15.09.2017

Turun seudun puhdistamo Oy deltar i Östersjöskyddsprojektet som leds av John Nurminens Stiftelse, och neutraliserar sitt näringsämnesfotavtryck

Till Finland 100-jubileumsårets ära har Turun seudun puhdistamo Oy beslutat att neutralisera fosforutsläppen, dvs. stödja vattenreningsverkets externa projekt med ett belopp som åstadkommer en utsläppsminskning motsvarande reningsverkets årliga fosforutsläpp (4,4 ton).  Samtidigt firar Turun seudun puhdistamo Oy även Åbo-dagen som firas 17 september.

Turun seudun puhdistamo Oy hanterar vid Kakolabackens vattenreningsverk avloppsvattnet från närmare 300 000 invånare och från industrierna i området, nästan 77 miljoner liter om dagen. Reningseffekten är förstklassig, eftersom den minskar fosforhalten i avloppsvattnet med 98 procent och kvävehalten med 84 procent.

Minskningen av näringsämnen motverkar det allvarligaste miljöproblemet i Östersjön, eutrofieringen, som syns som blågrön algblomning. För att stoppa eutrofieringen i Östersjön behövs fortfarande betydande nedskärningar i näringsutsläppen. Att avlägsna de sista näringskilona ur avloppsvattnet är dock mycket dyrt, och de mest kostnadseffektiva extra åtgärderna för att rädda Östersjön finns i dag utanför Kakolabackens vattenreningsverk.

”För Turun seudun puhdistamo Oy är det viktigt att bevara Östersjöns unika miljö och att minska eutrofieringen.  Kakolabackens vattenreningsverk strävar efter ett så bra reningsresultat som möjligt. Reningsverket har under sin verksamhetstid minskat fosforbelastningen i havsområdet med 70 procent och kvävebelastningen med 30procent jämfört med tiden före anläggningen. Endast solen får gå ner i Östersjön utan att renas”, konstaterar Mirva Levomäki, verkställande direktör vid Turun seudun puhdistamo Oy.

I praktiken neutraliserar Turun seudun puhdistamo Oy sina utsläpp genom att stödja två projekt med sammanlagt 10 000 euro, där man i det ena projektet avlägsnar fosfor som finns i havet och i det andra minskar näringsutsläppen:

  • I Skärgårdshavets närfiskprojekt utvidgas konceptet som startades för två år sedan av John Nurminens Stiftelse, där fiske som inriktas på karpfisk återvinner en betydande mängd näringsämnen från havet till land. I projektet betalas en ersättning för fosforrening genom karpfiske, och avtalsfiskarna som deltar väljs genom öppen ansökan. Dessutom främjar John Nurminens Stiftelse samarbetet mellan olika aktörer för att skapa storköks- och konsumentprodukter som tillverkas av karpfisk.Projektet genomförs på ett ekologiskt hållbart sätt, så att utrotningshotade arter och rovfisk släpps fria. Fångstredskapen ska placeras så att vandringsfiskars vandringsvägar inte riskeras.
  • Vitebsk-projektet stödjer inköp av fosforreningskemikalier vid vattenreningsverket i Vitebsk i Vitryssland, så att reningsverket med avseende på fosfor uppnår rengöringsnivån (högst 0,5 mg/l) som rekommenderas av skyddskommissionen för Östersjön HELCOM. På så sätt minskar fosforbelastningen från Daugava som belastar Östersjön.

”Det är fint att Turun seudun puhdistamo Oy stödjer Skärgårdshavets närfiskprojekt. Genom att äta fisk som fångats i våra närvatten kan stadsborna på ett konkret sätt vara med och förbättra tillståndet i havet, och samtidigt kan vi använda en resurs som annars skulle förbli nästan helt outnyttjad”, glädjer sig Miina Mäki, projektledare för Närfiskprojektet i John Nurminens Stiftelse.

Stödet riktas via Nutribute-massfinansieringsplattformen som utvecklas i NutriTrade-projektet och som syftar till att rädda Östersjön. Alla Nutribute-projekt minskar eutrofieringen i Östersjön.

”Nutribute är en nätplattform där alla aktörer vid Östersjön kan redogöra för sina mätbara åtgärder för att minska näringsutsläppen. Genom plattformen kan medborgarna och olika organisationer bekanta sig med projekten och stödja valda metoder. Målet är att uppmuntra konkreta projekt för att minska eutrofieringen och bilda en stödgrupp för dem genom att utnyttja sociala medier”, säger Anna Saarentaus, projektchef för NutriTrade-projektet.

Ytterligare information:

Turun seudun puhdistamo Oy
Verkställande direktör Mirva Levomäki, tfn 040 712 6241
förnamn.efternamn@turku.fi

John Nurminens Stiftelse
Marjukka Porvari, direktör för projekten Ett Rent Östersjön, tfn 041 5491535
Projektchef Miina Mäki, Skärgårdshavets närfiskprojekt, tfn 050 576 3298
Projektchef Anna Saarentaus, projektet NutriTrade, tfn 040 7190208
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Bakgrundsinformation 

Turun seudun puhdistamo Oy, www.turunseudunpuhdistamo.fi
Turun seudun puhdistamo Oy är en tjänsteleverantör som ägs av 14 kommuner och som erbjuder sina ägare och andra kunder högklassiga vattenreningstjänster på ett kostnadseffektivt sätt.  Bolaget ansvarar för och tar hand om driften och reningsresultaten vid Kakolabackens vattenreningsverk.

John Nurminens Stiftelse, www.johnnurmisensaatio.fi
John Nurminens Stiftelse grundades 1992. Stiftelsens mission är att rädda Östersjön och dess kulturarv för de kommande generationerna. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön genom konkreta åtgärder som minskar miljöriskerna och belastningen på havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. 

Inom projektet NutriTrade (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic) skapas en mekanism för att erbjuda och finansiera frivilliga initiativ för gödningsminskning i Östersjöområdet. NutriTrade är EU: s Östersjöstrategins flaggskeppsprojekt och den största bidragsgivaren till projektet är EU Interreg Central Baltic-programmet. www.nutritradebaltic.eu

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit