisera sina näringsutsläpp.

“Crowdfundingplattformen Nutribute som håller på att byggas upp gör det möjligt för städer, företag och allmänheten att hitta intressanta projekt för utsläppsminskning och delta i dem”, betonar Saarentaus.

Information i Östersjöbyn

Situationen i Östersjön kan man diskutera i den för alla öppna Östersjöbyn, som finns i Itälaituri i Kantasatama.  Där kommer besökarna få prova hur vars och ens egna val påverkar Östersjön tillstånd, bland annat med hjälp av Östersjökalkylatorn.

Läs mer

Hashtags under Östersjöseminariet och för Östersjöbyn:

#Itämeriseminaari2017 #puhdasitämeri #neutralointi #ravinnepäästöt #nutritrade #nutribute #itämerilaskuri #Itämeri #itämerikylä #balticseavillage

Mer information:

Kotka stad
Utvecklingsdirektör Terhi Lindholm, tfn 040 670 8222

Kymen Vesi Oy
Verkställande direktör Jani Väkevä, tfn 0400 242162
jani.vakeva@kymenvesi.fi

Forskningscentrum Merikotka
Verksamhetsledare Anna Kiiski, tfn 040 752 4392
anna.kiiski@merikotka.fi

John Nurminens Stiftelse
Projektledare Anna Saarentaus, projektet NutriTrade. Tfn 040 7190208
Marjukka Porvari, direktör för projekten Ett Rent Östersjön
Tfn 041 5491535
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Bakgrundsinformation 

Kymen Vesi Oy, www.kymenvesi.fi

Kymen Vesi Oy är ett regionalt vattenförsörjningsföretag som verkar i södra Kymmenedalen och ägs av städerna Kotka och Kouvola och kommunen Pyttis. Verksamhetens utgångspunkt är högkvalitativa vattenförsörjningstjänster samt avloppsrening med miljöhänsyn. Kymen Vesi Oy främjar vattenförsörjningen, fungerar som expert och utvecklare i samarbete med andra aktörer.

Forskningsinstitutet Merikotka, www.merikotka.fi

Merikotka som verkar i Kotka är ett forskningscentrum för sjötrafik, sjösäkerhet och sjömiljö, och centrumet förenar kompetensen i ledande finländska högskolor och forskningscentrum. Ett specialdrag och en betydande styrka hos Merikotka är att sträva efter tvärvetenskaplig forskning tillsammans med alla aktörer som deltar.

John Nurminens Stiftelse,www.johnnurmisensaatio.fi

John Nurminens Stiftelse grundades 1992. Stiftelsens mission är att rädda Östersjön och dess kulturarv för de kommande generationerna. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön genom konkreta åtgärder som minskar miljöriskerna och belastningen på havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.  Inom projektet NutriTrade (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic) skapas en mekanism för att erbjuda och finansiera frivilliga initiativ för gödningsminskning i Östersjöområdet. NutriTrade är EU: s Östersjöstrategins flaggskeppsprojekt och den största bidragsgivaren till projektet är EU Interreg Central Baltic-programmet.
www.nutritradebaltic.eu

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit